EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for január, 2014

Jelen pályázat keretein belül új munkahelyek létesíthetők, továbbá már meglévő munkahely megőrzése is segíthető azáltal, hogy a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új létszámra együttvéve kell legalább két évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalni. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.

Pályázó lehet:

• a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
• a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
• a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Nem vehet részt a pályázaton:
• aki ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás folyik
• a beruházást a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte
• lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van
• az NFA foglalkoztatási laprészéből korábbi támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el
• az NFA-ból a benyújtás hónapját megelőző 3 évben munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült
• az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette
• nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
• a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre

Pályázás feltételei:
• beruházásban érintett telephely szerepel a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban
• bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel (cégnyilvántartás vagy vállalkozói igazolvány szerint)
• a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig be kell fejezni
• legalább két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg)
• építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel
• a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg
• üzleti tervében kellően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát
• meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát
• 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat
• 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen
• 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva)
• a beruházás 25%-át saját forrásból biztosítja
• megfelelő fedezetet ajánl fel (amennyiben az szükséges)

Elszámolható költségek:
új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2. és 4., valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.
A támogatási intenzitás mértéke:
A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.
• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%
• Közép-Dunántúl: 40%
• Nyugat-Dunántúl és Pest megye: 30%
• Budapest: 10%