EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Módosul a telephely-engedélyezés?

2008. december 9. (kedd) Írta: Forrás Centrum

Egy kormányrendelet tervezet szerint elképzelhető, hogy jelentősen egyszerűsödik a telephely-engedélyezési folyamat, ami jelenleg komoly adminisztrációs terhet ró a termelő tevékenységet végző vállalkozásokra. A rendelet alapján bizonyos tevékenységek esetében elegendő lesz csak bejelenteni a létesítendő telephelyet, engedélyre nem lesz szükség. 

A tervezet a tevékenységi körök alapján két részre osztotta azokat a tevékenységeket, amelyek jelenleg telephelykötelesek. Ez alapján nem kell telephelyengedélyt igényelni többek között a ruhagyártási, az építési betontermékek gyártási, de az autójavítási, valamit az asztalosipari tevékenységekhez. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen tevékenységet szeretne folytatni az bejelenti a kistérség központi településének jegyzőjének a telepet és azonnal megkezdheti a tevékenységet.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a telephelyre vonatkozó szabályoknak nem kellene megfelelni, mivel az ellenőrzésre jogosult hatóságok ellenőrzik, hogy a telephely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak és ha hiányosságokat észlelnek felfüggeszthetik a tevékenységet.

Vannak olyan tevékenységek, amelyek esetében a kormányrendelet továbbra is előírja az engedélyezési kötelezettséget. Ebbe a körbe tartozik például az acélipar és a gépgyártás, továbbá a papírgyártás és a vegyipar is. Ezen tevékenységet végző vállalkozások részére csak abban az esetben jár könnyítés, ha a tevékenységet ipari területen végzik.

A fenti módosítások nagyon kedvezőek a vállalkozások részére és valószínűleg növelni fogják a vállalkozói kedvet és bízzunk benne, hogy a kormány elfogadja a tervezetet és januárban hatályba léphet.  Esetleg még a telephelyekkel kapcsolatos előírások egyszerűsítése és enyhítése lenne indokolt.

A kormány rendelet tervezete (forrás: http://www.nfgm.gov.hu/):

A Kormány
…/2008. (… …) Korm.
rendelete

a telepengedély, illetve bejelentés alapján gyakorolható ipari és ipari
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(1) §

(1) E rendelet hatálya azon vállalkozásokra (gazdálkodó szervezetek, külföldi
székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, továbbá aki lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy olyan államban,
amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez) terjed ki,
amelyek az 1. és 2. mellékletben felsorolt ipari, illetve ipari szolgáltató tevékenységet
(a továbbiakban együtt: ipari tevékenység) folytatnak.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezeteire, a külön
jogszabály szerint környezetvédelmi engedély-köteles, egységes környezethasználati
engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles
kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles
tevékenységekre.

(2) §

(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységeket csak telepen vagy
építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban
együtt: telep) lehet folytatni.
(2) A 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenységeket, valamint a külön
jogszabályban meghatározott ipari területen a 2. mellékletben meghatározott ipari
tevékenységeket csak bejelentést követően lehet folytatni.
(3) A 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységeket nem ipari területen csak
jogerős határozattal kiadott telepengedély birtokában lehet folytatni.

(3) §

(1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója
az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes, a kistérségekről szóló
külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési
(Budapesten a kerületi) önkormányzati jegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban
bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
(2) A telepengedély kiadására irányuló, a 4. melléklet szerinti kérelmet a jegyzőhöz
kell benyújtani.
(3) Az ipari tevékenység végzője köteles a bejelentés megtörténtének igazolását,
illetve a telepengedély megadásáról szóló határozatot a telepen tartani, és azt az
ellenőrzések során bemutatni.

(4) §

A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások
érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben első fokú eljárásban az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi
intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,
b) annak elbírálása kérdésében, hogy a telepen a hulladékgyűjtés és -tárolás
eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékkezelés környezetterhelést,
biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége első
fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget,
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőséget,
c) a 2. mellékletben *-gal megjelölt esetekben – annak elbírálása kérdésében, hogy
az üzlet a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e – első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú
tűzvédelmi szakhatóságot,
d) a folytatni kívánt tevékenységtől függően, valamint termőföldet érintő tevékenység
esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy [szakkérdés megjelölése] – első fokú
eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) a
telep helye szerint illetékes első fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú
eljárásban az MgSZH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét,
e) ha az ipari tevékenység külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó
nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tartályt, ipari vagy
mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített
összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést,
rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson lévő cseppfolyós, vagy
cseppfolyósított, illetve sűrített gáz üzemanyagtöltő berendezést érint – ezen
építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek
való megfelelés kérdésében – első fokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát,másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi
szervét,
f) ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll – annak
elbírálása kérdésében, hogy tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek –, első fokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi
szervét, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét
szakhatóságként jelöli ki.

(5) §

(1) A jegyző a kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a
helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg
azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen
az adott tevékenység végezhető-e.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolás alapján nem kizárt a
tevékenység folytatása, a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen.
A jegyző a helyszíni szemléről értesíti
a) a kérelmezőt;
b) a teleppel és a közvetlenül szomszédos – a teleppel közös határvonalú,
telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait,
használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság
elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);
c) a szakhatóságokat.
(3) A jegyző az értesítést – a 4. melléklet I. és II. pontjaiban valamint III. pontjának 1.
pontjában megjelöltek egyidejű megküldésével – a helyszíni szemle megtartása előtt
legalább 8 nappal korábban küldi meg.
Az értesítésben a jegyző felhívja a (2) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak
figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.
Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott
észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.
(4) A teleppel közvetlenül szomszédos – közös határvonalú, telekhatárú –
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), valamint a
4. melléklet III. 2. és III. 3. pontjaiban foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lap
másolatot a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be.
(5) A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól
felvett jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy a szemlét követő 15 napon belül írásban
közölhetik.
(6) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját
megállapításait, a jegyzőkönyv egy példányát a (2) bekezdésben megjelölteknek
megküldi.

(6) §

A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján
megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a
tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett
nyugalmát nem zavarja, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem
veszélyezteti.

(7) §

A jegyző a telepet telepengedély köteles tevékenység esetében a telepengedély
megadásával egyidejűleg, bejelentés köteles tevékenység esetében a bejelentés
kézhezvételét követő 5 napon belül az 5. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba
veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános.

(8) §

(1) A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkező
határozatot haladéktalanul kézbesítés útján közli
a) a kérelmezővel,
b) a teleppel és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú,
telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival,
használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az
intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével),
c) az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
d) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi
szervével,
e) az illetékes rendőrkapitánysággal,
f) a telep fekvése szerint illetékes jegyzővel.
(2) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási
számmal együtt kézbesítés útján megküldi a 4. §-ban, valamint az (1) bekezdés d)-f)
pontjaiban megjelölt hatóságoknak.
(3) Bejelentés köteles tevékenység esetén a 4. §-ban megjelölt hatóságok – az ott
megjelölt szakérdések tekintetében – a bejelentés kézhezvételétől számított harminc
napon belül kötelesek a telepen ellenőrzést lefolytatni.

(9) §

(1) A jegyző a telepengedély megadásakor – vagy később a hatósági ellenőrzések
megállapításai alapján – megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély
jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve
intézkedések megtételére.
(2) Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést
követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
(3) A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély köteles
tevékenység esetén a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a
korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak
megfelelő telepengedélyt ad ki.
(4) Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás
esetén a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást,
jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles
bejelenteni.
(5) Telepengedély köteles tevékenység esetében a telepen folytatott ipari
tevékenység változásakor a jegyző az e rendelet 3. és 5-8. §-a szerinti
engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban kiadott telepengedély bevonásával
egyidejűleg új telepengedélyt ad ki.
(6) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a
jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély
köteles tevékenység esetén – a telepengedélyt leadni. A megszűnt telepet a jegyző
törli a nyilvántartásból.
(7) A jegyző a (2)-(4) bekezdésben meghatározott változásról, valamint a telep (6)
bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a 8. § (1) bekezdés d)-f)
pontjaiban megjelölt, valamint telepengedély köteles tevékenység esetében az
engedélyezésben részt vett, bejelentés köteles tevékenység esetében a 4. §-ban
megjelölt hatóságokat.

(10) §

(1) Az e rendelet 2. §-ában, 3. §-ának (3) bekezdésében és 6. §-ának (2)
bekezdésében foglalt feltételek meglétét a jegyző ellenőrzi.
(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi,
valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve a 9. § (1)
bekezdésében előírt követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi
meg a szükséges intézkedéseket a jegyző saját hatáskörében hivatalból vagy a
vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult
más hatóság kezdeményezésére határozattal, az észlelt hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő
gyakorlását felfüggesztheti, korlátozhatja (különös tekintettel a napi üzemeltetési,
nyitvatartási időtartamra), vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
(3) Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély köteles tevékenységet folytat
telepengedély nélkül vagy bejelentés köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül,
vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes
bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a
határozatban foglaltaknak, a jegyző a telepengedélyt visszavonja, illetve az ipari
tevékenység folytatását megtiltja, és a telepet – amennyiben szerepel a
nyilvántartásban – ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból.
(3) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról
szóló határozatát kézbesítés útján megküldi az ipari tevékenység folytatójának és az
4. §-ban, valamint a 8. § (1) bekezdésének d)-f) pontjában megjelölt hatóságoknak.

(11) §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet,
b) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet.
(3) A (2) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(4) A rendelet hatálybalépésekor telepengedéllyel rendelkező telep esetében az ipari
tevékenység folytatója a nyilvántartásba vétel céljából a rendelet hatályba lépését
követő 90 napon belül köteles a tevékenységet a jegyzőnél bejelenteni a 3. melléklet
szerinti formanyomtatványon. A jegyző a telepet a bejelentés kézhezvételét követő 5
napon belül az 5. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi.
(5) A rendelet hatálybalépésekor telepengedéllyel rendelkező telep esetében az ipari
tevékenység folytatója, amennyiben az e rendelet szerint bejelentés köteles
tevékenységet folytat, a (4) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles a
telepengedélyt leadni.

Bejelentés köteles tevékenységek
- alsóruházat gyártása
- ágybetétgyártás
- áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
- bőrkikészítés
- bőrruházat gyártása
- csap, szelep gyártása
- csapágy, erőátviteli elem gyártása
- csiszolótermék gyártása
- csomagolás
- egészségügyi kerámia gyártása
- egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- egyéb bútor gyártása
- egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
- egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- egyéb kerámiatermék gyártása
- egyéb műanyag termék gyártása
- egyéb nemvasfém gyártása
- egyéb papír-, kartontermék gyártása
- egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek
esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen
kell tárolni
- egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a
közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen
létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
- egyéb textiláru gyártása m.n.s.
- egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
- evőeszköz, késáru gyártása
- élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
- építési betontermék gyártása
- építési gipsztermék gyártása
- épületasztalos-ipari termék gyártása
- falemezgyártás
- fatömegcikk gyártása
- felsőruházat gyártása
- gépjárműjavítás
- háztartási kerámia gyártása
- háztartási villamos készülék gyártása
- hangszergyártás
- illóolajgyártás
- irodabútor gyártása
- irodagépgyártás kivéve: (számítógép és perifériái)
- irodai papíráru gyártása
- járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
- játékgyártás
- kerámiacsempe, -lap gyártása
- kerámiaszigetelő gyártása
- kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
- konfekcionált textiláru gyártása - kivéve: ruházat
- konyhabútor gyártása
- kőmegmunkálás
- kötéláru gyártása
- kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
- kötött, hurkolt kelme gyártása
- kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása
- mészgyártás
- lábbeligyártás
- lakat-, zárgyártás
- műszaki kerámia gyártása
- nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)
- nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- nem villamos háztartási készülék gyártása
- nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
- papír csomagolóeszköz gyártása
- raktározás, tárolás
- síküveg továbbfeldolgozás
- sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártás
- számítógép, perifériás egység gyártása
- szerszámgyártás
- szőrmecikk gyártása
- tároló fatermék gyártása
- testápolási cikk gyártása
- textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
- táskafélék, szíjazat gyártása
- textilszálak fonása
- textilszövés
- textil, szőrme mosása, tisztítása
- tűzálló termék gyártása
- varrócérna gyártása
- világítóeszköz gyártása

Telepengedély köteles tevékenységek

- acélcsőgyártás
- hidegen húzott acélhuzalgyártás
- alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumínium-oxid gyártása)
- bányászati, építőipari gép gyártása
- dohánytermék gyártása
- egyéb gumitermék gyártása*
- előre kevert beton gyártása
- égetett agyag építőanyag gyártása
- festék, bevonóanyag gyártása*
- fémalakítás, porkohászat
- fém épületelem gyártása
- fém felületkezelése
- fémmegmunkálás
- fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
- fémszerkezet gyártása
- fémtartály gyártása
- fűtési kazán, radiátor gyártása
- fűrészárugyártás*
- mész-, gipszgyártás
- gőzkazán gyártása
- gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása*
- gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása*
- habarcsgyártás
- háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása*
- hidegen húzott acélrúd gyártása
- hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
- hidegen hajlított acélidom gyártása
- hulladék újrahasznosítása, kivéve fémhulladék újrahasznosítás*
- huzaltermék gyártása
- kohászati gép gyártása
- könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
- kötőelem, csavar gyártása
- közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása*
- kőolaj-feldolgozás*
- máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása
- máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
- máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
- máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
- máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása*
- mezőgazdasági vegyi termék gyártása*
- mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
- motorkerékpár gyártása*
- motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
- műanyag csomagolóeszköz gyártása*
- műanyag építőanyag gyártása*
- műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása*
- műtrágya, nitrogénvegyület gyártása*
- nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
- nemesfémgyártás
- orvosi műszer gyártása
- ólom, cink, ón gyártása
- papírgyártás*
- papíripari gép gyártása
- ragasztógyártás*
- réz gyártása
- szálerősítésű cement gyártása
- szennyvíz gyűjtése, kezelése
- száloptikai kábel gyártása
- szintetikus kaucsuk gyártása*
- hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
- szőnyeggyártás*
- tapétagyártás*
- tisztítószer gyártása*
- vas, acél tárolóeszköz gyártása
- vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása
- vegyi szál gyártása*
- villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Téma: Telephely-engedélyezés |

22 hozzászólás

 1. Turulcsirip - horvato írta:

  […] Módosul a telephely-engedélyezés?: Egy kormányrendelet tervezet szerint elképzelhető, hogy .. http://blog.forrascentrum.hu/telephely-engedelyezes/modosul-a-telephely-engedelyezes.vallalkozas-val… « előző | horvato — 2008. 12. 10. […]

 2. Bíró Brigitta írta:

  Érdeklődni szeretnék, hogy a telephely-engedélyezés módosításáról szóló kormányrendelet elfogadásra került-e már, és ha nem mikorra várható?

  Várom válaszukat!

 3. Erdei-Bóta Zoltán írta:

  Érdeklődni szeretnék, hogy mikor lép életbe ez a rendelet?
  Válaszukat, előre is köszönöm.
  Üdvözlettel,

 4. Vitay Hajnalka írta:

  Szeretném kérdezni, életbe lépett e már a rendelet, és ha igen, hol találom. Létfontosságú lenne számomra, mert 2008. 02. 06.-a óta húzódik működési engedélyem telephely engedély miatt, bérleti díjat 1 éve fizetek feleslegesen,+ 2 M Ft-os beruházásom /épület/áll parlagon. Várom válaszukat: Tisztelettel: Vitay Hajnalka

 5. Forrás Centrum írta:

  A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

  2009. március 31-től hatályos!!!

 6. Böröczky Julianna írta:

  A 358/2008. Korm. rendelet szerint az eddig telepengedély-köteles autófóliázási tevékenység április 1-től nem köthető telepengedélyhez ???

  Köszönettel várom válaszukat a fenti e-mailre !

 7. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Böröczky Julianna!

  Javaslom, hogy a helyi jegyzővel egyeztessen.

  Üdvözlettel: Csókási Beáta

 8. Szomszéd asszony írta:

  Érdeklődni szeretnék, hogy a környezetben élök beleegyezése nélkül létesíthet-e valaki teherautó telephelyet. / markoló, nagy teherautók stb./

 9. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Szomszéd asszony!

  Tudtommal szükséges a környezetben élők beleegyezése. De a helyi önkormányzatban érdeklődjön ez iránt.

  Üdvüzlettel:
  Csókási Beáta

 10. Gulyás Tamás írta:

  Tiszteletem …
  Szomszédomban 2 db 7.5 tonnás teherautó parkol az udvarban … innen indulnak, ide érnek vissza … a zaj-por-füst terhelés elviselhetetlen a családunk számára … mit tehetünk … kitilthatjuk őket ???????????

 11. Józsi Bácsi írta:

  Tanyát szeretnék vásárolni az egyik Fejér-megyei településen. Az a probléma, hogy az utcában tárolja az itt lakó tulajdonos a kamionjait (4 gépes) és a hozzájuk tartozó pótkocsikat is.(4 db rendszámos és két db rendszám nélküli hatalmas nagy kamion utánfutók. És még rendszeresen itt is javítják őket, cserélik az olajat, stb!) Alig lehet elférni tőlük az utcában!
  Kérdésem, hogy milyen törvény alapján tárolhatja ott a gépeseket, a pótkocsikat és a roncs pótkocsikat? Milyen telephely engedély kell ehhez?
  A vállalkozás egyébként egy Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. akinek másik városokban is van irodája, de telephelye sehol sincs!

 12. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Józsi Bácsi!
  Az önkormányzatnak kellene szólnia.
  Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

 13. Kovács László írta:

  Tisztelt Címzett !

  Átolvastam többször a telephellyel kapcsolatos írásokat, rendeletet, még sem tudom, hogy az általam szándékozni kívánt tevékenység csak bejelentési kötelezettséggel jár, vagy engedélyt is kell kérni.
  Cégünk, görögdinnye felvásárlásával foglalkozna. A telephelyen dinnye átvétele folyik, annak tárolása ládában ( épületben, vagy sátor alatt ) majd a dinnye bepakolása kamionba. Önök szerint ez ipari tevékenység ??
  Vagy : mezőgazdasági termék felvásárlása, szárítása szárítóban, tárolása raktárban,
  tisztítása rostán, csomagolása. Ez milyen ipari tevékenységnek számít?? Ez engedélyköteles tevékenység?? Ilyet nem találtam a felsoroltak között, nem tudom hova beazonosítani.
  Kérem Önöket segítsenek ennek eldöntésében.
  Tisztelettel: Kovács László

 14. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Kovács László!
  Javaslom, hogy forduljon a helyi Önkormányzathoz. Ott tudni fogják az megfelelő információt.
  Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

 15. Anonim. írta:

  Kérdésem, hogy 13-éve személyszállítással foglalkozom.
  Kimondottan kisbuszokkal.
  Jelenleg három ilyen buszunk van, 25-27-21-fős kisbuszok.
  Az udvaromban parkolnak ezek az autók, minden egyébb szerződés sel szakszervizekben történik.
  Tehát parkolhatok e az udvaromban.
  Az összes busz kisebb mint 10-T.
  EU II, EU III és EU IV a besorolásuk, nem zajosak nem füstölnek.
  A lakoövezeti besorolás nem rendkivüli, sima lakóövezet.
  Köszönettel: L.

 16. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Anonim!
  Ezt az önkormányzatnál kell megkérdezni-e.
  Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

 17. Kiváncsi írta:

  Szép estét kívánok mindenkinek! Egy kicsit én is bementem az erdőbe. Reklám újságok és szórólapok tárolásával, ezeknek terjesztésével és közvetítésével, szállításával kívánok foglalkozni. Az én olvasatom szerin, csak bejelentési kötelezettségem van. De a sok * lehet hogy megtéveszt! Önöknek mi a véleményük?

  Várom válaszát a kis kiváncsi

 18. Forrás Centrum írta:

  Tisztelt Kiváncsi!
  Szerintem elegendő ha felveszi a tevékenységei közé, további bejelentési kötelezettség nincs.
  Üdvözlettel:Forrás Centrum Kft.

 19. Ági írta:

  Jó estét!

  Érdeklődni szeretnék, hogy be
  kell-e jelenteni,vagy közzé tetetni az alapító okiraton a telephelyet ha 1 buszról(utas szállításra,40 fő)van szó? Mert akkor ez módosítással jár.
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdv. Ági

 20. Ati írta:

  Azután szeretnék érdeklődni hegesztéshez kel-e Telephely engedély .

 21. Ati írta:

  Azután szeretnék érdeklődni hegesztéshez kel-e Telephely engedély

  üdv Ati.

  .

 22. Sándor írta:

  Székhely módosítást szerettem volna egy 7,5 t össztömegű tehergépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyeztetni. Az okmányiroda megtagadta kérésemet az Adótv. 186.§ (2) bekezdésére hivatkozva és kötelezett arra, hogy a székhely szerinti jegyzőtől hozzak engedélyt arról, hogy a székhely alkalmas a jármű tárolására.
  Ugyanakkor biztosan tudom, hogy egy másik törvény nem kötelezi 10 teherautóig telephely létesítésére a vállalkozást. Ennek a törvénynek a számát szeretném megtudni, mely kimondja, hogy csak tárolási igazolás szükséges. Továbbá még az is a kérdésem, hogy ilyen eseteben, amikor egyik törvény üti a másikat, mik a lehetőségek és a teendőm? Megjegyzem továbbá, hogy a jegyző 20.000,-Ft-ba, a cégpapírok módosítása pedig további összegekbe kerül.

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.