EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2016. március 1. (kedd) Írta: ForrasCentrum

Támogatás mértéke: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint
Kérelmek benyújtása: 2016. augusztus 1 – 2018 július 31. között

A gyakornoki program lényege a szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.
A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 15 milliárd forint
Várható támogatott kérelmek száma: 500 – 4500 db
Pályázó lehet:

a, vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel

b, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

c, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

d, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül

e, azon vállalkozások, amelyek nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a, gyakornokok foglalkoztatása
b, vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
c, adminisztrációs tevékenység
d, kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás
(a-d pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak)
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a, megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
b, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
c, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
d, megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Elszámolható költségek:

1, gyakornokok foglalkoztatása:
a, célcsoport támogatásának költsége

2, vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkozatása
b, projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

3, adminisztrációs feladatok ellátása
a, általános (rezsi) költség a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában

4, kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei
a, projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

5, Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
a, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
b, beruházáshoz kapcsolódó költségek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

6, Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
a, beruházáshoz kapcsolódó költségek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

7, megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása
a, projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke:
Támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100%-a .
5 millió forintot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a de legfeljebb 15 millió forint, azon támogatást igénylő, amely nem non-profit gazdasági társaság maximum 25%, de legfeljebb 7,5 millió forint.

Célcsoporttal szembeni elvárások:
a, 25 évnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
b, iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítések
c, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
d, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
e, a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás e, pontját
f, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.
Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:
a, a kötelező továbbfoglalkotatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt
b, nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
c, nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
d, amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását.
e, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni
f, a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás , teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amennyiben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:
a, lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja, legalább középfokú végzettséggel rendelkező, legalább 3 év munkatapasztalattal és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél
b, 1-3 gyakornok esetében egy vállalti gyakornoki kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el
c, a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával értékelést adjon a gyakornok munkájáról ( teljesítményértékelési dokumentum)
d, a gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtania
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
Fizikai befejezés határideje: 2019. november 30.
A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 15 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.
A projekt területi korlátozása:
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régió támogatható.
A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében.
Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Téma: Pályázat |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.