EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for 'Megújuló energia'

A pályázatok benyújtása a 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja:

A hazai épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelése érdekében a megújuló energiaforrások felhasználása fontos lenne, viszont a KKV szektor tőkehiánya és az ebből következő folyamatos amortizáció egy hátráltató tényező, mely adott esetben rontja a gazdaságos fenntarthatóságot. Az energetikai hatékonyság, valamint az energiatakarékosság javítása a vállalkozások számára szükséges dolog, mivel a különféle rendszerek (víz, hőszigetelés, stb.) korszerűsítése nagyban hozzájárul a hazai vállalatok piaci versenyének sikerességéhez.A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése és a zöldgazdaság fejlesztése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 45%-a
-    Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet, valamint 3-50 millió forint közötti kedvezményes kamatozású kölcsön
-    visszatérítendő támogatás összege 3-50 millió forint lehet. Az elvárt fedezettség mértéke minimum a hitelösszeg 70%-a.

Támogatható tevékenységek köre:

●    Támogatható tevékenységek:
•    Projekt előkészítési tevékenységek:
•    Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
●    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
•    Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése (nyílászárók, és nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/korszerűsítése, árnyékoló, árnyékvető szerkezetek beépítése)
•    Az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
•    Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
●    Megújuló energiafelhasználást célzó tevékenységek:
•    Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
•    Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
•    Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamos energia ellátásához
•    Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

●    Nem támogatható tevékenységek:
•    új építmény létrehozása
•    épületenergetikai fejlesztés, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
•    olyan projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával, éves szinten megtermelhető villamosenergia mennyisége meghaladja az épület fejlesztés utáni éves villamosenergia igényét
•    távhőrendszertől való leválás (kivéve: gőzközegű távhő)
•    olyan épület felújítása, mely nem tartozik a 176/2008 (VI. 30.) kormányrendelet hatálya alá

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti.
A kedvezményezett projektszintű, elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és azt a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 10 évig, de legalább 2030. december 31-ig megőriz.

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
●    mikro-, kis- és középvállalkozások
●    melyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
●    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
●    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
●    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt évi beszámoló alapján keletkezett árbevétel összegét
●    gazdálkodási formakód szerint:
○    113 Korlátolt felelősségű társaság
○    114 Részvénytársaság
○    116 közkereseti társaság
○    117 Betéti társaság
○    226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
○    228 Egyéni cég
○    231 Egyéni vállalkozók
●    jogi forma szerint:
○    kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
○    SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
●    a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
●    a Felhívás alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
●    potenciálisan gazdaságilag nem életképes
●    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
●    amellyel szemben a NAV, illetve az előszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753