EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for november, 2016

A pályázatok benyújtása 2017. január 6-tól 2019 január 7-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

A pályázati kiírás célja

Jelen felhívás alapján a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

A pályázati kiírás célterületei

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzési, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – Amennyiben a kedvezményezett fiatal (40 év alatti) mezőgazdasági termelő

A pályázat benyújtásának határnapjai

Az alábbi napokig benyújtásra került projektek kerülnek együttese elbírálásra:
- 2017. február 06.
- 2017. március 06.
- 2017. április 06.
- 2017. július 06.
- 2017. október 06.
- 2018. január 08.
- 2018. április 09.
- 2018. július 09.
- 2018. október 09.
- 2019. január 07.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
A kollektív módon (legalább 5, a feltételeknek megfelelő termelő kozorciumaként, termelői szövetkezetként, termelői csoportként, vagy szociális szövetkezetként) végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió forint, formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre:

•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése
•    amennyiben a vállalkozás mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevételének legalább 75%-a kertészeti tevékenységből származik:
o    maximum 1 darab, legfeljebb 80kW motorteljesítményű traktor beszerzése maximum 5 000 000 forintos áron
o    talajművelő gépek beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

•    mezőgazdasági erőgépek beszerzése (kivéve önjáró betakarítógépek)
•    öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése
•    post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése (mosó, tisztító, válogató gépek)
•    természeti katasztrófát megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése

Kötelező vállalások

Létszámtartás: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatottak számának bővítésétre tett vállalását.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mezőgazdasági termelők, akik tudják igazolni, hogy:
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
•    akik rendelkeznek Ügyfélkapuval
•    akik rendelkeznek MVH ügyfél-azonosítóval

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
•    a pályázat megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre a Támogatói Okirat kibocsátásának napjától
•    a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során
•    a projektet a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig kell fenntartani

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    a beruházást a támogatási kérelmet megelőzően megkezdte
•    aki jelen pályázatban, a VP-2-4.1.3.1-16, vagy a VP5-4.1.3.4-16 jelű pályázaton már részesült támogatásban

Jelen pályázati kiírás keretében maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

A pályázatok benyújtása 2017 január 16-tól 2019 január 16-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás mértéke:

Régió    Mikro- és kisvállalkozások    Középvállalkozások
Regionális beruházási támogatás    Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl    50%
Közép-Dunántúl    50%    45%
Nyugat-Dunántúl    45%    35%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás    50%

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Új eszköz beszerzése – kötelező projekt elem
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o        Megújuló energiaforrása hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
o    Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
o    Online megjelenés – domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
o    A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Elszámolható költségekkel kapcsolatos korlátozások

Költségtípus    Korlátozás
Az új eszköz beszerzése    minimum nettó egységár 100.000 forint
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó költségek    minimum nettó egységár 200.000 forint
Hardver beszerzés    minimum nettó egységár 30.000 forint
Infrastrukturális és ingatlan beruházás
Domain név regisztráció, webtárhely egyszeri díja    maximum 30.000 forint
Honlapkészítés költsége    maximum 200.000 forint

Kötelező vállalások

1)    Honlapkészítés

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját, mely a Felhívásban meghatározott tartalommal kell, hogy rendelkezzen.

2)    Nettó árbevétel növelése

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év éves nettó árbevétele:
A HÁROM KÖZÜL EGY SZEMPONT VÁLLALÁSA KÖTELEZŐ!
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben a növekmény eléri összesen legalább a támogatási összeget

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján eléri az 50 pontot
•    amely nem részesült támogatásban a GINOP-1.2.1-16, vagy a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások egyikében sem
•    a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének összegét
•    amennyiben nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból abban az esetben, ha nem feldolgozó iparban fejleszt, vagy nem szabad vállalkozási zónában valósul meg a projekt

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
•    amely a fejlesztést hulladék újrahasznosítási tevékenységhez kívánja igénybe venni

Jelen pályázati kiírás keretében maximum 12,5 millió forint, de maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753