EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for 'Munkahelyteremtés'

Jelen pályázat keretein belül új munkahelyek létesíthetők, továbbá már meglévő munkahely megőrzése is segíthető azáltal, hogy a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új létszámra együttvéve kell legalább két évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalni. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.

Pályázó lehet:

• a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
• a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
• a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Nem vehet részt a pályázaton:
• aki ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás folyik
• a beruházást a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte
• lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van
• az NFA foglalkoztatási laprészéből korábbi támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el
• az NFA-ból a benyújtás hónapját megelőző 3 évben munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült
• az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette
• nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
• a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre

Pályázás feltételei:
• beruházásban érintett telephely szerepel a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványban
• bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel (cégnyilvántartás vagy vállalkozói igazolvány szerint)
• a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig be kell fejezni
• legalább két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg)
• építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel
• a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg
• üzleti tervében kellően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát
• meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát
• 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat
• 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen
• 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva)
• a beruházás 25%-át saját forrásból biztosítja
• megfelelő fedezetet ajánl fel (amennyiben az szükséges)

Elszámolható költségek:
új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2. és 4., valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.
A támogatási intenzitás mértéke:
A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.
• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%
• Közép-Dunántúl: 40%
• Nyugat-Dunántúl és Pest megye: 30%
• Budapest: 10%

Az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások támogatása egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon. Mindezek alapján a GOP-2012-2.2.4  pályázati kiírás célja a mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, ösztönzése oly módon, hogy a pályázók az új munkavállalók foglalkoztatására igényelhetnek támogatást. A kontrukció kerete 9 milliárd forint. Támogatás igényelhető az újonnan felvett munkavállalók alapbérére és járulékaira az első 12 hónapra.

A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft. Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50 %-a. Amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50 %-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre további 20% bónusz érhető el, azaz ebben az esetben az
elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 %-a. Új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül jön létre a projekt keretében. Az új munkahelyek számításánál a megtartott munkahelyek figyelmen kívül maradnak.A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére aki, vagy amely:

a) nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

b) nem rendelkezik a 2011. évre vonatkozóan lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

c) jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.

d) Nem tett eleget a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltakkal ellentétben a munkabéremelés nem történt meg és a szervezet/vállalkozás az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését
ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak minősül.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott munkahelyeket a projekt befejezését követő 3. év végéig fenntartja.

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben 2012-ben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) faxon a 06-1-700-1911 számra, vagy e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.