EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása

2007. október 18. (csütörtök) Írta: Forrás Centrum

 

Cégalapítás olcsón és gyorsan - hívja irodánkat a 06-20-979-9763-as számon! 

 

Az első vállalkozás alapítása nem egyszerű feladat és rengeteg információt kell összegyűjteni előtte. Ebben a cikkben rendszereztük azokat a lényeges ismereteket, amelyek egy Kft. alapításához feltétlenül szükségesek vagy hasznosak, ezzel nyújtva segítséget a vállalkozás indítását fontolgatóknak.

 

Mi a korlátolt felelősségű társaság?

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul. A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelesek. A társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért - a törvényben meghatározott kivétellel - a tagokat nem terheli felelősség.

 

 

Mekkora törzstőkével alapítható kft.?

A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből (apport) tevődik össze. A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.

 

Mekkora összeg lehet a tagok hozzájárulása?

A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága azonban nem lehet kisebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A kft. törzstőkéje ötszázezer forintnál kevesebb nem lehet. A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.

 

A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.

 

Hogyan történik a kft. bejegyzése?

A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől (aláírásától) számított harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) cégbíróságnak. Ezt a határidőt érdemes betartani, mert a cégbíróság 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt a személyt, aki ezt elmulasztja.

 

Ha a társaság létrejöttéhez - a tevékenysége folytán - alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell teljesíteni . A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre . A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező. A cégbejegyzésre irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt papíralapú, vagy elektronikus nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az adott cégformára vonatkozóan e törvényben meghatározott adatokat, kivéve azokat, amelyeket a cégbíróság hivatalból jegyez be a cégjegyzékbe.

 

Mit kell csatolni a bejegyzési kérelemhez?

A cégbejegyzés iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:

 • a társasági szerződést;
 • hatósági engedélyt, ha engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni a társaság;
 • amennyiben a cég névfoglalással élt a névfoglalást elrendelő végzés másolatát;
 • a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot;
 • ha külön jogszabály előírja külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
 • a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot;
 • a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja, valamint a megválasztásának időtartamát tartalmazó okiratot;
 • elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványa
 • ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát;
 • ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
 • a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását;
  a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását;
 • az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatot ).
 • Ezen túlmenően kifejezetten korlátolt felelősségű társaság esetén csatolni kell:

 • a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;
 • a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban: hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítő okiratban (a legfőbb szerv határozatában) meghatározottak szerint történő befizetésről szóló igazolás;
 • ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt.
 •  

  A cégbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása

  A cég bejegyzése iránti kérelem - a társaság választása alapján - elektronikus úton is benyújtható. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről a Cégtörvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt küld a jogi képviselőnek. Elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván. A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által kiadott - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez.

   

  A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok megőrzéséről gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzői levéltár vezetője gondoskodik. A bejegyzési kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a Cégszolgálathoz küldi meg. A bejegyzési kérelem benyújtására vonatkozó határidők szempontjából a Cégszolgálathoz érkezés időpontja irányadó.

   

  Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, a Cégszolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár - a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell.

   

  A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja. Ha a bejegyzési kérelem informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a Cégszolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a bejegyzési kérelem és mellékletei informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak, a Cégszolgálat az iratokat az erre vonatkozó tájékoztatással továbbítja a cégbírósághoz. Ebben az esetben a bejegyzési kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

   

  A Cégszolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek.

  A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési eljárás során hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt végzést a jogi képviselő elektronikus rendszere által kiállított visszaigazolásban megjelölt időpontban kell kézbesítettnek tekinteni. A tanúsítványt, a bejegyző és a bejegyzési kérelmet elutasító végzést a cégbíróság írásban is megküldi.

   

  A cég bejegyzésére irányuló kérelem előterjesztése papíralapú formában

  A cégbejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítő okirat és az aláírási címpéldány pedig legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz. A mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követően a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további példányait pedig a cégbíróság - bejegyzési záradékkal ellátva - a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti a bejegyzést kérőnek.

   

  A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékét és a közzétételi költségtérítést a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Államkincstár elektronikus fizetési rendszerén keresztül, elektronikus úton is meg lehet fizetni. Ennek során a Ctv. 37. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

   

  Milyen költségei vannak a cégbejegyzésnek?

  A cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek:

 • A társasági szerződés elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi képviseletnek a díja (kizárólag a felek megállapodásától függ);
 • a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány) díja: a névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 1000 Ft munkadíj jár, de a közjegyző költségként számíthatja fel azokat a készkiadásait (pl. leírási díj), amelyek az adott ügyben a közjegyzői tevékenység ellátásával kapcsolatban merültek fel;
 • ingatlanapport esetén a hiteles tulajdoni lap másolatáért 4000 forintot kell az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal pénztárába készpénzben befizetni;
 • külföldi cégkivonat magyar nyelvű fordításának az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítéséért oldalanként 300 forint illetéket kell fizetni;
 • a társaság tagjai minden egyes pénzbeli betét legalább felét kötelesek a társaság javára befizetni;
  a cégbejegyzési eljárás illetéke 2005. január 1-jétől 100 000 forint (korábban 80 000 forint volt);
 • közzétételi költségtérítésként 25 000 forintot kell az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára a cégbíróságokon beszerezhető készpénzátutalási megbízáson (csekken) megfizetni.
 • Ha 2005. szeptember 1-jétől a cég a bejegyzési kérelmét az elektronikus cégeljárás keretében elektronikus okiratként küldi meg az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (röviden: Cégszolgálat) útján a cégbíróságnak, a közzétételi költségtérítés bejegyzés esetén csak 5000 Ft.
 •   
  Milyen adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek vannak?

  A kft. a bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és az ahhoz fűzött mellékletek benyújtásával kéri az adószám megállapítását, ezzel teljesíti az adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét is. A cégbíróság számítógép útján továbbítja az adóhatóságnak az adószám megállapításhoz szükséges, valamint az adózási mód választásával kapcsolatos adatokat, az adóhatóság pedig nyomban megküldi a cégbíróságnak a társaság adószámát (a kérelem benyújtását is igazoló tanúsítványon szerepel a cég adószáma és KSH száma is).

   

  A gazdasági társaságok az adóhatósági bejelentkezéstől számított 15 napon belül kötelesek az adóhatósághoz írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni:

 • iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével;
 • a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját;
 • jogelődjének adóazonosító számát;
 • a kft. tulajdonosának (tulajdonosainak), valamint a kft. vezető tisztségviselőinek adóazonosító jelét, vagy ha azzal nem rendelkezik, akkor az adóazonosító jel közlése végett a törvényben meghatározott adatokat;
 • a cég létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenységet a KSH által kiadott nómenklaturában, ha a cég a tevékenység végzését a bejelentésig megkezdte.
 • Ha az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak.
 •   
  Bankszámlanyitás

  A gazdasági társaságok - ha a jogszabály kivételt nem tesz - kötelesek pénzeszközeiket - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével - bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A tagoknak a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli betétnek legalább a felét a társaság számlájára be kell fizetniük, és a pénzbetétek befizetésének hitelintézeti igazolását a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell.

  A hitelintézet a kft. társasági szerződésének másolata - illetve a csatolt aláírási címpéldány - alapján köt az alakuló társasággal bankszámlaszerződést, és a folyószámlára be lehet fizetni a pénzbetéteket. A társaság bankszámláján azt követően lehet forgalmat lebonyolítani - a hitelintézet pénzforgalmi számla terhére és javára fizetési megbízást akkor teljesít -, miután a hitelintézet megkapta a cégtől a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt, valamint adószámát és statisztikai számjelét.

   

  A számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges a nyilvántartásba bejegyzett - vagy bejegyzésre bejelentett - teljes vagy rövidített cégnevének betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása. Ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és a cégvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

   

  Amennyiben már bejegyzett cég akar pénzforgalmi bankszámla nyitni, az alábbiakat kell a hitelintézetnek benyújtania:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
 • adószámát és statisztikai számjelét.
 •  

  Megszűnt a bankszámlaszám bejelentési kötelezettség

   

  Fontos változás, hogy 2005. január 1-jétől a társágoknak nem kell külön bejelentenie az APEH felé a pénzforgalmi bankszámlájukat, mivel az adóhatóság a pénzintézetektől kapja meg az adatokat (a pénzintézetek egyébként már korábban is átadták a bankszámlaszámokat). A bejelentést a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kellett megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon, és ha ez nem történt meg, a társaság bírságra számíthatott. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a bankszámlanyitási kötelezettség teljesítésének elmaradása továbbra is mulasztási bírságot eredményezhet, az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni.

  Téma: Vállalkozás alapítása |

  624 hozzászólás

  1. Ilona írta:

   A kérdésem az alábbi . Most fogunk alapítani egy Kft-ét. Asztalosipari tevékenységgel, Főként bútorgyártásra szakosodva.Szeretném tudni, hogy mint induló vállalkozásnak 2008-ban milyen pályázati lehetőségeink lesznek. egyáltalán mint kezdő vállalkozás számíthatunk e ilyesmire

  2. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ilona!

   Sajnos induló vállalkozások korlátozottan vehetnek csak részt pályázatokon. Ebben a helyzetben szerencsésebb, ha megvásárolnak egy már működő céget, amely megfelel a pályázati feltételeknek.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  3. Rebeka írta:

   A kérdésem a következő. Mint kft alapítóknak milyen járulékokat kell fizetni, ha van más bejelentett munkahelye?

  4. Forrás Centrum írta:

   Kedves Rebeka!

   Amennyiben a Kft. életében csak tulajdonoként vesz részt, akkor jelen ismereteim szerint nem kell járulékot fizetni.
   Természetesen ha osztalékfizetésre is sor kerül, akkor más helyzet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  5. Kiss Attila írta:

   Nekem olyan kérdésem lenne, hogy most alapitanék KFT-t és ehhez megfelel e törzstőkének csak a számlával igazolt árukészlet is? Természetesen 500 ezer Ft értékben.

   Tisztelettel: Kiss Attila

  6. Pál írta:

   Azt szeretném megtudni, franchise vállalkozás elindításához milyen támogatási lehetőségek vannak?

  7. 53049 írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Mi egy építőipari szolgáltató
   KFT alapítását tervezzük, ez
   az első vállalkozás, pályázni
   érdemes-e?
   Amúgy nagyon korrekt az információs leírásuk!

  8. Forrás Centrum írta:

   Kedves Pál!

   Amennyiben cége megfelel a pályázati kiírások alapfeltételeinek több pályázati lehetőség is van. Az egyik GOP kiírás esetében know-how vásárlására is lehet támogatást igényelni, ami franchise is lehet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  9. Forrás Centrum írta:

   Kedves 53049!

   Sajnálatos módon fiss alapítású társaságok ritkán pályázhatnak. Sokkal jobb lenne egy cég vásárlása, mert hitel és pályázati szempontból is előnyösebb.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  10. Forrás Centrum írta:

   Kedves Kiss Attila!

   Az új Gt. lehetőséget biztosít arra, hogy a törzstőkét a számlával igazolt árukészlettel igazolja.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  11. Nagy Katalin írta:

   KB.10 éve Kft. kültag vagyok. A Kft. 50-50% arányba közös tulajdonunk a férjemmel. Szeretnék a Kft. től megszabadulni./válni akarok/ Elajándékozhatom-e részemet: a férjemnek vagy a
   férjem apjának vagy a gyerekeimnek?
   Ha ez lehetséges - hogyan kell intéznem, milyen költségekkel jár?
   Válaszát előre is köszönöm
   Nagy Katalin

  12. Forrás Centrum írta:

   Kedves Katalin!

   Meg kell nézni a kft társasági szerződésének ajándékozásra vonatkozó pontjait, amennyiben ebben nincs akadálya elajándékozható az üzletrész. Ennek díja az ügyvédi költség és a cégbírósági eljárás díja.

   Üdvözlettel: Csókási beáta

  13. Oláh Tamás írta:

   Kedves Beáta!

   Nelem az volna a kérdésem,hogy kft tagok száma limitálva van-e?
   Jár ez valamilyen alapító összeg módosulással?
   Pl:23 taggal akarunk kft-t alapítani.Ilyenkor is marad az ötszázezer vagy több netán kevesebb?

   közsönöm válaszát előre is.

   üdvözlettel:Oláh Tamás

  14. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   A Kft. tagok száma nincs limitálva felülről és az 500.000 Ft-os jegyzett tőkével is létrehozhat 23 személy egy kft-t.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  15. Nagy József írta:

   kft alapítása folyamatba van.fő tevékenységem építőipar .különböző szolgáltatások ksi adataira lenne szükségem mivel a 2007-es megváltozott.a 2008-t nem érem el.
   segítségét előre is köszönöm

  16. Forrás Centrum írta:

   Kedves József!

   A TEÁOR számokra gondol?

  17. Nagy József írta:

   igen .

  18. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy Úr!

   Én itt találtam meg az új TEÁOR kódokat:

   portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  19. Ékes Tamás írta:

   Tisztelt Hölgyem / Uram,

   lehet-e egy újonnan alapított Kft EVA-alany már az alapítástól kezdődően? Ha nem, akkor mikortól?

   Köszönettel:
   Tamás

  20. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   Ahhoz, hogy egy cég evás lehessen két lezárt adóév kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  21. K.Szabó Anita írta:

   Tisztelt Szerkesztők!
   Kft. alapítás előtt állok. A következő tevékenységi körök : vendéglátás(kávézó jellegű), rendezvényszervezés, tanácsadás (kommunikációs képzések, szemináriu- tréning jelleg)- megférnek ezek egymás mellett az alapító okiratban? Valamint a szakhatósági engedélyek a cégalapítást követően szerezhetők be vagy elvi engedélyezést lehet kérni az alapítás előtt, ha már megtaláltam a bérlelhető helyet?
   Mi az elsődleges feladat?
   Köszönettel: K. Szabó Anita

  22. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt K. Szabó Anita!

   A tevékenységi köröket természetesen fel lehet venni együtt, sőt még többet is érdemes lenne.

   A szakhatósági engedélyek kérése a dokumentáció cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdhető meg.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  23. P. Ágnes írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Milyen fontos kérdéseket tegyek fel a jelenlegi tulajdonosoknak azzal kapcsolatban, hogy felajánlottak tulajdonosi pozíciót egy kft-jükben? mire figyeljek oda? tulajdonosi jog mellett munkavállaló is lennék (ügyvezető). Előre is köszönöm a válaszukat.
   Üdv, P.Ágnes

  24. Forrás Centrum írta:

   Kedves P. Ágnes!

   Első sorban a Társasági Szerződést érdemes alaposan átnézni. Ebből a szempontból fontos, hogy mekkora lesz a tulajdoni aránya, mert 5 % alatt nem nagyon érdemes beszállni, de az igazi a 25 %+1 szavazat lenne. Javaslom a Gazdasági Társaságokról szóló törvény ügyvezetőre vonatkozó részeit átnézni, kiemelten a felelősségi részeket.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  25. F. Tibor írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Kft. alapítható mellékállásban? A főállásomat szeretném megtartani.
   A kft. építőip.i tevékenységet folytatna.
   Üdv,
   F. Tibor

  26. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt F. Tibor!

   Természetesen alapítható úgy Kft, hogy fő állása van. Ez annyi előny jelent, hogy közreműködőként is irányíthatja a céget, így nem kell járulékokat fizetni. Arra azért felhívnám a figyelmét, hogy egy nem működő Kft-nek is van 100-200 ezer Ft évi költsége (könyvelő, bank, közzététel).

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  27. Pisti írta:

   Tisztelt Hölgyem!
   Azt szeretném megkérdezni,hogy egy kft-ben tulajdonosi viszony mellett alkalmazott is lennék, az mellett még végezhetek máshol is alkalmazotti munkát?
   Köszönettel: Pisti

  28. Forrás Centrum írta:

   Kedves Pisti!

   Ennek semmi akadálya nincs. Arra kell ügyelni, hogy a bérszámfejtésnél erről tudjanak, mert problémák adódhatnak az adóbevallás készítésénél és a jövedelmi sávok számításánál.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  29. Ibolya írta:

   Tisztelt Szerkesztők!
   Kérdésem: egy kft alapításakor van-e a helyi önkormányzathoz bejelentkezési kötelezettség. Fő tevékenységeink: hitelügyintézés, takarítás, irodai adminisztratív szolgáltatások. Előre is köszönet a válaszért!

  30. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ibolya!

   A helyi adó miatt be kell jelenteni a cégalapítást a helyi önkormányzatnál. Általában az önkormányzatnál kérhető erre formanyomtatvány.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  31. Sz. Zsolt írta:

   Kedves Hölgyem!
   A következő a kérdésem, frissen alakult kft 3 taggal, melyből két tulajdonosnak munkaviszonya van. A harmadik, aki az ügyvezető is egyben mostanáig szociális segélyt kapott az Önkormányzattól. Március hónaptól megfizeti maga után a járulékokat, és az lenne a kérdés, hogy alapítástól (február) márciusig kellett-e volna járulékot fizetni utána?
   Köszönettel
   Sz. Zsolt

  32. Forrás Centrum írta:

   Kedves Sz. Zsolt!

   Megítélésem szerint igen kellett volna, de a könyvelőjével kellene egyeztetni erről.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  33. Rambola Erika írta:

   Lehet e egyszemélyes KFT-t alapítani, és ha igen mennyi ennek az alsó korhatára?

  34. Forrás Centrum írta:

   Kedves Rambola Erika!

   Természetesen lehet egyszemélyes Kft-t alapítani és legalább 18 évesnek kell lenni hozzá.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  35. F. Tibor írta:

   Kedves Beáta!

   Építőipari tevékenység/szolgáltatás végzéséhez szükséges valamilyen engedély?
   Milyen állandó költségei vannak a kft.-nek, gondolva itt a könyvelés, könyvizsgáló, ügyvéd? Illetve milyen járulékot kell fizetni, az alkalmazottak járulékain felül?
   Előre is köszönöm segítségét.
   Az ügyvezető is a bevitt tőke ereéig felel?

   Üdvözlettel
   F. Tibor

  36. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tibor!

   Akár több cikket is lehetne írni a feltett kérdéseiből, de megpróblok röviden válaszolni:

   - Ismereteim szerint az építőipari tevékenység végzéséhez nem kell külön, speciális engedély.
   - A Kft. állandó költségei:
   - könyvelő mindenképpen kell,
   - az ügyvéd lehet eseti,
   - vannak jelentési kötelezettségek, ami ugyancsak költség
   - fontos a bankköltség, a bankok komoly jutalékokkal dolgoznak
   - az adó sem elhanyagolható kérdés
   - az ÁFA cash flow problémát szokott okozni
   - pl.: innovációs járulék, szakképzési hozzájárulás stb.
   - A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha e törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

   Ebben az esetben teljes vagyoni felelősség van.

  37. F. Tibor írta:

   Kedves Beáta!

   Köszönöm részletes válaszát.
   Még egy kérdésem lenne, mégpedig, hogy szükséges legalább 1 embernek főállásban dolgoznia a kft.-nél, vagy mellékállásban is végezhető a munka?

   Üdvözlet
   F. Tibor

  38. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tibor!

   Nem szükséges, hogy a Kft-nek legyen fő állású alkalmazottja.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  39. Dávid írta:

   Kedves Beáta,

   nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatóját, bár jó néhány dolgot már tudtam, de ennyire jól összeszedve, és egy helyen még sehol nem találtam kft alapításról cikket.

   Viszont még is felmerült bennem 3 kérdés:

   1) Hány éves kortól alapíthatok vállalkozást? (ev, ec, bt, kft)

   2) Internetes értékesítéshez szükséges kereskedelmi végzettség? Ha igen, akkor elég, ha a cég valamelyik tagjának van ilyen végzettsége, vagy annak az alkalmazottnak kell, aki effektív részt vesz ebben a munkában?

   3) Bt-ben a kültagnak milyen szerepe van? Azon kívül, hogy nélküle nem lehet bt-t alapítani?

   Válaszát előre is köszönöm!

  40. Forrás Centrum írta:

   Kedves Dávid!

   1.) 18 éves kortól alapíthatsz vállalkozást
   2.)Ez egy érdekes kérdés és az én elvi állásfoglalásom az, hogy nem kell hozzá kereskedelmi. Eddig nem találtam erre vonatkozó előírást.
   3.) A kültagra vonatkozó szabályok a GT-ben találod. Egyébként tulajdonosként viselkedik, a feladata, hogy befizesse a betétet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  41. Krisztián írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   A kérdésem a következő lenne. Most szeretnék Bt.-t alapítani, a következő tevékenységi körökkel: hitelek és biztosítások közvetítése, ügyintázése. A kérdésem a következő. Az ehhez szükséges engedélyeket hol lehet kikérni, egyáltalán hol tudok utána nézni hogy milyen feltételekkel működhet a cég? (végzettség, PSZÁF-engedélyek, stb…) Köszönöm előre is segítségüket!
   Tisztelettel: F. Krisztián

  42. Hajdu Tamás írta:

   Kedves Beáta!

   Korábbi mondatáról vetődik fel pár kérdésem:
   “Ebben az esetben teljes vagyoni felelősség van.”

   Amennyiben ez tényleg így van, akkor milyen különbség maradt BT., és KFT. között, melyiket érdemesebb elindítani kezdőknek.

   Köszönettel: H.T.

  43. Forrás Centrum írta:

   Kedves Krisztián!

   Két típusú hitelügynük lehet:

   - Az A típusú ügynök a vele kapcsolatban álló bankkal szoros munkakapcsolatban áll, amelynek során őt közvetlenül ellenőrzi a pénzügyi felügyelet. Ennek fejében hozzájuthat banktitkokhoz, közvetlenül végezhet hitelbírálatot, és kötelezettséget vállalhat partnerbankja terhére.
   - A B típusú ügynök csupán az ügyfelek toborzásában kap szabad kezet partnerbankjától. Az ügyfél jogi kapcsolatba csak a bankkal kerül, minden díjat közvetlenül neki fizet, így a hitelközvetítő járandóságát is.

   A PSZÁF oldalán itt találtam hasznos információkat erről: http://www.pszaf.hu/engine.aspx?page=pszafhu_pp_ugynoktevenged

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  44. Forrás Centrum írta:

   Kedves Hajdú Tamás!

   Kft-t célszerűbb indítani. A Bt. esetében a pontos megfogalmazás: “A beltag felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan.”

   Úgy érzem a különbség érzékelhető.

   Megjegyzem, hogy a Bt. alapítása és üzemeltetése olcsóbb (pl. ügyvédi díj, könyvelési díj alacsonyabb).

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  45. Krucsó Tamás írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretnék nyitni egy kft-t!Fő tevékenységi köröm az autószerelés lenne,de emellett még szeretnék csinálni karosszériázást,gumizást,autókereskedést illetve autós boltot!Akérdésem az lenne,hogy mi ennek a feltétele illettve,hogy mi kell ahhoz,hogy meg tudjam nyitni?Válaszát elöreis köszönöm!Azt nagyon szépen megköszönném ha az e-mail címemre válaszolna!

   Üdvözlettel Krucsó Tamás

  46. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   Telephelyengedélyre lesz szüksége, amit az önkörmányzatnál kell kérni. Ott tudják majd megmondani, hogy mi a feltétele. Pl. arra is ügyelni kell, hogy az adott helyen lehessen ilyen tevékenységet végezni. Jelzem, hogy a telephely megnyitásához a szomszédok hozzájárulása is szükséges.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  47. Forrás Centrum írta:

   Ezt a jogszabályt kell megnéznie:

   A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése.

  48. Egy érettségiző írta:

   Most érettségizek gazdasági ismeretekből és olyan témát választottam amiben egy vállalkozást kell alapítani és nem tudom hogy hogy kell elkezdeni alapítani egy KFT.t? Erről szeretnék információkat kérni? Ha lehetne további teendőkről is? Előre is köszönöm :)

  49. Norbert írta:

   Kedves Beáta!

   Feleségemmel ketten szeretnénk nyitni egy Palacsintázót, és ehhez alapítanánk egy Kft-t. Az lenne a kérdésem, hogy:
   -mik lennének az első és legfontosabb lépések?
   -kell-e bármelyikünknek szakirányú végzettséggel rendelkeznie?

   Válaszát előre is köszönöm!

   Tisztelettel: Norbert

  50. K. Attila írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretnék egy kft-t alapítani. A kérdésiem a következők:
   Milyen (mennyi) költségei vannak az alapításnak?
   Lehet egyszerűsített cégbejegyzést választani? (és ennek költségei?)
   Az 500.000 Ft-nak a bankszámlán kell lennie vagy lehet a házi pénztárban is?
   Ha valakit megbízási szerződéssel foglalkoztatok, akkor annak milyen költségei vannak?

   Köszönettel

   K. Attila

  51. Forrás Centrum írta:

   Kedves K. Attila!

   - Az ügyvédi költség és illetékek, ha kéri adunk hivatalos ajánlatot.
   - Lehet egyszerű cégbejegyzést is választani, ami olcsóbb és gyorsabb.
   - Bankszámlára kellene utalni a pénzt és utána kerülhet házi pénztárba.
   - Megbízási szerződés ugyanolyan mintha alkamazott lenne.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  52. Forrás Centrum írta:

   Kedves Norbert!

   Az első lépés egy ügyvéd és egy könyvelő felkeresése.
   Vannak bizonyos tevékenységek, amelyekhez kell külön engedély. Úgy gondolom, hogy a palacsintázó nyitásához nem szükséges külön szakmai végzettség.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  53. Forrás Centrum írta:

   Kedves Érettségiző!

   Egy ügyvéd ismerőst kell felkeresni.

  54. Göltl Andrea írta:

   Egyszmélyes Kft-t szeretnék alapítani. Szükséges-e könyvelőt fogadni.
   Köszönettel: G.A.

  55. Norbert írta:

   Kedves Beáta!

   Amennyiben találok megfelelő ügyvédet, úgy ő felvilágosítást fog tudni adni minden további teendőmről?

   Köszönöm az előző válaszát is!

   Üdvözlettel: Norbert

  56. Dianis Sándorné írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Igaz az az állítás, hogyha a Kft. alkalmazottjaként felvett ember a megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, akkor az adott termék már gyártható, s ha ez az alkalmazott már nem dolgozik a cégnél, a gyártás tovább folytatható?

   Tisztelettel: Dianis Sándorné

  57. Forrás Centrum írta:

   Kedves Götl Andrea!

   Igen szükséges könyvelőt fogadni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  58. Forrás Centrum írta:

   Kedves Norbert!

   Amennyiben felhív a 06209799763-as számon, akkor egy felkészült ügyvédhez irányítom.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  59. Nyers Géza írta:

   Kérdésem lenne, hogy kft-nél a tagok egyenlő eloszlású, tehát 50-50%, tulajdonnál, milyen megoldás van, hogyha a két tulajdonos nem tud együtt dolgozni. Talán ez bele tartozik az összeférhetetlenség fogalmába?

  60. Forrás Centrum írta:

   Kedves Géza!

   A kérdésem az, hogy az ügyvezető ki mellett áll?

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  61. Kiss Viktória írta:

   Tisztelt Beáta!

   Kft alapítás előtt állunk, fő tevékenységként csomagküldő kereskedelemmel,
   a kérdéseim a következők lennéne: 50-50 %-ban alapítanánk a Kft-t. A leendő ügyvezetőnek van munkahelye, én friss diplomás pályakezdő vagyok. A kérdéseim a következők:
   - az ügyvezetőnek így kell-e járulékot fizetnie, vagy valamilyen megbízási szerződést kötnie az ügyveztői feladatok ellátására?
   - tagként én végezném a tevékenységet, van-e lehetőség esetemben a pályakezdők számára kitalált Start/Start Plusz kártya által kínált engedményeket kihasználni és ha igen hogyan?
   - megadható-e telephelyként az én saját lakcímem (úgy tudom az március 31-től csomagküldéshez nem szükséges üzlethelyiséggel rendelkezni)

   Válaszát előre is köszönöm!

   Üdvözlettel:
   Kiss Viktória

  62. Forrás Centrum írta:

   Kedves Kiss Viktória!
   - Az ügyvezető 1 Ft összegű megbízási díjért is végezheti a tevékenységet és ha van munkahelye nem kell további járulékot fizetni utána.
   - Úgy tudom, hogy csak munkavállalóként lehet igénybe venni a start kártyát.
   - Megadható telephelyként a saját lakcím.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  63. Kiss Viktória írta:

   Kedves Csókási Beáta!

   Köszönöm gyors válaszát!
   Még 2 kérdés merült fel bennem:
   - ha tagként családtagom szerepelne alapítóként, akkor mint alkalmazott lenne-e módon használni a Start kedvezményt
   - illetve a fenti esetben később (akár évek múlva) ajándékozható-e számomra az ő üzletrésze, ha igen milyen módon.

   Köszönettel,
   Kiss Viktória

  64. Forrás Centrum írta:

   Kedves Kiss Viktória!

   - Ha alkalmazott akkor véleményem szerint igen.
   - Az ajándékozást szerintem ez nem korlátozza.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  65. Boros Attiláné írta:

   Egy Gyermekháznak voltam az egyik vezetője, több mint egy éven keresztül. Egy sajátot szeretnék létrehozni. Több különböző szakember van mellettem és támogatnak. Milyen feltételeknek kell megfelelnem? Van-e pályázati lehetőség, vagy esetleg merre tudok elindulni?
   Köszönöm a segítséget!
   Boros Attiláné

  66. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Boros Attiláné!

   Jobban meg kellene ismernem a projekt költségvetését és akkor tudnék konkrét tanácsot adni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  67. Németh Lilla írta:

   Tisztelt Hölgyem!
   Segítséget szeretnék kérni a házi dolgozatomhoz, melynek témája: Egy tetszőleges vállalkozás alapítása, létrehozása, illetve annak problémái

   Köszönettel: Németh Lilla

  68. ispan írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!
   Egyszemélyes kftm-ben amit most alapítok dolgoztathatom magam kék könyvel? Az első pár hónapban nincs annyi munka hogy állandóra bejelentsem magam .
   Válaszát köszönöm

  69. Ispan Gábor írta:

   Tisztelt Csókás Beáta!
   nemrég alapított ktfm-be alkalmazhatom magam kék könyvel amit a munkaügyi hivataltól lehet igényelni?
   válaszát köszönöm

  70. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Németh Lilla!

   Javaslatom a Gazdasági Társaságokról szóló törvény elolvasását. Valószínűleg az tudná a legtöbbet segíteni, de állok szíves rendelkezésére.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  71. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ispán!

   Véleményem szerint nem lehet kék könyvvel Kft-t irányítani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  72. Kedves Beáta írta:

   Sokat tanultam az eddigiekből is , úgyhogy nagyon köszönöm.Szeretnék ingatlanforgalmazással foglalkozni, nincs OKJ-s képesítésem.Egy Kft-t csinálnék és érdekelne, hogy milyen TEÁOR számok alatt tudnám működtetni ezt a tevékenységet hivatalosan.
   Egy EVÁ-s magánvállalkozásból lehetséges EVÁ-s kft-t csinálni?
   Mekkora költségekkel lehet számolni?
   Köszönettel,
   Nagy Andrea

  73. Andrea írta:

   Kedves Beáta,

   Pontosítanám a kérdésem, a fent megadott KSH TEÁOR számai között kutakodva,Ingatlanügyletek,Ingatlanügynöki kezelési szolgáltatás,Ingatlanügynöki tevékenység közül, melyik volna az amivel OKJ-s vizsga nélkülis lehetséges ezt a tevékenységet folytatni.Továbbá milyen éves költséggel számolhat egy működő Kft éves szinten?Feltétlen szükséges üzlethelységgel rendelkezni, vagy elegendő a telephely vagy inkább székhely?Van a helyi önkormányzatnál bejentési kötelezettség ezesetben? Amennyiben a Kft többtagú és az egyik alapító már rendelkezik EVÁ-s magánvállalkozással, lehetséges az EVÁ-s Kft létrehozása?
   Köszönettel,
   Andrea

  74. Forrás Centrum írta:

   Kedves Nagy Andrea!

   Evás magánvállalkozásból meglehetősen komplikált és költséges Kft-t csinálni, így ezt nem javaslom. 6831 az Ingatlanügynöki tevékenység TEÁOR száma.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  75. Forrás Centrum írta:

   Kedves Andrea!

   Egy Kft. költsége sok mindentől függ, de biztos, hogy van bankköltség, jogi költség, könyvelő, jelentési költség és egyéb költség, amelyek együttesen 300-500 e Ft-ot jelentenek.
   A Kft. működtetéséhez székhely kell.
   A helyi önkormányzatnál be kell jelentkezni.
   Az EVÁ-ról külön jogszabály rendelkezik, amlyről rövidesen írok egy bejegyzést.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  76. Andrea írta:

   Kedves Beáta,

   Köszönöm a gyors választ.
   Kezdésnek mi volna a legjobb vállalkozás, úgy értem gazdasági forma ön szerint, ha ezzel szeretnék foglalkozni és nincs még OKJ-s képzésem?De hosszú távon gondolom.És akár a módosításra is lehetőség nyílik a képőbbiek során.A családban van EVÁ-s magánvállalkozó.

  77. Forrás Centrum írta:

   Kedves Andrea!

   Én biztos, hogy Kft alapításában gondolkodnék.

  78. Molnár Tamás írta:

   Kedvas Beáta!
   Kérdésem az lenne,hogy büntetett előélettel és feltételes szabadlábon ,lehetek e KFT tulajdomos, egyáltalán milyen szerepet tölthetek be egy KFT működésénél?

  79. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   Tulajdonos szerintem lehet, de szerintem ügyvezető is.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  80. Király Enikő írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Családommal Kft.-t szeretnénk alakítani, melynek fő profilja a faipar hulladékanyagainak felhasználása, termékké átalakítása.

   Terveink között szerepel még, hogy az alább felsorolt szakmakódok szerinti tevékenységeket is felvennénk, de sajnos nem vagyunk azzal tisztában, hogy milyen képesítéshez kötöttek. Ha volna rá lehetőségünk, hogy ezeket a tevékenységeket is felvehessük a Kft.-be, akkor igen sok embernek tudnánk munkát teremteni a községünkben, még akkor is, ha csak részmunka időben lennének bejelentve némely tevékenységnél.

   Kérem, hogy segítsen annak tisztázásában, hogy az alább felsorolt szakmakódokknál, mely tevékenységekhez kell szakmai képesítés. Zárójelben írnám, hogy milyen termékre gondoltunk.

   162401 Tároló fatermék gyártása
   raklap)

   162901 Fatömegcikk gyártás m.n.s.
   (díszléc, préselt lap)

   162906 Fonottárú készítése kézi munkával
   (kosár, doboz, tálka)

   231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy készítése
   (üveglapból tál, tányér)

   236101 Építési betontermék gyártása
   (kerítés elem gyártása)

   321301 Divatékszer gyártása m.n.s.
   (bizsu árú)

   321303 Ajándéktárgy- és díszműárú készítés
   (üveg, fa, műanyag felhasználásával reklám termékek)

   321305 Fűzött gyöngy készítés
   (bizsu árú)

   324001 Játékgyártás m.n.s.
   (babaház, fakocka, faautó, …)

   329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

   Várom válaszát, tisztelettel: Király Enikő

  81. Helga írta:

   Kedves Beáta!
   Egy tanácsadó, szociális tevékenységet végző vállalkozáshoz Ön milyen formát választana? Pszichológusi, pedagógusi végzettséghez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkoznék.(esetleg társsal). Kezdetben önismereti, konfl.kezelési és egyéb témájú trénigeket, pályaválasztást tartanék elsősorban iskolákban, szociális intézményekben, később bővítenék. (van főállásom)
   Tudna informálni meglévő/tervezett pályázati lehetőségről amelybe -esetleg eszközbeszerzésként- pszichológiai tesztek vásárlása belefér?
   Amennyiben pályázni csak régebbi vállalkozással lehet, honnan/hogyan informálódhatnék cég megszűnéséről (vagy szünetelőről) átvételéhez és ez milyen költségekkel járhat?(ügyvédeknél, könyvelőknél érdeklődtem)Ugyanilyen irányú kérdésem lenne régebbi civil szervezettel kapcsolatban, hogy
   tud tippet adni, ilyen szervezet átvételéhez honnan lehetne informálódni még megszűnése előtt?(egyesület is megfelelne)
   Köszönöm válaszát, üdvözlettel:Helga

  82. Forrás Centrum írta:

   Kedves Helga!

   - Mindenképpen Kft-t választanék.
   - Pszihológiai tesztek vásárlására nem jellemző, hogy lehet igényelni támogatást.
   - Egy cég megvásárlása általában nem jár több költséggel, mint egy új cég alapítása, ugyanakkor érdemes alaposan megnézni a céget nehogy csontvázak potyogjanak ki belőle. Általában ügyvédek foglalkoznak ilyen cégek értékesítsével, de jelzem, hogy nem egyszerű feladat pályázóképes céget találni.
   - Civil szerevezetek esetében is az ügyvédeket tudom javasolni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  83. Horváthné Erika írta:

   Kedves Beáta!

   Kft alapítás előtt vagyunk,és szeretném kérdezni,hogy jelenleg betetgállomány mellett majd Gyeden, lehetek-e Kft alapító vagy ügyvezető?
   Van-e valami járulékfizetési kötelezettség?
   Vagy nem lehetség

   Üdvözlettel:Erika

  84. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erika!

   Lehet alapító és ügyvezető is. Alapítóként nincs járulékfizetési kötelezettség, viszont az ügyvezető esetében van járulékfizetési kötelezettség.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  85. Horváthné Erika írta:

   Kedves Beáta!

   Lenne még kérdésem ,mégpedig a következő.A Kft-t a férjemmel csinálnánk,pontosabban a férjem.Építőipari Kft-t szeretnénk,de hogy aláírási jogom legyen az alapítóként is lehetséges?/pl.tudjak könyvelőnél vagy különböző hivatalos helyen eljárni a férjem helyett/
   Nagyon köszönöm a segítségét.

   Üdvözlettel: Erika

  86. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erika!

   Ehhez az kell, hogy a társasági szerződésben cégképviselőként legyen feltüntetve. Tulajdonosként nem képviselheti a céget.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  87. Lilla írta:

   Kedves Beáta!

   Az lenne a kérdésem,hogyha egy Kft. csődbe megy és mondjuk adóssága is van,akkor a tagok milyen mértékben felelnek érte?Illetve milyen esetben vonhatják őket felelősségre,ha például egy másik tag a “hibás”?

  88. Forrás Centrum írta:

   Kedves Lilla!

   A Kft. tagja csak akkor vonható felelősségre, ha igazolható, hogy a tag hátrányos üzletpolitikát folytatott és hozzájárult a cég fizetésképtelenségéhez. Egyébként a befizetett üzletrész erejéig felel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  89. Steinbacher Attila írta:

   Kedves Beáta!

   Büfé és fagyizó üzemeltetéséhez kft-t szeretnénk létrehozni. Élelmiszer eladásához szükséges szakmai végzettség(tagoknál)?

  90. Forrás Centrum írta:

   Kedves Attila!

   Legalább egy alkalmazottak kell rendelkezni, akinek van élemiszeripari (pl. cukrász) végzettsége.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  91. Cs. Ákos írta:

   Tisztelt Beáta!

   Ausztriában szeretnénk munkát vállalni, de úgy hogy Mo-n alapítunk KFT-t. Van arra lehetőség hogy az itthon alapított Kft-vel más országban vállaljuk munkát(építőipar)? Ha igen akkor mik a teendők? Vagy jobb az adott országban Kft-t alapítani?

   Köszönettel, Cs. Ákos

  92. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Cs. Ákos!

   Semmi akadálya, hogy magyar kft. Ausztriában szolgáltatsson. Eu adószámot célszerű beszerezni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  93. Melinda írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretném kérdezni, hogy lezárt adóévnek minősül-e az előtársasági időszak, illetve az év hátralevő része már egy második adóévnek számít-e?

   Válaszát előre is köszönöm!

  94. Forrás Centrum írta:

   Kedves Melinda!

   Ismereteim szerint az előtársasági időszak lezárt adóévnek minősül.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  95. Csaba írta:

   Az lenne a kérdésem, ha egy franchise vállalkozáshoz szeretnék kapcsolódni milyen vállalkozási formát érdemes választani?

  96. Forrás Centrum írta:

   Kedves Csaba!

   Én az Ön helyében a Kft. társasági formát választanám.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  97. Takács Tibor írta:

   A kérdésem a következő lenne. Egyéni vállalkozó APEH tartozással a háta mögött tud kft-t alapítani? (Akár úgyis, hogy a tartozást ráterheli az új kft-re)

  98. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Takács Tibor Úr!

   Alapíthat Kft-t természetesen. A tartozás ráterhelésének viszont nem nagyon látom az értelmét.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  99. Bakos Mihály írta:

   hi.
   borzasztó sok kérdésem lenne de csak párat kérdezek.

   sehol nem találom hogy milyen engedélyekre lenne szükségem hogy egy horgász de főleg vadász boltot nyithassak ahol paint-ball és airsoft “játákfegyvereket” is szertnék forgalmazni.

   és ternészetesen a gyártótól rendelném a termékeket ezt meg tehetem-e vagyis milyen falakba ütközhetek ha japán számlákkal tudnám igazolni a fegyverek mivoltát.

   válaszát előrre is köszönöm

  100. János írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Kiegészítő tevékenységet végző /vállalkozó/ nyugdíjasként megbízási szerződéssel dolgozom egy cégnek. Vagyis nem havi fizetést kapok, hanem az elvégzett munka megállapodás szerinti ellenértékét.
   Úgy hallottam, hogy 2010. –től, amennyiben a nyugdíjas bevétele eléri a minimálbér tízszeresét, elveszik az azévi nyugdíját.
   Kérdésem: ha pl. “Egyszemélyes Kft”. –t alapítanék és úgy dolgoznék megbízási szerződéssel, akkor is vonatkozna rám a fenti „büntetés”?

   Tisztelettel várom válaszukat: János

  101. János írta:

   Kedves Szerkesztők!
   Második éve kiegészítő tevékenységet végző /nyugdíjas/ vállalkozó vagyok.
   Megbízási szerződéssel dolgozom, tehát nem havi fizetést kapok, hanem az elvégzett munka alapján kapom a szerződéses díjat.
   Úgy hallottam, hogy 2010. –től, ha a bevételem meghaladja a minimálbér tízszeresét, elveszik az azévi nyugdíjam.
   Kérdésem, hogy ez tényleg így van-e? Ha igen, akkor megoldást jelentene –e, ha egyszemélyes Kft.-t alapítanék és úgy dolgoznék tovább?

   Válaszukat előre is köszönöm! János

  102. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Bakos Mihály!

   Sajnos ebben a témában nem vagyok jártas. Javaslom viszont, hogy ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot.

   Az, hogy a termékek külföldről származnak szerintem nem jelent gondot, bár az engedélyköteles fegyverek esetében ebben sem vagyok biztos.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  103. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt János!

   A dolgozó nyugdíjasok ilyen jellegű “büntetéséről” még nem hallottam és kicsit meg is lepődtem. A Ön által javasolt megoldás egy lehetséges megoldás lehet, viszont az így szerzett jövedelem a vállalkozásé lesz és nem az Öné, ami lényeges különbség.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  104. János írta:

   Kedves Csókási Beáta!

   Köszönöm szépen a válaszát!

   János

  105. Fekete Péter írta:

   Kedves Csókási Beáta!

   kérdésem viszonylag egyszerű: ha az alapító okirat stb. közjegyző által ellen van jegyezve, kft alapítása esetében jómagam is benyújthatom ezeket az iratokat a megfelelő helyeken vagy ezt kizárólag ügyvéd teheti meg?

  106. Forrás Centrum írta:

   Kedves Péter!

   Kft-t csak ügyvéd segítségével lehet alapítani és a cégiratokat is ő nyújtja be a cégbírósághoz.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  107. Török Izabella írta:

   Kedves Csókási Beáta!
   jelenleg vállalkozóként vendéglátóipari ágazatban dolgozom.
   Kft-t szeretnék alapítani egy családtagommal, ő jelenleg közalkalmazott.
   Számítógépes és egyéb kereskedelmi tevékenységgel szeretném kibővíteni a vállalkozásomat.
   Kérdésem: Melyikünknek érdemes az ügyvezető posztot betölteni, ill. érdemes-e a vállalkozásomat Kft formátumra változtatni?
   Köszönöm válaszát.

   Török Izabella

  108. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Török Izabella!

   Akár ketten is betölthetik az ügyvezetői posztot. A Kft-nek több előnye is van a Bt-vel szemben, így érdemes átalakítani. Viszont számítani kell 200-300 e Ft költségre az átalakítás során.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  109. Anita írta:

   Kedves Beáta,

   Külföldről szeretnék bébiételeket behozni, Magyarországra és egy
   1 személyes KFT.-t alapítani.
   Az első kérdésem az lenne, hogy az egyszemélyes KFT.-ért a teljes vagyonommal felelek-e?
   A második kérdésem pedig a következő:
   Kell-e élelmiszeripari / eladói vagy valamilyen végzettség a behozatalához és a forgalmazáshoz. Előre is Köszönöm válaszát Üdv: Anita

  110. Forrás Centrum írta:

   Kedves Anita!

   Ha a tulajdonos aktívan és bizonyíthatóan közreműködik a hitelezőknek okozott kárért, akkor teljes vagyoni felelőssége van.

   Ismereteim szerint nem szükséges, de ha mégis, akkor elég felvenni egy ilyen végzettséggel rendelkező alkalmazottat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  111. István írta:

   Kedves Beáta!
   Szeretném megtudni,ha alapitok egy egyszemélyes Kft-t és a fő tevékenységi köröm az Autóvillamosság!Szükséges e hogy rendelkezzek mestervizsgával?
   Válaszát előre is köszönöm!

  112. Forrás Centrum írta:

   Kedves István!

   Elegendő, ha egy alkalmazott rendelkezik a megfelelő végzettséggel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  113. Katalin írta:

   Kedves Beáta! A testvérem az édesapámat szeretné egy kft-be bevinni, aki nyugdíjas. Tőlem azt kéri, hogy mondjak le az ezzel kapcsolatos örökösödési jogomról. Milyen buktatókat jelenthet ez számomra? Milyen buktatókat jelenthet ez édesapámnak? Válaszát köszönöm.

  114. Ádám Ottó írta:

   Az lenne a kérdésem, hogy vagy egy termelő felvásárló és értékesítő szövetkezetünk amely nagyrészben primőr árú előállításával és felvásárlásával foglalkozik és ebből szeretnénk valamilyen céget kft-t alapítani.A szövetkezetet már megalapítottuk 3.000.000 ft alaptőkével és már 5 éve működik is.Milyen cégtípust ajánlana nekünk? A kezdő vállalkozói hitelt be lehet fektetni ebbe a rendszerbe?

  115. Zalai E. írta:

   Tisztelt szerkesztők!
   Kérdéseim:
   jelenleg a vpop gyanusitottként kezel egy elözö gazdasági társaság ügyvezetői posztja miatt(felszámolás,apport elrejtés..???).
   kérdés.egy alakuló kft.ben lehetek e tag,ügyvezető,tulajdonos,alkalmazott,stb.
   A másik..törzstőke milyen arányban lehet apport és pénzösszeg?Még mindig kilehet venni az összeget a bejegyzés után?

  116. Forrás Centrum írta:

   Kedves Katalin!

   Nem igazán értem miért szükséges ez a megoldás. Szerintem egy opciós adásvételi szerződéssel sokkal kezelhetőbb a kérdés.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  117. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ádám Ottó!

   A Kft-t javasolnám és lehet hitelt felvenni, ha van elegendő fedezet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  118. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zalai E.!

   Ameddig gyanusított, addig a kft alapítása szemponjából ennek nincs jelentősége. A teljes törzstőke lehet apport, viszont én nem tudok róla, hogy a tőkét befizetés után bármikor is csak úgy ki lehetett volna venni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  119. P. Éva írta:

   T. Szerkesztők!

   Kérdésem, hogy ha két személy alapítana kft-t 50-50%-ban, lehet-e mindkettő ügyintéző?

   Köszönöm válaszukat, Éva

  120. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P. Éva!

   Úgy vélem, hogy ügyvezető igazgatóra gondolt. Egy kft-nek lényegében bármennyi ügyvezetője lehet és lehet a két tulajdonos is.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  121. P.éva írta:

   T. Beáta!

   Köszönöm a választ, igen ügyvezetőre gondoltam.

   Üdv.: Éva

  122. Erika írta:

   Tisztelt Hölgyem!
   Férjemmel és egy ismerőssel kft-t tervezünk alapítani, ami tartós fogyasztási cikkek - hangszerek és kiegészítők, ruházati termékek - bolti és internetes kereskedelmével foglalkozna. Szükséges ehhez valamilyen speciális engedély? Nekem és a harmadik társunknak bejelentett főállásunk van, férjemnek ilyen évek óta nincsen. Lehetséges olyan megoldás, hogy ugyan mindhárman tulajdonosok vagyunk, de a férjem alkalmazott is? Ha kereskedelmi tevékenységet folytatunk, ahhoz milyen jellegű kereskedelmi végzettségre van szükség? Találtam néhány hónapos tanfolyamokat - kereskedő, boltvezető -, egy ilyen vajon elégséges lenne? Elindítható úgy a vállalkozás, ha még csak folyamatban van a szükséges végzettség megszerzése? A terveink szerint én mennék iskolába a szükséges szakmai papírokat megszerezni, viszont az üzletben a férjem dolgozna - ez így lehetséges? (nekem felsőfokú okj-s szakmáim vannak jelenleg) Alapításkor a évek alatt összegyűjtögetett árukészlettel is indulnánk - ezek többségéről viszont már nincsen számla. Ez okozhat gondot? Be lehet ezeket vinni a cégbe akár törzstőke apportjaként, ha nem igazolható a származásuk?
   Válaszát előre is köszönöm, Erika

  123. Haász Ferenc írta:

   Kedves Beáta,
   Egy zenészcsoport vagyunk, cd/mp3/koncert üzleti oldalának rendezésére alapitunk kft-t. Magánszemélyként legyártatott CD-ket (mint árukészlet) alapításkor apportként be lehet-e vinni?
   feri

  124. M Dóra írta:

   Kedves Beáta!
   Férjem Kft-t szeretne alapítani. Jelenleg regisztrált munkanélküli. Hogyan, s milyen formában tudná kihasználni a munkanélküliek után járó kedvezményt? (Ha a nevemre alapítanánk a céget, ő csak alkalmazott lenne? Tulajdonosként lehetne-e????????????)

  125. Géza írta:

   Kedves Beáta!
   Kft. szeretnénk alapítani. Megszeretném kérdezni: - minden igaz 500.000 ft-tal már lehet alapítani?, (van egy xy termék ami amerikai, a magyar kizárolagos inportőre már nem akarja inportálni Mo-ra, nincs rá ideje… átadná a kizárolagos inportörséget és az árukészletét is vele eggyütt amit meglehetne vásárolni, erröl szerződést is írnánk) - a kizárolagos inportőrséget ki tartja számon? Mo. vagy maga az xy gyártó és más nem rendelhet tőle Mo-ra? - a kizárólagos inportörség átadásával át tudja adni a mostani inportőr az adosságát is az xy gyártó felé, vagy a szerződésben le kell írni hogy semmiféle adósságot nem ad át a inportörségi joggal - a Kft-ben csak a Kft-be bevont autó benzinét, vagy gázolaját lehet leírni? Előre is köszönöm.

  126. Palásti Orsolya írta:

   Tisztelt Szerkesztők!
   Az én kérdésem a következő lenne: egy kft (vendéglátó egység) megalapításához szükséges van-e valamilyen végzettségre? és ha igen kötelező kereskedelmi vagy vendéglátóipari végzettség vagy elég egy pl egyetemi tanári diploma?
   Köszönöm gyors válaszukat.

  127. Szilvia írta:

   Kedves Beáta.
   Kft alapításán törjük a fejünket,és tanácsot szeretnék kérni.
   Az első lépés azaz,hogy elmegyek egy ügyvédhez,aki majd elmagyarázza,hogy fogjunk hozzá?egy szolgáltató irodát,és egy vendéglátó egységet szeretnénk csinálni.végzettségünk nincs,lehet úgy is,hogy kültag akinek van?kft.-ben van kültag?ill.ha az egyszerűsített kft alapítást választom,akkor az tulajdonképp azt jelenti többek között,hogy nem vehetek fel csak egy tevékenységet?vagy úgy is lehet többet? várom válaszát.előre is köszönöm.Szilvia

  128. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Erika!

   - A férje lehet alkalmazott és tulajdonos is a cégben
   - elegendő olyan alkalmazottat foglalkoztatni, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel, okj-s kereskedelmi végzettség valószínűleg elegendő
   - az gondot okoz, ha nincs a termékekről számla
   - így véleményem szerint nem lehet apportként a társaságba bevinni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  129. Forrás Centrum írta:

   Kedves Feri!

   Elvileg nincs akadálya, hogy a cd-ket apportálják a társaságba.

   Üdvözlettel Csókási Beáta

  130. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Palásti Orsolya!

   Szakirányú végzettség szükséges, de elegendő, ha a szükséges végzettséggel rendelkező alkalmazottja van.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  131. Forrás Centrum írta:

   Kedves Géza!

   - 500.000 Ft-tal már lehet Kft-t alapítani.
   - amennyiben a kizárólagosságot a gyártó adja, akkor az azt jelenti, hogy Magyarországon csak a kizárólagosságot birtokló cégtől lehet megvásárolni a terméket (persze sok függ a konkrét szerződéstől)
   - az adósság rendezése és a kizárólagosság kérdése szerződésben szabályozható
   - magánszemély benzinköltségeit is el lehet számolni bizonyos esetekben, ezt a könyvelője fogja tudni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  132. Forrás Centrum írta:

   Kedves Szilvia!

   Javaslom egy ügyvéd felkeresését, aki majd minden információt a rendelkezésére fog bocsátani.

   Üdvözlettel Csókási Beáta

  133. Forrás Centrum írta:

   Kedves M. Dóra!

   A férje lehet alkalmazott a cégben és szerintem a felvételkor igénybe veheti a kedvezményeket. Javaslom, hogy egyeztessen a könyvelőjével.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  134. Erika írta:

   Köszönöm válaszát, sajnos az apport ügyében erre jutottunk egy könyvelővel egyeztetve mi is. A végzettség is tiszta már, csak annyi a kérdés, hogy elég-e, ha már folyamatban van a szükséges végzettség megszerzése tulajdonosként? Ilyen esetben alkalmazottként is szerepelni kell a társaságban?

  135. Béres Brigitta írta:

   Kedves Csókási Beáta!

   Szeretném a segítségét kérni a következő kérdésekben:

   1.Egyszemélyes kft.szeretnék alapítani,alkotóművészet(9003),nyomdai előkészítő tevékenység(1813),divat-formatervezés(7410 tevékenységekkel.A kérdés lehet -e EKHO-s a kft-m.?Hogyan adózik és fizeti a járulékokat aki EKHO-s? (Azt olvastam, hogy képzőművész,designer lehet EKHO-s,ezért merült fel a kérdés)

   2.A fennt felsorolt tevékenységekhez kell-e telephelyet bejegyezni?

   3.Az egyszemélyes Kft.miben tér el a Kft-től?(Adózás,járulékok, törvények)Illetve mire kell figyelni egy egyszemélyes Kft.alapításánál az alapítói okiratban mi szerepeljen?

   4.Mikor jár adójóváírás? (egy kft.nek)

   Előre is nagyon köszönöm a válaszait!
   Üdvözlettel: Béres Brigitta

  136. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erika!

   Szerintem elgendő közreműködő tagként részt venni a cég életében.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  137. Forrás Centrum írta:

   Kedves Brigitta!

   1. EKHO magánszemélyként választható az alábbi tevékenységek esetében:
   - 2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
   - 2616 Újságíró
   - 2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
   - 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások
   - 2621 Író (újságíró nélkül)
   - 2622 Műfordító
   - 2623 Képzőművész
   - 2624 iparművész
   - 2625 Zeneszerző
   - 2626 Rendező
   - 2627 Operatőr, fotóművész
   - 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg)
   - 2631 Színész, előadóművész, bábművész
   - 2632 Zenész, énekes
   - 2633 Koreográfus, táncművész
   - 3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs
   - 3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs
   - 3721 Segédszínész
   - 3722 Segédrendező
   - 3723 Népzenész
   - 3725 Cirkuszművész
   - 3729 Egyéb művészeti foglalkozások
   - 5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
   - 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású
   - 5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatás, szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, képszerkesztő, művészeti vezető, a hangmérnök.

   2. Mivel magánszemélyként lehet választani az EKHO-t telephely nem értelmezhető.

   3. Egyszemélyes Kft. nem tér el a többi Kft-től. A különbség csak annyi, hogy a tulajdonos felelőssége bizonyos esetekben nagyobb lehet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  138. Utiné Sós Barbara írta:

   Férjemmel Kft-ét alapítottunk. Én lettem az ügyvezető, de neki kellett a cég ingatlanközvetítői munkához. Azért csináltuk így, hogy ha majd nekem lesz főállásom, akkor ne kelljen annyit fizetni havonta. Én jelenleg munkanélkülin vagyok.
   Kérdésem, hogy mikor kell bejelenteni a Munkaügyi Központnál?
   Gondolom úgy nem lehetek munkanélkülin, hogy én vagyok az ügyvezető.

   Köszönettel:

   Utiné

  139. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Utiné Sós Barbara!

   Ezen ügyek intézése a könyvelő feladata, így célszerű lenne a cég könyvelőjével egyezetetni, nehogy munkaügyi bírság legyen a vége.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  140. Tamás65 írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   1. Van-e a KFT-nek havonta fix költsége az állam felé (adó, járulék,… stb.), ha az ügyvezető egyébként főállással bír (tehát fizetve van utána minden), de nincsen bevétele a cégnek?

   2. Ha a KFT interneten reklámfelületek bérbeadásával, illetve pl. weboldalkészítéssel és fenntartással foglalkozik, akkor kell-e és ha igen milyen végzettség/képesítés?

   Köszönettel:
   Tamás

  141. Anikó írta:

   Tisztelt Szerkesztő!
   Kérdésem az lenne:Kft alapítás előtt állunk.Négyen lennénk alapító tagok.A férjem lenne az ügyvezető igazgató. Egy nyílászáró mintaboltot szeretnénk nyitni és ajtókat-ablakokat forgalmazni.Kell e alkalmazotti viszony is a kft-n belül vagy elég e csak a tagság?Ha nem alkalmazottként dolgozunk kell e a tagokat a szerződésben közreműködőként feltüntetni?Ha a férjem az ügyvezető,az munkaviszonynak számít e?Nincs bejelentett munkahelyünk,ez lenne a fő tevékenységünk.
   Válaszát előre is köszönöm.

  142. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tamás!

   1. Nincs.

   2. Megítélésem szerint nem kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  143. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anikó!

   Nem kötelező, hogy legyen alkalmazottja a Kft-nek, de szerintem a közreműködő tag után is kell fizetni a járulékokat, ha nincs főállása. Az ügyvezetést megbízotti jogviszonban is el lehet látni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  144. Barbara írta:

   Tisztelt Szerkesztő!
   Párommal két személyes Kft. alapítás előtt állunk. Párom lenne a cég ügyvezetője napi 4 órában, a munkáltatói jogokat viszont nekem kellene gyakorolni.
   Jelenleg főállásban dolgozok és mellette egyéni vállalkozó vagyok. Kérdésem, hogy ez esetben, hogy lenne célszerű megalapítani a Kft.-t illetve elkészíteni a társasági szerződést, hogy a későbbiekben gyed igénylésére jogosult legyek. Ha jól tudom, akkor rögzíteni kellene, hogy személyesen nem működök közre a Kft-ben, rendszeres jövedelmet nem kapok, osztalékban viszont részesülhetek. Ha viszont rögzítem,hogy személyesen nem működök közre, akkor nem tudom gyakorolni a munkáltatói jogokat.

   Válaszukat előre is köszönöm: Barbara

  145. Forrás Centrum írta:

   Kedves Barnara!

   Egy kft-ben a cég ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, vagyis jelen esetben a férje.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  146. Tamás65 írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Először is köszönöm válaszát!

   Lenne még egy kérdésem: a KFT-ben lenne egy nyugdíjas tulajdonos is (nem alkalmazott).
   Amennyiben nem vesz fel pénzt a KFT-től, akkor kell-e fizetnie valamiféle járulékot?
   Illetve, ha felvesz pénzt, akkor nyugdíjasként mit kell ezután fizetnie (adó, járulék…)?

   Köszönettel:
   Tamás

  147. Demcsák Péter írta:

   Tisztelt Szerkesztő!

   A közeljövőben szeretnénk egy vállalkozást indítani. Fő tevékenységét tekintve: növénytermeztéssel és később talán kertépítéssel szeretnénk foglalkozni. A tevékenységhez szükséges energia bizonyos részét napenergiával szeretnénk fedezni! Kérdésem: milyen pályázati lehetőségek vannak az alternatív eneria kihsználására, ill. kezdő vállalkozásként egyltalán pályázható-e?
   Válaszát előre is köszönöm!

  148. Demcsák Péter írta:

   Üdvözlöm!

   Lenne még egy kérdésem…
   Ha esetleg adott a lehetőség egy új vállalkozás alapítására,de nincs még ötlet, pályázati szempontból melyek azok a legtámogatottabb területek,tevékenységek ahol érdemes lenne egy vállalkozást indítani.

  149. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tamás65!

   Ha csak tulajdonos, akkor nem kell fizetni utána járulékot. Ha pénzt vesz fel akkor a kérdés az, hogy azt milyen fomában teszi (osztalék, bér, megbízás) és a szerint kell adózni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  150. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Demcsák Péter!

   Elvileg lehet pályázni alternatív energiahasznosításra, de elég szigorúak a feltételek és az előírások. Sajnos kezdő vállalkozásoknak csak ritkán írnak ki pályázatot, de azért akad pár, ami számukra is elérhető.

   A gyártási tevékenység és az informatikai fejlesztés, valamint a kutatás-fejlesztés esetében igényelhető általában gyakrabban támogatás.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  151. Mayer Emese írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   A közeljövőben szeretnék egyszemélyes kft-t alapítani, aminek fő tevékenysége pályázatírás, projektmenedzselés, tanácsadás lenne.
   A gondom az, hogy indulásnál az első megbízásig nincs bevétele a cégnek. Addig milyen járulékot kell fizetni?
   Értelemszerűen én lennék az ügyvezető és a munkavégző is. Jelenleg nincs főállásom. Ez munkaviszonynak számítana?
   Van-e a kft-nek havonta fix költsége az állam felé (adó, járulék,… stb.), amíg nincs bevétele a cégnek és az ügyvezető nem kap semmi juttatást, ha van, akkor mennyi?
   Köszönöm válaszát!

   Üdvözlettel: Mayer Emese

  152. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mayer Emese!

   A minimálbér utáni járulékokat biztosan fizetnie kell, ha nincs fő állása.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  153. Gábor írta:

   Kedves Beáta!

   A közeljövőben egy Kft.-t szeretnék alapítani, melynek tevékenységi köre megegyezne a jelenlegi főállású munkahelyem tevékenységi körével. A Kft. alapítása után a főállást szeretném megtartani. A kft-ben mint tulajdonos lennék jelen. Kérdésem, hogy a későbbiekben lehet-e negatív jogi következménye annak, hogy munkahelyem és a leendő Kft. tevékenységi köre megegyezik?
   Üdvözlettel:
   Gábor

  154. Forrás Centrum írta:

   Kedves Gábor!

   Ez függ a jelenlegi munkáltató hozzáállásától és célszerű áttekinteni a munkaszerződését is, mert szoktak a versenytársakra vonatkozó pontokat is beépíteni. Amennyiben tájékoztatja erről a munkáltatót és neki nincs kifogása ellene akkor nem lehet gond.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  155. Judit írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Jelenleg pályakezdő vagyok, munkanélküli. Egy nagy céghez felvesznek, ha számlaképes vagyok. Nincs fix fizetés, csak teljesítményarányos. Mit érdemes csinálni? Egyéni vállakozás EVA-val vagy KFT-t? Mi történik, ha valamelyik hónapban nem keresek semmit? Mit kell fizetnem?
   Üdvözlettel: Judit

  156. Forrás Centrum írta:

   Kedves Judit!

   Véleményem szerint Kft-t célszerű alapítani. Ha nem keres semmit, akkor is fizetni kell a bankköltséget, a bejelentett bér utáni járulékokat,a bért, s könyvelőt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  157. Hajós Tamás írta:

   Kedves Beáta!

   Kérédseim a következők:

   Főképp internetes kereskedelemmel foglalkozó Kft-t szeretnék alapítani, melyben a tulajdonos én vagyok. Van kereskedelmi végzettségem, de nem szeretnék aktívan közreműködni a Kft életében. Szükséges-e egyáltalán ez a végzettség a működéshez és ha igen, akkor kell erre a célra alkalmazottat felvennem, vagy elég az én végzettségem?

   A leendő cég várhatóan néhány hónapig nem termel nyereséget, ezért a legalacsonyabbra szeretném állítani a kezdeti működési költségeket. Mindenképp kell egy alkalmazott a Kft-be? Ha igen, akkor mi a bejelenthető legkevesebb óraszám, ami után adót fizetek?

   A szokásos - bérhez kötött - terheken kívűl van még valamilyen járulékfizetési kötelezettségem, ha esetleg a Kft-nek nincs forgalma?

   Válaszát megköszönve üdvözlettel:

   Hajós Tamás

  158. Kata írta:

   Üdvözlöm!

   Jelenleg munkanélkülin vagyok, ahol azt a felvilágosítást kaptam,hogy 6 hónapig egy minimálbéres segélyt fogok kapni amennyiben vállalkozóvá válok valamilyen formába. Egy közvetítő cég erre lehetőséget is ad, tudni szeretném azonban hogy melyik a kedvezőbb az EVA vagy a KFT alapítása és melyik milyen feltétellel,induló és havi fix. költséggel jár? Heti 2 órában fogok dolgozni, mint értékesítési vezető, szakképesítések, diploma megvan.

   Köszönöm, kellemes napot.

   üdv. Kata

  159. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   A Kft. működésében közreműködő tagként részt vehet és amennyiben van fő állása, akkor nem kell további járulékokat fizetnie vagyis ez lenne a legolcsóbb megoldás. A webáruház indításához pedig javaslom ezt a pályázatot:
   http://blog.forrascentrum.hu/category/e-kereskedelem

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  160. Forrás Centrum írta:

   Kedves Kata!

   Az EVA valóban egy jó megoldás lenne, csak sajnos két lezárt adóév kell hozzá. A legolcsóbb megoldás a Bt., csak mint beltagnak teljes vagyoni felelőssége van. Így javaslatom a Kft. és szerintem havi 30-40 e Ft működési költséggel kell számolni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  161. Nyárádi József írta:

   Üdvözlöm!
   Segítségét kérném abban,hogy hogyan lehet a lególcsobban és a leggyorsabban egy BT-t átalakítani KFT-vé.Megtartani a BT-t,és új KFT-t indítani(azonos néven lehet e)?-vagy a BT-t átalakítani KFT-vé?

  162. Mercédesz írta:

   Jó napot kivánok Önnek!

   Szeretnék pár kérdésre Öntől segítséget kérni.A férjemmel szeretnénk kft-t alapítani több tevékenységikörrel.
   1)Ki határozza meg azt,hogy mennyi és milyen tevékenységikörök rakhatóak össze?
   Külföldön dolgozunk alkalmazottként és ez mellé szeretnénk a kft-t.
   2)Milyen anyagi vonzattal illetve járulékokkal járna hogy bejelentet munkahelyünk van?
   Mit kellenne nekünk a kft-t felé fizettnünk?
   3)Melyik tevékenységikörhöz kellenek végzettségek? (pl.:személyszállítás,rendezvényszervezés)
   Előre is nagyon köszönöm a segítségét és válaszait.
   Köszönettel:Mercédesz

  163. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nyárádi József Úr!

   Azonos néven nem lehet Kft-t indítani, de meg kell változtatni a Bt. nevét. Egyszerűbb és kevésbé költséges az új Kft. indítása és a Bt. megtartása.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  164. Forrás Centrum írta:

   Kedves Mercédesz!

   1.) Önök határozzák az ügyvédjük segítségével.
   2.)Nincs további anyagi vonzat, ha van bejelentett munkahelyük. Ingyen is dolgozhtnak a Kft-nek.Egyébként a törzstőkét kell a Kft. rendelkezésére bocsátani.
   3.)A személyszállításhoz jogosítvány kell, a rendezvényszervezéshez nem kell külön végzettség ismereteim szerint.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  165. Miklós írta:

   Üdvözlöm!
   Betéti társaság beltagja vagyok, lehetek-e egy új kft -ben 50%-ban tulajdonos?
   Ha igen, akkor 2 lezárt üzleti év után lehet-e a Kft-m EVA-s úgy hogy a Bt már most is EVA- cég

  166. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Miklós!

   Semmi akadálya annak, hogy Kft. tulajdonosa legyen, továbbá annak sincs, hogy a két üzleti év eltelete után EVA szerint adózzon a cége. Bár egyre több helyen olvasható, hogy az EVA meg fog szünni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  167. Attila írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   Nemrégiben hozzájárultam ahhoz, hogy lakásomban egy kft telephelyet létesítsen (nem vagyok a vállalkozás tagja). A kft bárminemű gazdasági tranzakciójából, nekem, mint a lakás tulajdonosának, eredhet-e károm?

   Válaszát előre is köszönöm!

   üdv

   Attila

  168. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Attila!

   Elvileg nem, de a bérleti szerződést is érdemes lenne ebből a szempontból átnézni. Pl. ha az ingatlan tulajdonosának kell biztosítani a működéshez szükséges feltételeket, akkor előfordulhat probléma.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  169. Attila írta:

   Köszönöm!

   Attila

  170. Péter írta:

   Tisztelt hölgyem!

   egyéni vállalkozással kapcsolatos kérdésem a következő lenne.
   Kiválthatok- e vállalkozói igazolványt abban az esetben, ha nem áll rendelkezésemre szakma jelen esetemben asztalos képesítés, de a családomban két személy is rendelkezik ezzel a szakmával, de én egyénileg saját magam szeretném csinálni!
   Fontos lenne a válasza! ezért érem ha ezen az oldalon nem akkor emailben legyen szives válaszolni nekem!
   válaszát előre is köszönöm.
   email:hamipeti@freemail.hu

  171. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Péter!

   Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához véleményem szerint rendelkezni kell a szükséges végzettséggel, viszont ha céget alapít és alkalmazza valamelyik családtagját, akkor a probléma kiküszöbölhető.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  172. I.Adrienn írta:

   Tisztelt szerkesztők!

   1 éven belül szeretnénk kft-t alapítani, esküvő és rendezvényszervezés, illetve menyasszonyi ruha készítés lenne a cél. 2 fővel indítanánk a céget. Nekem van egy üzlethelyiségem és elég pénzem a berendezésre, és minden szükséges eszközre, a leendő társam viszont csak az alapítási költségekbe tudna beszállni, és neki van egy főállása amit meg szeretne tartani. Én jelenleg GYes-en vagyok és idén diplomázom a végzettségem szerint közgazdász leszek kereskedelmi és marketing alapszakon. társamnak ruhaipari technikusi végzettsége van.Kérdésünk az lenne hogy a fenti tevékenységek végzéséhez elég e ez a két végzettség, illetve, hogy milyen formában kellene megállapodnunk egymással, ha mindketten aktívan szeretnénk részt venni, minden tevékenységben,és nekem csak ez az egy állásom lenne. továbbá megfér e a fenti profilok mellett, mondjuk virág és ajándékbolt(hely van hozzá), mivel szeretnénk olyan dolgot is belevenni ami egész évben hoz némi bevételt, mivel az esküvő eléggé szezonális jellegű.

   Köszönettel: I.Adrienn

  173. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt I. Adrienn!

   A bemutatott információk alapján rendelkeznek a szükséges képzettséggel a hozzászólásában bemutatott vállalkozás indításához. Az egymással kapcsolatos jogviszonyt a Társasági Szerződésben vagy külön Szindikátusi Szerződésben rendezhetik ügyvéd segítségével.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  174. S. Ibolya írta:

   Tisztelt Szerkesztő!
   Főállású anyaként munkát szeretnék vállalni (tanácsadás, oktatás), ahhoz hogy számlaképes legyek Bt-t vagy Kft-t kell alapítanom. ? Melyik forma kedvezőbb, milyen járulékfizetési és egyéb költségekkel kell számolnom? Ha nincs bevételem, akkor is kell-e ezeket a járulékokat fizetnem?
   Köszönettel S. Ibolya

  175. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt S. Ibolya!

   A Kft. abból a szempontból szerencsésebb, hogy korlátozott a felelősség. A bér utáni járulékokat minden esetben fizetni kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  176. B. Edina írta:

   Tisztelt Szerkesztőnő!
   Miután egyesületalapítási kísérletem kútba esett, arra az elhatározásra jutottam, hogy egyszemélyes közhasznú nonprofit kft-t kellene alapítanom, ugyanis természetgyógyászati praxist szeretnék nyitni családi házunkban (nem megélhetés céljából, mivel Ausztriában munkavállaló vagyok). A szükséges szakmai feltételekkel rendelkezem, és szeretném törvényesen gyakorolni a hivatásomat.
   Viszont szeretnék előtte öntől hozzávetőlegesen informálódni arról, hogy milyen mértékű adóval számolhatok, ha ingyen dolgozom (mint közreműködő tag), és nincs bevétele igazándiból a cégnek (mert mondjuk pl. nincs akkora forgalom). Kijöhet ez vajon nagyon mínuszba is?
   Másrészt nem tudom, adott esetben a törzstőke mekkora része lehet apport, és az lehet e a rendelő bérleti joga, illetve a szakképzett munkaerőm is?
   Jól tudom, hogy nonprofit gt-t lehet meghatározott időre is létrehozni (pl.4 év) vagy tévedek?
   Nem tudom pontosan, hogy a közhasznúság megítélése is a cégbíróságon történik? Ez ennél a formánál is a céltevékenység (egészségmegőrzés, gyógyítás, rehabilitáció) függvénye?
   Elnézést a kusza kérdésözönért, de nekem ez a téma kissé bonyolult. Várom válaszát!
   Üdvözlettel: B. Edina

  177. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B. Edina!

   A Társaság alapításához ügyvédre és könyvelőre szüksége lesz, valamint bankszámlát is nyitnia kell majd. Ezek biztos, hogy költséget fognak jelenteni. Ha van bejelentett állása, akkor ingyen is végezheti közreműködőként a munkát a cégben és nem kell járulékokat fizetnie. A teljes törzstőke lehet apport és a bérleti jog is lehet apport, a szakképzett munkaerő viszont nehezen értékelhető, de know-how formájában akár apportálható is. Céget lehet határozott és határozatlan időre is létrehozni. Sajnos a közhasznúság kérdésére nem tudok válaszolni, erre szerintem majd az alapító ügyvég tud megfelelő választ adni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  178. Sz. Katalin írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Segítségét szeretném kérni az ügyben, hogy férjemmel hús - hentesáru üzlet bérleti jogát berendezéssel együtt szeretnénk megvásárolni és nem találok utalást (vagy nem jó helyen keresem) az interneten arra vonatkozóan, hogy az eladó részéről milyen iratokba volna jogunk belenézni, esetleg lemásolni, abból a célból, hogy szakértővel tudjuk egyeztetni, hogy megérné-e a vásárlás.

   Válaszát előre is köszönöm:
   Sz. Katalin

  179. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sz. Katalin!

   Sajnos joguk nincs belenézni az iratokba, csak ha az eladó odaadja. A javaslatom az, hogy a szerződésbe rakjanak egy teljességi nyilatkozatot.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  180. Imre írta:

   Tisztelt Csókási Beáta
   Egy 13 éve működő egészségügyi szolgáltatást folytató Bt-m van melynek tevékenységi körét bővíteni szeretném kereskedelmi tevékenységgel.
   1.Az eü.tevékenység Áfa mentes a kereskedelmi tevékenység Áfa köteles. Hogyan oldható fel ez az ellentét.Az eü.tevékenység személyes közreműködést igényel, a kereskedelmi nem.
   2.A meglévő Bt-t érdemes-e átalakítani Kft.-vé/Eü.-i és Ker.-i tev.re/ vagy egy új induló Kft.-t érdemes-e inkább alapítani a csak Ker.tev.-re?
   3.Kft. bejegyzés esetén minden megnevezett telephelynek kell-e tulajdoni lapot benyújtani a cégbejegyzéskor,mert pl.egy háziorvosi rendelő tulajdona az Önkományzat./ és ezzel természetesen én nem rendelkezhetek/
   Előre is köszönöm válaszát.

  181. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Imre!

   1.) Ez a probléma kezelhető és a könyvelője fogja megoldani. Elkülönítetten kell majd kezelenie az egyes tevékenységek bevételét.

   2.) Ezt Önnek kell eldöntenie. A Bt is végezhet kereskedelmi tevékenységet.

   3.) Erre az ügyvédje fog majd választ adni, mivel ő fogja intézni. Egyébként a tulajdonos lényegtelen ebből a szempontból, csak a hozzájárulása kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  182. Sz. Béla írta:

   T. Beáta.

   Árufuvarozással foglalkozó Kft-t kívánok alapítani és segítségét kérném ezzel kapcsolatban, hogy a szükséges-e bármilyen előképzettség a tevékenységhez ill. a TEÁOR számok felvételéhez. ( 4941, 5224, 5229, 5320 )

   Válaszát előre is köszönöm.

  183. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Béla!

   A Kft. alapításához előképzettség nem szükséges. A TEÁOR számokat a Kft. alapításában részt vevő ügyvéd fogja megmondani. Amennyiben igényli a Kft. alapításához szívesen ajánlok ügyvédet.

   Üdvölettel: Csókási Beáta

  184. László írta:

   Tisztelt Beáta!
   11-éve biztosítási,banki tanácsadóként, egyéni vállalkozóként tevékenykedem.Vállalkozásom évről évre egyre nyereségesebb, ami mára komoly könyvelési nehézségeket okoz számomra. A könyvelőm meggyőződése, hogy egyéni vállalkozóként maradva EVA-s adózóként folytassam 2009-ben. Ellentétben engem erősen foglalkoztat a gondolat, hogy bár az egyéni vállalkozást megtartva,de Kft-t alapítva lenne ésszerű a jövő. A jelenlegi könnyített cégalapítás mennyiben változtatta az ügyvezető anyagi felelősségét?
   Mit javasol Evás E.V.,avagy cégalapítás?

  185. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt László!

   Ismereteim szerint nem változott az ügyvezető anyagi felelőssége.

   A rendelkezésemre bocsátott információ nagyon kevés ahhoz, hogy felelős tanácsot tudjak adni. Arra felhívom a figyelmét, hogy az egyéni vállalkozás és a létrejövő Kft. közötti számlaforgalom (ha Ön az ügyvezető és tulajdonos is) aggályos lehet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  186. Dani írta:

   Tisztelt Beáta!

   A kérdésem, hogy az alkalmazottak, és járulékaik után megmaradt bevétel után még milyen kltségek vannak, és milyen mértékűek? (adó, könyvelő, saját járulékok stb)

   Illetve egy könyvizsgáló mennyibe kerül kb havi szinten egy egyszemélyes kft esetében?

   Köszönettel:
   J.Dani

  187. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Dani!

   Az alábbi költségekre mindenképpen számítson: bank, könyvelő, társasági adó, külön adó, helyi adó, ÁFA, bírságok, elvárt adó, innovációs járulék, szakképzési hozzájárulás.

   Természetesen ez csak egy felsorolás és nagy mértékben függ a cég nagyságától. Könyvvizsgálóra valószínűleg nem lesz szüksége.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  188. Dani írta:

   Tisztelt Beáta!

   Annyit még megkérdezhetnék, hogy ezek adók és járulékok hány %-ot jelentenek?

   Illetve egy könyvelő havi bére megközelítőleg mennyibe kerül egy viszonylag kis kft esetében.

   Köszönöm
   J.Dani

  189. Zsolt írta:

   Tisztelt szerkeztöség!
   Most szeretnék kft-t alapitani.
   Élelmiszerboltot szeretnék nyitni.
   A kérdésem az lenne, hogy mennyi töke kell hozzá, esetleg ez lehet hitel?
   Apport lehet a bolt árukészlete?
   Elöre is köszönöm!
   Az oldal nagyon jo!

  190. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zsolt!

   Minimum 500.000 Ft kell hozzá, ami lehet a bolt árukészlete is.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  191. Imre írta:

   Kedves Beáta!

   Borospince építésére és a technológia kiépítésérea, gépek, eszözök beszerzésére,
   vendégfogadó rész kialakítására szeretnék pályázni. Ennek megírására kérem a segítséget!
   Üdvözlettel:
   Imre

  192. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Imre!

   A javaslatom az, hogy különítse el a mezőgazdasági jellegű és az ipari jellegű tevékenységet. Pl. a borosüvegek címkéjének készítése az nyomdaipari tevékenység, így GOP pályázaton igényelhet rá támogatást. A bor elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzése, pedig mezőgazdasági pályázatokból finanszírozható.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  193. Nagy István írta:

   Kedves Beáta!
   Egy kft-nek 2 ügyvezetője van 50-50%-os tulajdonrésszel.Van egy közös üzletünk,de szeretnénk még továbbiakat nyitni.Lehetséges-e,hogy a tulajdonos társat egyes üzletekből teljesen kizárni.
   Válaszát előre is köszönöm!

  194. Kovács Ágnes írta:

   Tisztelt Beáta!
   Hátrányos helyzetű területen most megalakuló Kft. pályázhat-e a földmunkához szükséges billencs teherautókra, és földmunkagépekre? Még nincs lezárt évünk. Ha lehet mekkora összegről lehet szó és milyen formában. /visszanemtérítendő stb./ válaszát köszönöm!

  195. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy István Úr!

   Véleményem szerint ebben a formában nem lehet a tulajdonos társat kizárni. Teljesen új Kft-t kell alapítani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  196. Forrás Centrum írta:

   Tisztel Kovács Ágnes!

   Amennyiben valóban hátrányos helyzetű a település, akkor a földmunkagépekre igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  197. Nagy István írta:

   Kedves Csókási Beáta!
   Ezúton is köszönöm a válaszát még egyszer.Érdeklődni szeretnék,hogy a jelenlegi kft-ben 50%-os tulajdonjogom mellett alapíthatok-e egy újabb kft-t?Van-e esetleg ennek valami jogi akadálya?

  198. Ságody Roland írta:

   Nagyon gyenge kérdésnek tűnhet, de mégis megkérdezem. Érdemes lehet Kft.-t alapítani arra, hogy a fizetésem(400 000 Ft-t fizet a munkaadó az összes járulékokkal munkaadói, munkavállalói együtt)adó-és járulék terheit csökkentsem ezáltal? Könyvelést havi 5000 Ft-ból megoldatnám. Ügyvéd ismerősöm van. Egyszóval a havi 400 000 Ft-ból ki tudnék többet szedni, mint 175 000 Ft?

  199. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy István!

   Nincs semmi akadálya annak, hogy új Kft-t alapítson.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  200. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ságody Roland!

   Az ilyen jellegű jövedelemszerzéssel vigyázni kell és nem is teljesen pontos amit írt, mert nem vette figyelembe az osztalékadót. A 400.000 Ft a cége pénze lesz és nem az Öné. Javaslom tekintse át a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos cikket is: http://blog.forrascentrum.hu/category/vagyonosodasi-vizsgalatok

   Amennyiben igényli megszervezek az adószakértőnkkel egy megbeszélést, ahol hasznos információkhoz juthat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  201. Zoli írta:

   Teljesen lúzer kérdéseim lennének egy év végén alapítandó Kft-vel kapcsolatban. Fségem lenne a tulajdonos én (2008. dec. 30-tól) nyugdíj melletti ügyvezető. Azt tudom, hogy csak max. minimálbéres lehetek. (6 órásban ez lehetne pl. 55.000/hó?!) Azt is tudom, hogy fizet majd utánam a cég is, fizetek én is… de mit és mennyit kell fizetnie a fségemnek, aki személyesen nem fog közreműködni (engem dolgoztat majd…), viszont a remélt jövedelmet ő fogja kivenni. A cégből “kivett” pénz után milyen adók, járulékok stb. vannak?!

   Más: a fségem (leendő tag) autóját apportálnánk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átíratjuk a kocsit eredetiségvizsgálattal s minden egyéb költséggel?! És ha ezután fizetjük majd a cégautóadót, akkor milyen autós kltsg. lesz elszámolható?

   Megint más: Ha a székhely az én (alkalmazott ügyvezető) lakásom lesz, elszámolhatunk vmi rezsi költséget?!

   Elnézést a hosszas kérdezősködésért, várom kedves segítségüket!

  202. Györgyi írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Kft.-t szeretnék alapítani a párommal babaruha bizományi, fordítás-tolmácsolás, kereskedelem, outdoor tréning tevékenységekkel. Jelenleg GYED-en vagyok, így ha jól tudom a legkisebb gyerekem 2 éves koráig aktívan dolgoznom nem lehet, alá sem írhatok. A munkahelyemen (bank) állományban vagyok, járulékokat fizetik utánam. Páromnak is van főállása (40 óra/hét). Az alapítás és a havi fix költségeket (könyvelő, számlavezetés,..) ismerem.
   Lehetünk-e mindketten tulajdonosok? Ki lehet és kell-e ügyvezető? Amíg nem kezdjük el a tényleges tevékenységet, nem lesz bevételünk, kell-e így bármilyen járulékot fizetni? (Nehéz lenne kigazdálkodnunk jelenleg jelentős többletkiadást.) Később, ha már van bevétel, lehet-e “ingyen” dolgoznunk a kft-nek?

  203. Györgyi írta:

   Még néhány kérdés. Ha majd EVA-ra szeretnék áttérni - feltéve, hogy addig nem változik a rendszer-, akkor az idei év már egy évnek számít? Tehát jövő év végén már átjelentkezhetek? Kell-e idén ehhez már valamilyen forgalmat bonyolítani a kft-ben?
   Köszönettel

  204. Tóth Elek írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!
   Alapítottam ezen az éven egy kft-t.Alapítás után lízingeltem egy teherautót.Időközben a kft vezetése 2 személyesre bővült.Jelenleg az érdekeink nem egyeznek és ezért ki szeretnék lépni a kft-ből.Az autó lízingjét a jelenlegi társam tovább fizetné.Azt szeretném kérdezni,ha esetleg nem fizeti a lízinget-mivel én írtam alá a szerződést-a banknak lehet-e valami követelése velem szemben vagy csak a kft-vel.Ha igen,akkor mit érdemes tenni ebben az esetben?

  205. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zoli!

   Először is javaslom, hogy keressen egy könyvelőt, mert az amúgy is kell és sok kérdésére fog választ kapni.

   Természetesen részmunkaidőben is végezheti a munkát.

   Itt tudja kikalkulálni, hogy mennyit kell fizetnie:
   adozona.hu/kalkulator_ber.aspx

   A cégből kivett pénz uán majd osztalékadót kell fizetni.

   A cégbe be lehet apportálni az autót, de konzultájon először könyvelővel, mert lehet, hogy többe fog kerülni, mint jelen állapotában.

   Amennyiben magánhasználatban is van a székhely akkor problémás lehet a rezsi elszámolása.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  206. Forrás Centrum írta:

   Kedves Györgyi!

   Természetesen mindketten lehetnek tulajdonosok és ügyvezetők is, de az Ön esetében nem lenne célszerű, amíg GYED-en van. Amennyiben van főállásuk nem kell járulékot fizetni, mivel ingyen is végezhetik a tevékenységet.

   Az EVA-hoz két lezárt adóév kell, így jövőre már átléphet, ha előtársaság formában is működik egy hónapot a cég. Javaslom, hogy minimális forgalom legyen.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  207. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tóth Elek!

   A lízing szerződés ismerete nélkül ebben a kérdésben nem tudok állást foglalni. Mindenképpen javaslom, hogy keressen fel ügyvédet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  208. Györgyi írta:

   Kedves Beáta!
   Köszönöm gyors válaszát!
   Esetemben az ügyvezetői pozíciót nem javasolja? Ha a GYED alatt alá sem írok, akkor is lehet probléma?

  209. Erika írta:

   Üdvözletem!
   Annyi kérdésem lenne, hogy az ügyvezetőre is vonatkozik kft esetén az a bejegyzés, miszerint minden esetben csupán a vállalkozás vagyonával felel jogi esetekben?
   Előre is köszönöm a választ!

  210. Forrás Centrum írta:

   Kedves Györgyi!

   Ha nem ír alá elvileg nem lehet probléma, de azért egyeztessen a könyvelővel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  211. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erika!

   Az ügyvezetők felelőssége bővebb és a Gazdasági társaságokról szóló törvény 30. §-ban találhatók erről rendelkezések. Amennyiben az ügyvezetőnek felróható okból keletkezett kára a Társaságnak vagy hitelezőnek, akkor akár teljes vagyonával is felelhet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  212. Gergő írta:

   Kedves Beáta!

   Egy elég furcsa kérdéssel fordulok Önhöz. Van egy Bt-m, aminek megvan a két lezárt éve. Ezt a Bt-t szeretném Kft-vé alakítani és egyben EVA-ba tenni. Annyit tudok, hogy ha Kft-vé alakítom akkor nem lehet EVA-s. Viszont fordított helyzetben lehetséges-e megtartani az EVA-t? Értem itt; először EVA és utána kft-vé átalakítása.

  213. J istván írta:

   Tisztelt szerkesztö!Azt szeretném kérdezni,hogy van egy állandó bejelentett munkám.De ügyvezetö igazgató lehetek e egy másik vállalkozásnál?köszönettel

  214. S. Ibolya írta:

   Kedves Beáta!Gyermeknevelési támogatásban részesülök (”főállású anyaság”), emellett lehetőségem nyílt heti 1 napon munkát vállalni, ezért alapítottunk a férjemmel egy Bt-t (oktatás és oktatást kiegészítő tevékenység) ahol én vagyok a beltag, Ő a kültag, neki heti 36 órát meghaladó munkaviszonya van. A Bt.tevékenységéhez szükséges képesítéssel én rendelkezem. Kérdéseim:
   1. Kell-e a minimálbér utáni járulékokat megfizetnem akkor is, ha nincs bevételem?
   2. Kell-e a minimálbér utáni járulékot megfizetnem ha van bevételem, de az nem éri el a minimálbért? Esetleg csak a tényleges bevétel után kell fizetnem?
   3. Változik-e a járulékfizetési kötelezettség, ha a beltag a munkaviszonnyal rendelkező férjem lenne?
   Köszönettel

  215. Robi írta:

   Kedves Beáta!
   Elektronikai cuccok gyártására Kft-t alapítanék egyik ismerősömmel. Azt szeretném kérdezni, hogy ha mind a ketten állandó munkahellyel rendelkezünk akkor kell e járulékot fizetni?
   Mindketten lehetünk e ügyvezetők?
   Ha csak egyikünk az a másik is eljárhat a kft ügyeiben?
   Kell e alkalmazottat alkalmaznni?
   Milyen költségei vannak az alapításnak?
   Ha nincs állandó bevétele a kftnek (mivel mindkettőnknek van főállása) akkor milyen állandó kiadások vannak?
   Köszönettel
   Robi

  216. Forrás Centrum írta:

   Kedves Gergő!

   Valószínű, hogy a törvény alkotói gondoltak erre a kiskapura is, így (bár nem néztem meg a jogszabályt) valószínűsítem, hogy fordítva sem működik.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  217. Forrás Centrum írta:

   Kedves J. István!

   Amennyiben a munkáltatója megengedi nincs akadálya.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  218. Forrás Centrum írta:

   Kedves S. Ibolya!

   Javasolnám, hogy a férje legyen a beltag. A járulékfizetési kötelezettség nem függ össze a Társaság árbevételével. A Bt. működtetéséhez mindeképpen kell könyvelő, így javaslom, hogy egyeztessenek vele.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  219. Forrás Centrum írta:

   Kedves Robi!

   Mindketten lehetnek ügyvezetők és a megbízási díjuk lehet nulla Ft és mivel van munkahelyük nem kell járulékot fizetni. Ha mindketten ügyvezetők, akkor önállóan eljárhatnak a cég ügyeiben. Nem kötelező, hogy egy cégnek legyen alkalmazottja. A cégalapításnak vannak költségei (ügyvédi díj és illeték 100-200 E Ft). A fenntartásnak vannak költségei: pl. könyvelő, bank, illeték, jelentési kötlezettségek, adók.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  220. J istván írta:

   Kedves Beáta!J István vagyok még egy kérdésem lenne az megoldhato egy darabig hogy a fönököm ne tudjon arról hogy egy másik cégnél ügyvezetö vagyok?köszönettel

  221. Robi írta:

   Kedves Beáta!
   A kft fenntartási költségei milyen összeget tesznek ki havonta kb?
   Bank gondolom nem komoly összeg, de az illeték, adó, jelentési kötelezettség mennyibe kerülhet?
   Köszönettel.

  222. Forrás Centrum írta:

   Kedves Robi!

   Az alapköltésgeket én 30-40 ezer forintra becsülöm.

   Üdvözlettel Csókási Beáta

  223. Forrás Centrum írta:

   Kedves J. István!

   Ameddig Ön (vagy valaki) nem mondja a főnökének, akkor sokáig titokban maradhat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  224. Murcs! írta:

   Kedves Beáta!
   Szeretném tudni ha 1Kft-nek két ügyvezetője van 50-50%-ban vannak mind a ketten rendelkeznek aláírási joggal,de egyikük megkárosította a másikat szándékosan.Nem akarjuk a Kft-t megszüntetni-hogyan lehet megszüntetni ,hogy aláírási joggal rendelkezzen?a kárt nem tudja rendezni ha alkalmazottá válik hitelképes lesz érdemes e ezt megpróbálni-vagy ajándékozza el a részét-felajánlható ez neki mint megoldás?vagy egyéb?

  225. Imre írta:

   Ajándékozással 2 tulajdonban lévő ingatlan, amely 3-ik fél által halálig tartó haszonélvezettel terhelt az egyik tulajdonos KFT alapításához szükséges “ingatlan használatára feljogosító okiratot” szeretne aláíratni a másik féllel. 1, Mik a buktatói ennek az ügyletnek ill. az ingatlan haszonélvezet megszűnte utáni értékesítésének? 2, Milyen formátumú a használatra jogosító okirat 3, A KFT. alapításának részleteit ismerheti-e az aki átengedi használatot. Tisztelettel : Imre

  226. P.Laci írta:

   Kedves Beáta!
   Most szeretnék alapítani egy KFT-t ami ügyviteli tanácsadással járműalkatrész kereskedelemmel és hadipari termékek kereskedelmével foglakozna! Milyen kötségekkel járna havi szinten egy KFT fentartása?

  227. Forrás Centrum írta:

   Kedves Murcs!

   Az a rossz hírem van, hogy a két ügyvezető egyetemlegesen felel az okozott kárért. Így a tulajdonosok bármelyik ügyvezetőtöl kérhetik a kár megtérítsét. Az ügyvezetőt a tulajdonosok tudják leváltani.

   Üdvözlettel: Csókási beáta

  228. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Imre!

   A konkrét szerződéstervezetek ismerete nélkül felelőtlenség lenne ilyen ügyletről nyilatkoznom. Amennyiben igényli nagyon jó ügyvédeket tudok ajánlani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  229. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P. Laci!

   Amennyiben a cég még nem üzemel, akkor havi 30-40 ezer Ft költséggel kell kalkulálni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  230. G. János írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   KFT alapítását tervezem, de nem tudok pontos információt, ha üzletet szeretnék nyitni akkor az üzletben csak a kereskedelmi végzettséggel rendelkező tag/alkalmazott dolgozhat vagy olyan személy is akinek nincs ilyen végzettsége? És mi történik ha ez a személy elmegy a cégtől,folytathatom a tevékenységet? Válaszát előre is köszönöm!
   Üdvözlettel: G. János

  231. Tamás írta:

   Kedves Bea!

   Ha 2 év kell hogy egy induló kft-vel csatlakozzon valaki az EVÁhoz, akkor ez alatt a 2 év alatt hogy kell adóznia?

   Köszönettel: Tamás

  232. Jankovics Attila írta:

   Kedves Beáta!

   Kft-ben lehet tulajdonos a középiskolás gyermekem (17 éves)?

   Köszönettel: Attila

  233. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt G. János!

   A vállalkozásban valakinek rendelkeznie kell kereskedelmi végzettséggel, vagyis ha elmegy az alkalmazott, akkor új kereskedelmi végzettséggel rendelkező alkalmazottat kell felvenni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  234. Forrás Centrum írta:

   Kedves Tamás!

   A Számviteli törvényben rögzítettek szerint.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  235. Forrás Centrum írta:

   Kedves Jankovics Attila!

   Ismereteim szerint nincs akadálya.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  236. Lajos írta:

   Kedves Beáta

   Én Ausztriában élek, és két magyar úriember azzal a kéréssel keresett meg, hogy az ausztriában megalakitás alatt álló cégük (KG) telephelye, az én ingatlanomra legyen bejelentve, de a szerződés ezen néhány sora, aggaszt picit: “A két fél megegyezik abban, hogy XY álltal képviselt, megalapítás alatt álló vállalkozás székhelye, az alábbi ingatlanra legyen bejegyezve. Az ingatlan tulajdonával rendelkezni, az ingatlan tulajdont képviselni jogosult, a megállapodást aláíró személy ezen megállapodással a székhely bejegyzéséhez hozzájárúl.” “A megállapodás határozatlan időre jön létre, felmondására mind két fél közös megegyezése szükséges.”Kérem szépen írja le segíteni akarásommal, mit kockáztatok ezen megállapodás aláírásával. És mi az a KG?

   Köszönettel? Lajos

  237. Lajos írta:

   Kedves Beáta

   Elnézést kérek az elöbbi elírásért, temészetesen
   maximális köszönettel: Lajos

  238. Sz.Kövesdi Mária írta:

   Egyesületünk felnőtt-gyermek alkotáspárok elkészülte során kutat fel tehetséges gyermekeket, akiket támogatni igyekszik Ennek során értékes képzőművészeti alkotásokat tartalmazó gyüjtemény kezd felgyülemleni. Szeretnénk állandó kiállítást, galériát, művészeti műhelyt is működtetni. Erre a tevékenységre érdemes-e nonprofit Kft-t kialakítani. Ebben a kiállítás szervezést, kiadvány készítést, oktatást folytatni? Vagy maradjunk afféle egyesületi laza keretben? Nem látom tisztán a gyüjtemény mint vagyon kellően gondos kezelését egyesületi keretekben..Köszönöm ha segít abban merre induljunk a minél tisztább jogok kötelességek kialakítása érdekében.
   Tisztelettel KÖvesdi Mária egyesüelti elnök.

  239. Forrás Centrum írta:

   Kedves Lajos!

   Javaslom, hogy keressen fel ügyvédet és a tanácsa nélkül ne írjon alá ilyen dokumentumot. A dokumentumok pontos ismerete nélkül felelőtlenség lenne részemről további tanácsot adni. Amennyiben igényli meg tudom adni egy megbízható ügyvéd elérhetőségét.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  240. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kövesdi Mária!

   Azt kellene megvizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy egyesületi keretek között miért nem kezelhető gondosan a vagyon. Elképzelhető, hogy egy megfelelő szabályzati struktúra kialakításával biztosítható a transzparens működés egy Kft. üzemeltetésénél olcsóbban.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  241. Csaba írta:

   Kedves Beáta!
   Érdeklődöm,hogy döntően egészségügyi profilu kft. alapitásakor orvosi tevékenységen túl orvosi diplomával ,szakvizsgával és közgazdász prostgraduális képzettséggel lehet-e pénzügyi tanácsadói ill.biztositás közvetitői tevékenységet folytatni vagy különféle engedélyeket kell-e beszerezni ehhez is?Alkalmazottat nem kivánna a családi kft.(a két tag/tulajdonos főállasban alkalmazott cégnél).Segitségét előre is köszönjük

  242. Márk78 írta:

   Kérdésem a következő lenne másod állású vállalkozó vagyok főállás mellett, szeretnék egy egyszemélyes kft alapítani még pluszban áfa körön kivülit van rá lehetőség nem zárja ki semmia felsoroltak közül ez irányú terveimet. Válaszát köszönöm előre is!

  243. Forrás Centrum írta:

   Kedves Csaba!

   A leírtak alapján nem szükséges külön engdély véleményem szerint. Felhívom a figyelmét, hogy a pénzügyi tevékenység formájától függően elképzelhető, hogy be kell jelentenie a PSZÁFnak. Erről a www.pszaf.hu oldalon tájékozódhat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  244. Forrás Centrum írta:

   Kedves Márk!

   A rendelkezésemre bocsátott információk alapján nem zárja ki semmi, hogy egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  245. Dudás Attila írta:

   Tisztelt szerkesztő!
   Lehet-e Kft. vásárolni úgy hogy több tulasdonosú Kft.-t egy ember vásárolja meg és muködhet-e tovább egyszemélyes Kft-ként???

  246. Horváth Attila írta:

   Tisztelt Szerkesztőség.

   Az ÁB 2006-ban már megsemmisitette a házipénztárra
   vonatkozó korlátozási törekvéseket.
   Most 2008-ban ennek ellenére
   magint beakarják vezetni ????

  247. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Dudás Attila!

   Véleményem szerint nincs semmi akadálya annak, hogy a Kft. üzletrészei egy tulajdonos kezébe kerüljenek és a Kft. egyszemélyes Kft-ként üzemeljen tovább.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  248. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Horváth Attila!

   Igen ismét kísérleteznek a házipénztár adó bevezetésével.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  249. Ősz István írta:

   A Kft alapítás oldalon azt olvastam, hogy kft-t “kizárólag apporttal is lehet alapítani, melynek tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet.” Kérdésem, hogy a szellemi alkotásnak miben kell megtestesülnie? Le kell írni, és be kell adni a cég irataival együtt?

  250. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ősz István!

   A kérdés nagyon és a javaslatom a szellemi termék apportja esetén a következő lenne:

   - Készíttessen egy könyvvizsgálóval értékbecslést a szellemi termékre vonatkozóan, amit persze a könyvvizsgáló alá is ír. Ebben az esetben véleményem szerint már apportálható.

  251. H. Éva írta:

   Tisztelt Beáta!

   Kft. szeretnék létrehozni. De egy kérdésemre nem igazán találom a választ. Ha ruházati boltot nyitok és csak én dolgoznék az üzletben, elengedhetetlen feltétel a ruházat eladói végzettség? Vagy anélkül is dolgozhatok a boltomban?

   Előre is köszönöm válaszát!

  252. Zarathustra írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Gyermekek lovagoltatásával szeretnék foglalkozni érdemes ehhez Kft.-t alapítanom? Amennyiben én oktatnék is milyen járulékokat kell majd befizetnem? Ha veszek póni lovakat és szerszámot a Kft. részére, akkor azok beszámíthatnak az 500 ezer forintba? Milyen EU-s pályázati lehetőségeim vannak, ha szeretnék vállalkozást fejleszteni esetleg oktatási célú pályázatra is pályázhatok? Hogyan kell adóznom a lovagoltatás után? Lehetek-e egyáltalán a Kft. tulajdonosa úgy, hogy én dolgozom benne, mint oktató?

   Nagyon nehezen igazodom ki a szövevényes jogszabályozásban, így előre is nagyon köszönöm segítségét!
   Üdvözlettel,
   - Szabóné

  253. Adél írta:

   Kedves Beáta!

   Egy kertészeti árudát üzemeltetünk kft formájában, és az érdekelne, hogy az árukészlet bővítésére, új tevékenység bevezetésére van e valamilyen pályázati lehetőség.

   Előre is köszönöm válaszát!

  254. Margit írta:

   3 gyermekes anyuka vagyok.
   Most szeretnék hivatásos családanya lenni. Alapíthatok mellette KFT-t? Zöldségüzletet nyitnánk egy ismerőssel. Megy a 2 együtt?

  255. János írta:

   Kedves Beáta. Az lenne a kérdésem hogy kft-t szeretnék alapitani hús-nagykert. Ehhez milyen dokumentumokra és helységekre (telephely székhely .stb.) lenne szükségem?

  256. Kiss Tamás írta:

   Kedves Beáta!

   Főállású munkahely mellett egy KFT résztulajdonosa vagyok 10%-ban, de semmiféle anyagi juttatásban eddig nem részesültem. Ha a főállású munkahelyem megszűnik, jogosult vagyok-e munkanélküli segélyre? ( A kft-ben a részesedésem továbbra is megmarad)

  257. K Hajnalka írta:

   Tisztelt Beáta!
   Férjemmel közös Kft-ben én vagyok az ügyvezető, aláírási jogkörrel rendelkező. Terhességem utolsó hónapjaira táppénzt szeretnék igénybe venni, azt követően pedig Gyed-et. Aláírásom jogom megmaradhat-e?

  258. Paulo írta:

   Jo napot van egy müködö Kft-m meg 350milio banki tartozása a Kft-nek.Nem tudom már fizetni a részleteket lassancsödbe megyek milyen büntetést von ez maga után.A kft vagyona 150millio.

  259. László írta:

   Tisztelt Beáta!

   Nyugdíjas vagyok. Egyszemélyes Kft-t szeretnék alapítani. Kérdéseim a következőek. Személygépjármű bevihető e tőkeapportként törzstőkének? Milyen járulék költségek terhelnek havonta?
   Hol tudhatom meg azt, hogy bizonyos (TEÁOR)tevékenységek végzéséhez, kell -e egyáltalán, illetve milyen OKJ-s szakképesítést fogadnak el?

   Előre is tisztelettel köszönöm válaszát.

   László

  260. valaki írta:

   Érdekes kérdésem lenne.
   5 éve működő Kft-ben 25% részem van.
   A cég minden évben nyereséges volt, jelentős társasági adót,stb fizetett.
   Idén úgy tűnik,már az első évben 20-30 MFt-os veszteségünk keletkezik, de kizárólag az APEH felé, különböző adók formájában.
   Semmilyen más cégnek nem tartozunk.
   A céget meghirdettük eladásra, törzstőkénk (3 MFt) értéken.
   Jelentkezett egy magánszemély,aki megvenné minden info birtokában.

   Kérdés:
   Az eladás napja után felelősségre lehet-e vonni bárkit is a régi tulajdonosi körből,ha esetleg az új tulaj nem rendezi az adósságokat, ill. a múltbeli dolgokért milyen mértékben vagyok felelős az értékesítés után, ha ő az ügyvéd előtt az eladáskor nyilatkozik arról, hogy tisztában van vele milyen terhekkel vette át a céget?

   (nem ukrán-román-hajléktalan verzió)

  261. anonym írta:

   Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy egy kft-nek a harmadik negyedévben adóellenőrzése van áfa átvezetés iránt, nos az utolsó negyedévben áfa és járulékbefizetés keletkezett.lehet-e kérnem halasztási kérelmet az áfára és lehet-e kérnem részletfizetést a a járulékokra.mennyi a halasztásnak ill a részletfizetésnek a max időszaka, hogy ne tegye tönkre a vállalkozást a részetfizetés. szeretném rendezni a tartozást, csak egy kicsi időt szeretnék kérni.

  262. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt H. Éva!

   Dolgozhat a boltban, de egy eladói végzettségű alkalmazottat mindenképpen fel kell venni alkalmazottnak.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  263. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zarathustra!

   A gyermekek lovagoltatása szolgáltatásnak minősül és mindenképpen célszerű jogszerű formába önteni. Az a bevétel nagyságrendjének függvénye, hogy érdemes-e céget alapítani, mert egyéni vállalkozóként is nyújthatja a szolgáltatást. Rendszeresen szoktak megjelenni turisztikai pályázatok, amelyek keretében a lovagláshoz kapcsoldódó szolgáltatások fejlesztésére is lehet támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  264. Krisztina írta:

   Tisztelt Szerkesztő!

   Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném kérni a véleményét:
   A párom főállású munkahelye megszűnt annál a KFT-nél, melynek 20%-ban résztulajdonosa, de semmiféle anyagi juttatásban eddig nem részesült, mint résztulajdonos. Jogosult-e munkanélküli segélyre? A Kft-ben a részesedése továbbra is megmarad, de semmilyen formában nem vesz részt a Kft. vezetésében.

   Válaszát előre is köszönöm!

   Üdvözlettel:
   Krisztina

  265. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Adél!

   Árukészlet bővítésére a Jeremie Mikrohitelt tudom ajánlani, az új tevékenység esetében pedig a kérdés az, hogy a bevezetése milyen beruházásokat igényel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  266. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Margit!

   Véleményem szerint nincs akadálya annak, hogy Kft-t alapítson.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  267. Forrás Centrum írta:

   Kedves János!

   A Kft. alapítása viszonylag egyszerű, mert egy ügyvédet kell megkeresnie, továbbá egy székhelyet biztosítania. A nagykereskedelmi tevékenység beindítása lesz a bonyolultabb folyamat, amelyhez szakértőt vennék igénybe.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  268. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kiss Tamás!

   Az, hogy tulajdonos egy Kft-ben nem lehet akadálya annak, hogy jogosult legyen munkanélküli segélyre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  269. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt K. Hajnalka!

   Amennyiben táppénzre megy elvileg nem dolgozhat. Javasolnám, hogy adjon meghatalmazást a férjének a Kft. ügyeinek intézésére.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  270. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Paulo!

   Ez sok mindentől függ, de leginkább attól, hogy az ügyvezető mennyire tartotta be a számviteli fegyelmet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  271. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt László!

   Mivel a cég alapításához szükséges lesz egy ügyvédre és könyvelőre tőlük kapja majd meg a szükséges információkat.

   Megjegyzem, hogy személygépkocsi is lehet apport. Havi 40-50 e Ft költséggel mindenképpen kalkuláljon.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  272. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Valaki!

   A tulajdonos elvileg nem vonható felelősségre, csak bizonyos esetekben (Ha szándékosan hátrányos üzletpolitikát folytatott a cég kárára). Elsősorban a Kft. vezetője az, aki a Társaság tevékenységéért felelősségre vonható.

   Természetesen a szerződésben mindent rögzíteni kell. Javaslom, hogy béreljen fel saját ügyvédet a szerződés megkötése előtt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  273. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anonym!

   Természetesen kérni lehet és az APEH ügyintézőn fog múlni, hogy a kérelmének helyt ad-e.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  274. László írta:

   Kedves Hölgyem.
   Egy speciális dologgal, pontosabban daruzással kapcsolatos céget szeretnék alapítani, feleségemmel.
   Kérdésem lenne:
   A Kft vezetőnek,tulajdonosnak (jelen esetbe feleségemnek) kell-e valamilyen szakirányú végzettségének lenni, vagy elég ha az alkalmazott ki van képezve a megfelelő gépre.

   Valamint a főállásom miatt kisegítő családtagként dolgoznék a cégbe de úgy olvastam, hogy Kft-be nem lehet kisegítő családtag formátum.
   Érdemes-e BT-be gondolkodni?

   Valamint, hogy a darus tgk tárolására kell-e külön telephelyet biztosítani vagy megoldható ahol a kft. bejegyzett címe lesz.

   Előre is köszönöm.
   László

  275. Barbara írta:

   Kedves Beáta!

   Azt szeretném megtudni, hogy ha kft-t szeretnék alapítani és mondjuk holnap megyek el beszélni az ügyvéddel mennyi a legrövidebb idő míg meg lesz a kft?

  276. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt László!

   Elegendő, ha a Kft. felvesz egy olyan szakembert, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel. A tárolással kapcsolatban megjegyzem, hogy szerintem telephelyengedélyt kell kérni a helyi jegyzőtől és ő majd eldönti, hogy alkalmas-e a székhely a daruk tárolására is.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  277. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Barbara!

   A legrövidebb idő amit személyesen is láttam 4 nap volt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  278. Zsolt írta:

   Tisztelt Szerk.
   Örököltem egy nagyobb összeget és vállalkozni szeretnék, eléggé az elején járok, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kell bejelenteni ha van egy alkalmazottam? Ha esetleg az alkalmazottam kap a kftböl 1%ot dolgozhat-e a boltomban kék könyv és bejelentés nélkül?
   Elöre is köszönöm remélem kapok választ!
   Minden jot

  279. Zsolt írta:

   Elnézést ha sokat kérdezösködöm de sajnos szorit az idö.
   Az utolso kérdésem az lenne, hogy ha megalapitom a kft-t de a boltomat nem nyitom ki, akkor a kft-nek mien havi kötelezö költsége van és ez kb. mennyi lehet?
   Elöre is nagyon köszönöm várom válaszát kérdéseimre.

  280. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zsolt!

   Az első javaslatom, hogy forduljon egy megbízható ügyvédhez, ezt követően keressen egy könyvelőt. Bejelentés nélkül nem célszerű alkalmazottat foglalkoztatni. Amennyiben közreműködő tagként dolgozik a cégben és nincs máshol bejelentett állása, akkor is meg kell fizetni a járulékokat.

   Egy kft. havi fenntartási költsége 40-50 ezer Ft/hó.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  281. Mária írta:

   Az unokaöcsémet felkérték egy kft ügyvezető igazgatói tisztségére. Az én házam címét kívánja megjelölni telephelynek.
   Szükséges-e a tulajdoni lap? Továbbá van-e ebben rizikó számomra, aki csak szívességet tenne ezzel?

   A választ köszönöm: Mária

  282. Judit írta:

   Kedves Beáta,

   a törzstőkével kapcsolatos kérdésem lenne. Kft-m 4 éve létező, tevékeny cég. 2 alapítótag van, az alapításkori szabályok értelmében a törzstőke 50-50% (másfél-másfél millió forint). kérdésem az, hogy ki lehet-e venni a törzstőkét (végtére is a cég már visszahozta), hogy az egyszer már adózott jövedelem újra “magánvagyon” legyen. ha ki lehet venni, akkor hogyan és vannak-e járulékos költségei?

   Válaszát előre is köszönöm.

   F.S. Judit

  283. Anita írta:

   Sziasztok,

   Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnie egy üzlethelyiségnek? (beltéri magasság, mosdó, stb.)
   A neten sajnos nem találtam releváns információt, a választ előre is köszönöm!

   Üdv,
   Anita

  284. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mária!

   Elvileg nem szükséges tulajdoni lap, de akár be is kérhetik. A székhely tulajdonosát hátrány nem érheti, bár nem tudom, hogy pl. bérleti szerződést kötnek-e.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  285. Forrás Centrum írta:

   Kedves Judit!

   Osztalék formájában lehet kivenni jövedelmet, ami után osztalékadót kell fizetni.

   A jegyzett tőkét le lehet szállítani a törvényi minimum szintre és ezzel is hozzá lehet jutni a befizett tőkéhez.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  286. Forrás Centrum írta:

   Kedves Anita!

   Az mhk.hu/hj/200103/1.htm oldalon talál hasznos információkat.

   Üdözlettel: Csókási Beáta

  287. Anita írta:

   Köszönöm Beáta a segítséget! :-)

   Anita

  288. Judit írta:

   Kedves Beáta,

   köszönöm a választ (egyben segítséget)

   További jó munkát kívánva
   F. S. Judit

  289. Sz.Zsuzsanna írta:

   S.O.S.
   A kérdésem a következő, és elég fontos lenne. Magyarországon alapított kft, ahol a párom is tag lenne ki lehet e vinni oly módon ausztriába,hogy ot mint külföldi cég funkcionáljon?

  290. bhg írta:

   Tisztelt Szerkesztő!

   eva-s bt szeretne átalakulni kft-vé

   az eva adózás megtartható?

   milyen költségekkel jár?

   hol kezdjem el?

   Válaszát előre is köszönöm.

   K. Attila

  291. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sz.Zsuzsanna!

   A kérdését nem értem és nem világos mi lenne a cél.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  292. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Bhg!

   Az evát ismereteim szerint az átalakulás nem veszélyezteti. A költség legalább 300-400 e Ft és az időigény kb. fél év. A könyvelőjével beszélje át az átalakulás részleteit, utána pedig egy ügyvédet kell fogadni és egy könyvvizsgálót keresni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  293. Zsolt írta:

   Tisztelt FC!
   Sokan mondták, hogy KFT helyett kedvezöbb lenne ha egyéni vállalkozoként tevékenykednék.
   Élelmiszerbolban gondolkodom, ahhoz hogy kiválthassam a vállalkozoit szükséges e, bolti eladoi, vagy boltvezetői képesités? Elég ha csak kiváltom és foglalkoztatok egy eladot?
   Várom válaszát!
   üdv

  294. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zsolt!

   Szerintem elég, ha csak foglalkoztat egy ilyen végzettséggel rendelkező alkalmazottat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  295. Anonimus írta:

   Kedves Beáta!56évesvagyok és40%-os rokkant,valamint tőbb mint egy éve regisztrált munkanélküli,de semmilyen,juttatásban nem részesültem idáig .Most azomban egy Kft allkalmazna amennyiben,valamilyen támogatást kapna utánam a munkaügyiközponttól.Mik a lehetőségeink és ha van kinek kellkezdeményetni az esetleges lehetőségek elindítását ? Gyors válaszát előre is köszönöm.SSZST

  296. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anonimus!

   A munkaáltatónak kellene bemenni az illetékes munkaügyu központba.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  297. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kocsis Tibor!
   Tudomásom szerint nem kell.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  298. Manna írta:

   Tisztelt Ügyintéző!

   Tavaly alapítottunk egy kft., melynek ügyvezetője megbízási szerződéssel van, és ezenkívül van már bejelentett munkahelye. Milyen járulékokat kell, vagy kell-e egyáltalán fizetni? S önhibánkon kívül jelenleg nincs könyvelőnk, tudna segíteni abban, hogy milyen nyomtatványokat kell benyújtanunk az APEH felé?
   Előre is köszönöm!

  299. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Manna!

   Amennyiben a megbízási szerződés összege nulla forint és bejelentett munkahely főállás (napi nyolc óra), akkor nem kell fizetni semmit. Javaslom, hogy mielőbb keressenek új könyvelőt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  300. Timi írta:

   Tisztelt Csókás Beáta!

   Amennyiben a kft ügyvezető igazgatója megbízási szerződéssel 0 ft-ért dolgozik és más munkaviszonya nincs, akkor jogosult munkanélküli segélyre?

   A cégképviselői poszt alkalmazotti viszony, vagy megbízással is működik?

   Elnézést, ha már írt erről, de egyszerre kicsit tömény volt ezt végigolvasni.

   Segítségét előre is köszönöm!

  301. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Timi!

   Álláspontom szerint ebben az esetben nem jár munkanélküli segély, sőt a cégnek be kell fizetnie a járulékokat az ügyvezető után.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  302. MÓNI írta:

   Kedves Beáta!egy családi napközi nyitását tervezem,amihez alapítvány vagy egyesületet kell létrehozni(a 100%normatíva miatt).ma egy ismerős azt mondta a nonprofit KFT is jó,sőt még jobb!Mi a különbség a kettő között?vagy ebbe az esetbe melyiket ajánlja?
   köszönöm szépen!!!

  303. Katalin írta:

   Jó estét kívánok!
   Olyan kérdésem lenne, hogy kft-t szeretnénk csinálni és a fő tevékenységi körünkben vendéglátóhelyet üzemeltetnénk.A kérdés az lenne, hogy szükséges-e valamelyikünknek üzletvezetői papír vagy nem?!
   Válaszát előre is köszönöm!
   Tisztelettel:
   Katalin

  304. nándor írta:

   Kedves Beáta

   rendezvényszervezéssel,sport,kultura,zene,stb szeretnék foglalkozni mellékállásban.kérdésem a következő:1.milyen vállalkozási formában tegyem?2.mozgássérültként milyen pályázati,támogatási lehetöségeim vannak?3.kell-e rendezvényszervezéshez szakirányu végzettség?válaszait elöre köszönmöm.

  305. Forrás Centrum írta:

   Kedves Móni!

   Ebben a kérdésben sajnos nem tudok tanácsot adni, mert nem rendelkezem a szükséges ismerettel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  306. Forrás Centrum írta:

   Kedves Katalin!

   Elegendő, ha van egy olyan alkalmazottjuk, aki rendelkezik a szükséges papírokkal.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  307. Forrás Centrum írta:

   Kedves Nándor!

   1. Ezt önnek kell eldönteni, de a Kft. megfelelő lehet.
   2. A pályázati lehetőségek nagy mértékben függenek attól, hogy hol tervezi a projektet megvalósítani.
   3. Ez gondolom attól is függ, hogy milyen típusú rendezvények szervezését tervezik.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  308. Klári írta:

   Kedves Beáta!
   Most gondolkodom egy vállalkozás indításában. Optikai üzletet szeretnék nyitni. Tud-e nekem abban segíteni, hogy Bt-t, Kft-t alapítsak, vagy egyéni vállalkozó legyek?
   Köszönettel: Klári

  309. Forrás Centrum írta:

   Kedves Klári!

   Én biztos, hogy Kft-t alapítanék.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  310. Klári írta:

   Kedves Beáta!
   Nagyon köszönöm a válaszodat!
   Lehet, hogy túl sokat kérek, de a legfőbb indokokat megemlítenéd?
   Köszönettel: Klári

  311. B. Anikó írta:

   Kedves Beáta,

   Nagyon tartalmasak voltak az eddigi válaszai. Azt szeretném kérdezni, hogy ha évente 1-2-szer pályázati tanácsadói tevékenységet végzek Brüsszelben az EU-nak, akkor érdemes-e ezért bt-t , kft-t, vagy egyéni vállalkozást alapítani. Eddig is volt főállásom, teljes állásban, ez csak alkalmi tanácsadás. Viszont mintha a fogamat húznák, úgy adózom le belőle a 36%-ot. Van-e valami adózás szempontjából előnyösebb lehetőség? Kb. 1.5 M ft bruttó plusz jövedelem évente. a szerződésem értelmében Magyarországon kell adózni.

   Válaszát előre is köszönöm!

   BA

  312. Forrás Centrum írta:

   Kedves Klári!

   A tulajdonosoknak korlátolt felelősségük van.
   Most egy hét alatt létre lehet hozni egy kft-t szerződésmintával.
   Körülbelül a költségek azonosak egy Bt költségeivel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  313. Forrás Centrum írta:

   Kedves Anikó!

   Az adó befizetése mindekinek fájdalmas. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy ha hozzá szeretne jutni a Kft. által kiszámlázott jövedelemhez, akkor osztalékadót kell fizetnie. Figyelembe véve a jövedelem nagyságrendjét és egy cég fenntartási költségeit kb. ugyanaz lesz a végeredmény. Az esetében egy EVÁ-s cég eredményezhet kedvezőbb eredményt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  314. Fodor Szilvia írta:

   szeretném kérdezni,hogy vállalkozóként indíthatok-e zöldségboltot ha,nekem nincs meg a végzettségem,de az alkalmazottamnak aki az élettársam neki van élelmiszer és vegyiárú eladói-ja.Megkapom e nyitási engedélyt ha bejelentem mint alkalmazott?Köszönöm

  315. Fodor Szilvia írta:

   Továbbá kérdezném,hogy az alkalmazottamnak kell-e üzletvezetői vagy boltvezetői bizonyítvány?Nekem milyen iskolára van szükségem,hogy ezt megvalósítsam?

  316. Melinda írta:

   T. Szerkeztőség!
   Ha rendelkezem Start kártyával, kapok e adokedvezményt egyéni vállalkozoként, vagy ha egy kft tagja vagyok?
   Arra lennék még kiváncsi, hogy havonta mennyi egy uj kft költsége?
   Az elsö évben mennyire lehet ezt lecsökkenteni?
   Várom válaszát!
   Köszönöm!

  317. Segitseget kerek! Slovakiabol vagyok írta:

   Szia,
   Akarnak megkerdezni, es segitseget kerny. Slovakial student vagyok es csinalom a diplomot itt. A temam : valalkozasi jogi formak..kft…
   Nagyon kellene nekem slovak nyelvben ez a tema a diplom munkaba. Mert en nemtudok jo magyarol. akor kerek segitsegek ezzel a formaval.
   Kossonom, ha valaki akarna segiteny, vagy tunna valamit holl ezt talalny a slovakia nyelvbe..nagyob orulnek kosonom

  318. Antal írta:

   Tisztelt Szerkesztőség!Kérdésem a következő lenne.Vagyonvédelemmel foglalkozom,mint egyéni vállalkozó.Lehetnek e alkalmazottaim vagy alvállalkozóim,anélkül,hogy céget alapítanék.

  319. Róbert írta:

   T. Szerk.!

   Az lenne a kérdésem - lehet benne van a leírásban csak átsiklottam felette - hogy kft alapításhoz minimálisan hány tagnak kell lennie?
   illetve a másik, hogy apportként egy honlap beszámítható-e (amennyiben jelentős bevétel származik belőle)?

  320. Cs. Mónika írta:

   T.Szerkesztőség!

   Kétszemélyes kft-t szeretnénk alapítani, melyben csak az egyik tagnak van kereskedelmi végzettsége. Ő egyben főállású munkavállaló is, aki ezáltal nem lenne jelen a napi értékesítési munkafolyamatban. A kft. másik tagja kereskedelmi végzettség hiányában betöltheti -e a kiskereskedelmi üzlet értékesítői munkakörét?
   Amennyiben nem, milyen intézkedések megtételére van szükség, hogy az üzlet működése mielőbb megkezdődhessen?
   Várom mielőbbi válaszát!

   Tisztelettel: Cs.M.

  321. Forrás Centrum írta:

   Kedves Fordor Szilvia!

   Álláspontom szerint indíthat zöldségboltot, ha az alkalmazottja rendelkezik a megfelelő végzettségel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  322. Forrás Centrum írta:

   Kedves Antal!

   Egyéni vállalkozónak is lehet alkalmazottja.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  323. Forrás Centrum írta:

   Kedves Róbert!

   Egy tag is lehet és ekkor egyszemélyes Kft-ről beszélünk. Szerintem a honlap beszámítható apportként.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  324. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Cs. Mónika!

   A munkáltató határozza meg, hogy milyen munkakör betöltéséhez milyen végzettség kell. Természetesen egy alkalmazottnak rendelkeznie kell a megfelelő vézettséggel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  325. Péter írta:

   Tisztelt Szerkesztőség!

   Egyéni vállalkozóként szeretnék üzletet nyitni. Kereskedelmi végzettség nélkül megnyithatom- és vezethetem-e azt? Valamint regisztrált munkanélküliként kaphatok-e valamilyen támogatást
   az induláshoz?

   P.

  326. Attila írta:

   Tisztelt Beáta!

   Honnan lehetne információhoz jutni, hogy milyen végzettséggel milyen vállalkozásokat lehet indítani?
   Kereskedelmi tevékenységre szeretnénk Kft.-t alapítani,milyen kritériumokkal lehetséges ez?(nem szeretnénk alkalmazottat,de nem rendelkezünk kereskedelmi végzettséggel-viszont egyikünk diplomás logisztikus,másikunk gépjárműüzemi technikus)
   Válaszát várva:
   Attila

  327. Forrás Centrum írta:

   Kedves Péter!

   Vegyen fel egy alkalmazottat, aki rendelekzik a szükséges végzettséggel. Nincs ismeretem arról, hogy lenne most olyan támogatás, amely kifejezetten regisztált munkanélküliek vállalkozását támogatná.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  328. Forrás Centrum írta:

   Kedves Attila!

   A Kft. alapításához nem szükséges végzettség. Elképzelhető, hogy a logisztikai végzettség elegendő a tevékenység folytatásához. Erről az ügyvédjétől kaphat több információt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  329. Varga László írta:

   Kedves Beáta!
   Gondolkodom egy egyéni vállalkozás indításán,mégpedig szeszes ital forgalmazás terén.Saját autóval szállítanám ki a kocsmákba a nagykerből vagy közvetlenül a gyártótól származó termékeket.Ehhez milyen engedélyek szükségesek?
   Előre is köszönöm a választ!
   Üdvözlettel:László

  330. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt László!

   A szeszesital forgalmazásnak elég speciális szabályai vannak. Bár ha csak fuvaroz, akkor csak a járművezetői engedélyek szükségesek álláspontom szerint.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  331. Kocsis írta:

   Tisztelt Szerkesztőség!
   Kft-t alapítanánk, rendelkezünk a szükséges eszközökkel pl. számítógép, nyomtató de apportként túl költséges bevinni.Használhatók-e a vállalkozásban, vagy újat kell venni?

  332. Tyson írta:

   Tisztelt Szerkesztőség.

   A kérdésem a következő lenne:
   Kft-t szeretnék alapítani, melynek fő tevékenysége a nemzetközi szállítmányozás.
   Szükséges e bárminemű áru, szállítmányozó felelősségbiztosítást kötnöm?

   Válaszukat előre is köszönöm.

  333. anonym írta:

   Tisztelt szerkesztőség!

   Beruházáshoz kapcsolódó kérdésem lenne. Ha szeretne- e cég egy saját üzemcsarnokot létrehozni akkor az ahhoz kapcsolódó anyagok áfáját vissza lehet-e igényelni??

  334. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kocsis!

   Minden további nélkül használható véleményem szerint.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  335. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tyson!

   Kötelezőnek nem kötelező áru, szállítmányozó felelősségbiztosítás kötése.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  336. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anonym!

   A saját üzemcsarnok létrehozásákor a kapcsolódó anyagok áfáját vissza lehet igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  337. Zoltán írta:

   Üdvözletem!

   Nekem olyan kérdésem lenne, hoyg egy frissen alapuló kft-be hívtak tagnak (nem ügyvezető lennék:D), de pár év múlva tervbe van véve egy rokonommal egy teljesen más irányu kft alapítása. Van-e rá mód, hogy két kft-ben is szerepeljek tagként, az egyikben esetleg ügyvezetőként is?

   Válaszát előre is köszönöm.

  338. Gábor írta:

   Tisztelt Szerkesztőség!

   Úgy néz ki,hogy egy vállalkozást kell alapítsunk, hogy megtartsuk munkahelyünket! Így járnánk a legjobban úgy véljük. Egy autószerelő műhelyről lenne szó! Ez lenne az első vállalkozásunk, tele vagyunk ambíciókkal és ötletekkel a felfuttaáshoz, de a cégalapítás sajnos elég távol áll tőlünk! Egy KFT-ben gondolkodunk és kérdésem az lenne, hogy mi ennek a menete, mi a sorrend?? vállalkozói engedély,ügyvéd, baknszámlanyitás, cégbíróság stb??????? hol kezdjük??
   Előrer is köszönöm szépen!!

  339. Forrás Centrum írta:

   Kedves Zoltán!

   Semmi akadálya annak, hogy több cégnek legyen tagja és ügyvezetője.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  340. Forrás Centrum írta:

   Kedves Gábor!

   Első körben javaslom, hogy keressenek fel egy ügyvédet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  341. Zsuzsanna írta:

   Tisztelt Szerkesztőség!

   Az lenne a kérdésem, építőipari vállalkozást(KFT) szeretnénk alapítani, de aki az ügyvezető lenne aktív bar-listás gondot okoz e bármiben is vagy az hogy csak nyolc általános a képzettsége, de már évek óta ebben a szakmában dolgozik. Előre is köszönöm a válaszát.

  342. T. Tamás írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy cégalapításnál az önkormányzathoz milyen papírokat kell beadni, milyen hosszú ezekenek az átfutási ideje, illetve, hogy milyen költségekkel jár.

   A Segítséget előre is köszönöm!

  343. Forrás Centrum írta:

   Kedves Zsuzsanna!

   Semmi akadálya, hogy a hozzászólásában említett személy a kft ügyvezetője legyen.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  344. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt T. Tamás!

   Ismereteim szerint cégalapításnál az Önkormányzat esetében csak a helyi adóra kell bejelentkezni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  345. Gyarmati Csaba írta:

   Tisztelt Beáta!
   Eladó fogadót szeretnék vásárolni.Kell-e hozzá végzettség,vagy elegendő valamalyik alkalmazottnak?Egyéni vállalkozóként működtessem,vagy alapítsak Kft-t?
   Tisztelettel:
   Gyarmati Csaba

  346. Róbert írta:

   Kedves Beáta!

   Korábbi kérdésemre már azt válaszolta - amit köszönök -, hogy egy honlap apportként elfogadható. Egy adott weblap értékét, pénzben kifejezve ilyen esetben, hogyan lehetne meghatározni? azaz ki, (illetve milyen szerv) tudja, az elfogadott apportértékként felbecsülni, hogy mennyi összegben számítható be?
   Vagy ugyanaz a helyzet, mint a szellemi tőke esetében, hogy úgymond a hasamra ütök és mondok egy számot (kis tulzással persze)?

   Üdvözlettel,
   H. Róbert

  347. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyarmati Csaba!

   Elegendő, ha valamelyik alkalmazott rendelkezik a szükséges végzettséggel. Én javasolnám, hogy alapítson Kft-t.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  348. Forrás Centrum írta:

   Kedves Róbert,

   Különböző módszerek lehetségesek az érték meghatározására (pl. DCF értékelés). Javaslom, hogy a kikalkulált apport értéket egy könyvvizsgáló hagyja jóvá.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  349. Ádám László írta:

   Kedves Beáta!
   A 324-es és 326-os bejegyzéshez kapcsolódva osztom meg Önnel azt, amit tudok: www.afsz.hu ==> Regionális Munkaügyi Központok ==> Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ==> Pályázatok ==> 2009. évre szóló…
   Régiók szerint kicsit más-más, nálunk 2 millió Ft kamatmentes kölcsön 5 (de valójában 6) évre, és 6 havi minimálbér pályázható. 3 évre szóló üzleti terv kell hozzá, amit a vállalkozni szándékozók - amint azt mi jól tudjuk - nem tudnak elkészíteni….Regisztrált álláskeresők igényelhetik…
   Ajánlom szíves figyelmébe, hogy ajánlani tudja az érdeklődőknek, rászorulóknak.
   (Megj.: Csodálattal figyelem áldásos tevékenységét…)
   Tisztelettel üdvözli: Ádám László a BVK-tól

  350. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ádám László,

   Köszönöm a segítséget.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  351. B. Zsolt írta:

   Kedves Beáta!

   Hárman szeretnénk Kft-t alapítani, mindhármunknak árvasági ellátás jár, és nappali tagozaton folytatjuk tanulmányainkat. (A korhatárt betöltöttük.) Egyikünk lenne a cégvezető. A kérdésem az lenne, hogy utánunk kellene-e járulékokat fizetni, illetve a cégvezető elesne-e az ellátástól?

   Köszönettel: Zsolt

  352. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B. Zsolt,

   Ismereteim szerint amiatt nem kell járulékot fizetni, mivel nappali tagozatos hallgatók.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  353. J. írta:

   Üdv.
   Az lenne a kérdésem,hogy alapítottunk egy KFT-ét 2001-ben,de azt felszámolták 2008-ban,majd alapítottunk 2005-ben is egy vadonat új KFT-ét,melyben a tulajdonos és az igazgató is u.a a személy mind a kettő cégben,létezik e olyan szabály amely kimondja hogy 5-éven belül nem lehet létre hozni egy második KFT-ét,ha már van egy és a tulaj is és az ig. is u.a az a személy??

  354. T. Géza írta:

   Tisztelt Beáta!

   Kérdésem kft.-vel kapcsolatos. Két tulajdonos van, mindkettő 50%-os tulajdonos, egyik sem ügyvezető. Ügyvezető az egyik tulajdonos élettársa. Mint másik tulajdonosnak milyen lehetőségem van a vállalkozás megszüntetésének elindítására, ha a 3/4 es közgyűlési határozat meghozatalára nincs lehetőségem?
   A társaság tevékenységet nem végez.
   Van-e olyan végső időpont amikor a vállalkozás törlését bármely hatóság elindítja?
   Kell, s ha igen akkor milyen jogi lépést kell meglépnem, ami az ügyet részemről elősegíti? És milyen lépést kell tennem magam védelmére, ha a cégem “tevékenységére” semmilyen ráhatásom sincs?

   Válaszát megköszönve: Géza

  355. István írta:

   Olyan segítséget szeretnék kapni amennyiben van rá lehetőség,hogy egy meglévő KFT tulajdonosa vagyok es ausztriaba szeretnek embereimmel dolgozni( a munkaado mart megvan)!? van-e rá lehetőség????

  356. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt J.,

   Nincs tudomásom ilyen szabályról.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  357. Forrás Centrum írta:

   Kedves István!

   Az EU csatlakozás óta ismereteim szerint ennek nincs semmi akadálya.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  358. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt T. Géza,

   Véleményem szerint nagyon korlátozottak a lehetőségei. Lényegében nincs reménye a Társaság tölésére, ha az ügyvezető jogszerűen jár el.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  359. ALEXA írta:

   KEDVES BEÁTA .KÉRDÉSEM,HOGY.AZ ÉLETTÁRSAM KFT SZERETNE ALAPITANI,SZÉKHELYÜL AZ ÉN ÉS MÉG 2 TESTVÉREMMEL ÖRÖKÖLT HÁZAT JELÖLNÉ MEG.HA VALAMI TÖRTÉNNE EL VESZITENÉNK A HÁZAT,

  360. Knapp és Társai Kft. írta:

   Két év óta negatív a Kft. saját tőkéje. Lehet-e igy müködtetni a céget?

  361. Forrás Centrum írta:

   Kedves Alexa!

   Amennyiben csak a cég székhelye a házuk, az nem veszélyeztetheti a tulajdonjogukat.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  362. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Knapp és Társai Kft.!

   Ez a cég nem tűnik működőképesnek. Vannak jogszabályi kötelezettségek is ilyen esetekre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  363. atapapa írta:

   Kedves Beáta!
   Egy éve egyéni vállalkozó vagyok, s 2007. decemberétől teljes jogú nyugdíjas, de csupán 48 éves.Kérdésem: vállalkozóként mely esetben tudom a nyugdíjamat is megtartani 2010-től, ha a jövedelmem valószínüleg a vállalkozásból havonta több mint nettó 100 000 Ft lesz?

  364. Józsi írta:

   Egyéni vállalkozó apeh tartozással alapít kft-t. Mi lesz az apeh tartozással?

  365. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Atapapa!

   Tudomásom szerint a nyugdíja nincs veszélyben, csak a 100.000 Ft után kell majd teljeskörűen adóznia.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  366. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Józsi!

   Az APEH tartozásnak ilyen esetben nincs köze a Kft. alapításhoz és nem is lesz.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  367. P. Béla írta:

   Kedves Beáta!
   Egy nonprofit kft. megalapítását tervezzük. Tulajdonos az önkormányzat lenne. Tulajdonképpen egy városi szimfonikus zenekar működési formáját szeretnénk ezáltal kialakítani. Ön szerint ez a szervezeti forma biztosítja-e, hogy a zenekar tagjait munkavállalóként, vagy egyéb szerződéssel foglalkoztatni lehessen? Másik kérdés, hogyha a zenekar már meglévő hangszereit apportálja a kft-be, akkor automatikusan tulajdonossá is válik? Várom válaszát, köszönettel: P.Béla

  368. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P. Béla!

   - Igen ez a működési forma biztosítja, hogy a zenekar tagjait foglalkoztatni lehessen.
   - Az lesz a tulajdonos, akié az apport tárgya. A zenekar általam ismeretlen jogi forma.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  369. Balázs írta:

   Kedves Beáta!
   Az lenne a kérdésem, hogy ha egyszemélyes kft-t alapítanék úgy, hogy jelenleg felsőoktatásban tanulok, ilyen esetben milyen adókat és járulékokat kéne pontosan fizetnem?
   Köszönettel,
   K. Balázs

  370. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Balázs!

   Ez esetben ismereteim szerint nem kell járulékot fizetnie, de mindenképpen egyeztessen a könyvelőjével.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  371. Z János írta:

   Kedves Beáta!

   Kereskedelmi kft-t szeretnénk alapítani.A szükséges papírokat hol kell beszerezni?Milyen végzettség szükséges hozzá?

   Saját név alatt gyártatnánk élelmiszert és forgalmaznánk bel és kül piacon.
   - Milyen engedélyek kellenek a gyártatáshoz és forgalmazáshoz?
   -Hol lehet ezeket beszerezni?
   -Milyen költségei vannak az engedélyezésnek?
   Várom válaszát és sok sikert kívánok!

   Üdvözlettel: Z János

  372. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Z. János!

   Javaslom, hogy keressen fel egy ügyvédet, mivel a cégalapításhoz egyébként is szükséges. Az ügyvéd valószínűleg minden kérdésére fog választ adni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  373. Tom írta:

   Hi! a kérdésem a következő: ha alapítok kft-t, de az első pár hónapba nem lenne aktív akkor milyen költségei vannak(havi) addig még ténylegesen nem kezdek vele dolgozni???!üdv-Tom

  374. Sz.Zsuzsanna írta:

   Kft-t szeretnék alapítani, amibe édesanyám is szeretne részt venni aki jelenleg rokkant nyugdíjas. Lehet-e ő tag, vagy tulajdonos, illetve dolgozhat-e a cégben anélkül hogy elveszítené a rokkant nyugdíját?
   Válaszát köszönöm: SZ.Zs

  375. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tom!

   Kb. havi 30.000-70.000 Ft költséggel számolni kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  376. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sz. Zsuzsanna!

   Tulajdonos mindenképpen lehet. Munkavállalás esetében egyeztessen a könyvelővel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  377. Mimi írta:

   Üdvözletem4
   Egy összetett kérdésem lenne. Rokkantnyugdíjas vagyok. Alapíthatok-e kft-t egy kültaggal úgy, hogy a nyugdíjam is megmarad? Vagy ha nem, akkor van-e olyan cégforma, mely lehetővé teszi ezt?
   Ill. egy ismerősöm vállalkozása “befuccsolt”, még él a cég, csak nem működik. Ha egy másik céget alapít, akkor az APEH onnan is levenné az előző cégből fakadó adótartozást?

  378. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mimi!

   Alapíthat céget, mert tulajdonosként már a meglévő vagyonát fekteti a cégbe. Más céghez az APEHnak ebből a szempontból nincs köze.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  379. anonym írta:

   Kedves Beáta!

   Kérdésem a következő lenne. mint egyéni vállalkozó dolgoztam sokáig nos felszaporodott egy kis apeh tartozás. már megszüntettem a vállalkozói igazolványomat és nem is tevékenykedem. a nevemen nincs semmilyen tulajdon. meddig tart el egy ilyen adóügyi dolog? küldik a végrehajtót és kitölt egy nyomtatványt hogy nincs lefoglalható dolog. az adószámot azt meg kell szüntetni az apehnál??
   köszönettel venném válaszát.

  380. anonym írta:

   Kedves Beáta!

   Kérdésem a következő lenne. mint egyéni vállalkozó dolgoztam sokáig nos felszaporodott egy kis apeh tartozás. már megszüntettem a vállalkozói igazolványomat és nem is tevékenykedem. a nevemen nincs semmilyen tulajdon. meddig tart el egy ilyen adóügyi dolog? küldik a végrehajtót és kitölt egy nyomtatványt hogy nincs lefoglalható dolog. az adószámot azt meg kell szüntetni az apehnál??

  381. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anonym!

   Szerencsére még nincs tapasztalatom az APEH végrehajtásokkal kapcsolatom, de nagyon csodálkoznék, ha ilyen egyszerűen vége lenne, mert az állam követelésről nem mondhat le.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  382. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sz.Sz!

   Az ügyvezető elvileg bárkit meghatalmazhat, hogy eljárjon a nevében bizonyos esetekben. A tevékenységet nem kell megszüntetni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  383. Sz Sz írta:

   Kedves Beata!

   A velemenyet szeretnem kerni egy erdekes kerdesben.Egy 20 evig szalitmanyozassal foglalkozo (jelenleg is kulfoldi tulajdonban levo) Kft, mukodhet e a jovoben, ugy mint munkakozvetito, amely kizarolag soforoket foglalkoztat kulfoldon az anyavallalatnal. Ehhez a szallitmanyozasi/fuvarozasi szerepet teljesen meg kell e szuntetni vagy ezeket a jogokat, ha nem is gyakorolja, megmaradhatnak? A kerdes masik fele az lenne, hogy az ugyvezeton kivul (aki kulfoldi szemely, es nem Mo-on tartozkodik, csak neki van alairasi joga), kell e a soforok reszere iranyitot/csop vezetot bejegyezni persze csak nevlegesen vagy eleg az ugyvezeto? A ceg magyarorszagi kepviseletet egy magyarorszagi szekhelyu konyveloiroda fogja a jovoben gyakorolni.Az vallakozasban semmilyen irodai munkast nem terveznek foglalkoztatni.Elore is koszonom valaszat. Tisztelettel Sz.Sz.

  384. Kiss Éva írta:

   Tisztelt Beáta!

   Azzal a kérdéssel fordulnék Önhör, hogy korlátolt felelősségű társaságban az ügyvezetőnek milyen körű a felelőssége? Ha jól tudom, vagyonával csak kivételes esetekben felel, de van-e személyes fefelőssége? Ha a kft-t beperelik, azért ő felel? A konkrét esetben az ügyvezető nem tulajdonos, nincs az alapító tagok között.
   Másik kérdésem, hogy meghatalmazást adhat-e az ügyvezető X. személynek, hogy helyette aláírást adjon? Válaszát előre is köszönöm!

  385. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kiss Éva!

   Az ügyvezető a károkozásért felel a teljes vagyonával. Az, hogy per esetén ki terhel a felelősség, majd a bíróság állapítja meg. Az ügyvezető adhat meghatalmazást, de a meghatalmazottért is ő felel.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  386. Bácskainé P. Kata írta:

   Üdvözlöm. Kérdésem a következő lenne. Terhességem végefelé járó anyuka vagyok. Szakács szakmunkás végzetségel. Vállalkozni szeretnék. Ha lehetőségem lenne akkor vagy egy kissebb falatozót /GYROS, HURKA, KOLBÁSZ, nyáron FAGYI, SÜTI STB../ vagy valami ruha üzletet csinálnék. Szinte mindenhol azt olvasom, hogy üzletvezetői végzettség kell hozzá, ami nekem nincs. Viszont sógornőmnek van. Ezek valamejik nyitásához mikre lenne szükségem, illetve egyéni vállalkozóként, vagy kft, vagy bt kellene alapítani hozzá. Válaszát előre is köszönöm.

  387. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Bácskainé P. Kata!

   Javaslom a Kft. alapítását és ha a sógornőjét felveszi alkalmazottnak, akkor már a végzettséggel sem lesz problémája.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  388. Malak József írta:

   Tisztelt Uram/Hölgyem!

   Az lenne a kérdésem,hogy egy újannon alapított 2 tagú kft-ben 20% üzletrészem van,de nem vagyok aktív dolgozója a társaságnak,nem részesülök semmilyen juttatásban,közalkalmazottként tevékenykedek több mint 20éve máshol.Ez egy családi vállalkozás ,és a kérdésem mint nem aktív tag felelek e saját vagyonommal, ha kft-nek adóssága vagy bármilyen elmaradása van!?
   A másik kérdésem pedig az lenne,hogy oda ajándékozhatom e családtagomnak a 20%-os üzletrészemet,és ez milyen anyagi vonzattal jár és jogi eljárással?
   Válaszát előre is köszsönöm!

  389. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Malak József!

   Nincs vagyoni felelőssége. Esetleg akkor merülhet fel, ha aktívan közreműködött abban, hogy a cég adóssága kialakuljon. Az üzletrészét elajándékozhatja és még a társtulajdonosok hozzájárulása sem kell.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  390. P. Endre írta:

   Tisztelt Hölgyem/Uram!

   A kérdésem az lenne, hogy ha csak tulajdonos vagyok egy kft-ben, akkor mint alkalmazott vállalhatok-e munkát egy ugyanilyen tevékenységgel foglalkozó másik kft-nél?
   Válaszát előre is köszönöm!
   Tisztelettel: P. Endre

  391. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P. Endre!

   Ennek törvényi akadálya nincs.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  392. B. Barbara írta:

   Tisztelt Hölgyem/Uram!

   Szeretnék érdeklődni, hogy egy nemzetközi fuvarozással foglalkozó Kft. esetében kell-e hatósági engedélyt kérni, illetve a tevékenységi körbe tartozó dolgokat honnan lehet meghatározni?

   Válaszát előre is köszönöm.

   Üdvzlettel:

   B.Barbara

  393. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B. Barbara!

   Ismereteim szerint rendelkezni a fuvarozás végzéséhez szükséges engedélyekkel, amit megfelelő gépjárművel és személyzettel lehet megszerezni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  394. Andi írta:

   Üdvözlöm!

   2007.okt-ben alapítottam egy Kft-t.Szeretnék pénzügyi tevékenység keretében hiteleket kiadni.Az lenne a kérdésem,hogy mik ennek a feltételei?
   Kötelező hozzá a részvénytársaság alapítása,vagy kft formájában is kivitelezhető?Kell hozzá PSZÁF engedély?Valamint,hogy most mennyi bejegyzett tőke szükséges 5 vagy 50 millió?

   Köszönettel:Andi

  395. Varga Tamás írta:

   Kedves Beáta,

   érdeklődnék, hogy non-profit gazdasági társaság alapításakor szintén illetékmentesen jegyezhető-e be mint az egyesült vagy az alapítvány.

   Köszönettel:
   Varga Tamás

  396. T. Zsuzsa írta:

   Tisztelt Hölgyem/Uram!

   Kérdésem: milyen állandó költségei vannak egy építőipari tevékenységet folytató KFT-nek ha éppen nem működik mert nincs megrendelés, és milyen járulékokat kell fizetni az alkalmazottak után.

   Köszönettel: T. Zsuzsa

  397. Kovács Ilona írta:

   Üdvözlöm!
   Egy egyéni vállalkozó , akinek köztartózása van ,alapíthat -.e ugy egy kft-t(egyszemélyest ) ,hogy a tartozást nem viszi magával a kft-ben. vagy addig nem tud semmit sem csinálni még kinem fizeti.Vagy vásároljon egye meglévő kft-t.köszönöm a válazt.

  398. Indián írta:

   Üdvözlöm!

   Kft alapítás előtt állok. Elvileg én leszek az ügyvezető. Szeretném megtudni,
   1. érdemes-e 50%-nál nagyobb arányú tulajdonrészt kérni az ügyvezetőségért cserébe vagy inkább megbízási díjat kérjek?
   2. teljes vagyonommal a hitelezők felé felelek.. de kik lehetnek a hitelezők?
   3. Munkabérként vagy osztalékként érdemes kivennem pénzt a kft-ből?
   4. mennyi időre szólhat a ügyvezetői megbízás?

   köszönöm előre is!!!

  399. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ilona,
   Semmi akadálya annak, hogy Kft.-t alapítson.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum

  400. Half írta:

   Üdvözlöm!
   Én most szeretnék építőipari KFT-t alapítani,ehez 4 szakembert vennék fel. És arra lennék kíváncsi, hogy milyen állandó költséggel jár egy KFT-havonta illetve arra, hogy mi van akkor, ha a vállalkozás minuszos, vagy éppen 0-ás.

  401. B. Judit írta:

   Kedves Beáta,

   egy családi kft. tulajdonosa vagyok 50 %-ban, jelenleg főállású alkalmazottként. A fizetések azonban rendszeresen csak papíron történnek meg a nehéz anyagi helyzet miatt. Tervem, hogy munkanélkülire megyek, így legalább munkanélküli segélyt kapnék pár hónapig. Azonban továbbra is dolgozni szeretnék a cégnél, de tartok a munkaügyi ellenőrzéstől, mert nem tudom, hogy a kft. tulajdonosa “jelen lehet-e” a cég életében nap-mint nap, ha semmiféle juttatást nem kap?

  402. Half írta:

   Üdv

   Arra lennék még kíváncsi, hogy mijen kedvezményeket kap egy induló vállalkozás?

  403. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Half!
   Sajnos nincs tudomásom kedvezményekről
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  404. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B. Judit!
   Közreműködő tag esetében kell járulékokat fizetni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  405. H.Judit írta:

   Kedves Beata!
   Az lenne a kerdesem,hogy en kulfoldon elek,a Baratommal KFT-t szeretnenk alapitani.de ha KFT-t alapitunk akkor nekem haza is kell utaznom,es mint mindenki fizetnem kell az adot es a jarulekokat,meg ha nem elek Magyarorszagon akkor is?valaszat elore is koszonom.

  406. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt H.Judit!
   Amennyiben csak tulajdonos a Kft.-ben, akkor nem kell járulékokat fizetnie.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  407. I. Ivett írta:

   Az lenne a kérdésem, hogy ha van egy Kft. ami 2 tagú, ( 60, és 40 % a tulajdoni hányad), a 60 %-kal rendelkező ki akar szállni, a másik meg is venné az üzletrészét, és át akar alakulni 1 személyes Kft-vé.
   Mennyi illetéket kell fizetnie? 50 E-et?
   Vagy mennyit kell akkor fizetni, ha új tag lép be? Az új tagnak hány %-kal kellene rendelkeznie?
   Előre is köszönöm a választ!

  408. B. Judit írta:

   Kedves Beáta,

   kérdésem lenne továbbá, hogy ki számít egy kft. tagjai közül személyes közreműködőnek, ha a társasági szerződés nem tartalmaz erre vonatkozóan semmit?

   Várom mielőbbi válaszát.

  409. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt I. Ivett!
   Ez bonyolultabb kérdés ebben az esetben. Javaslom, hogy az ügyvédjével konzultáljon a kérdésben.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  410. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B. Judit!
   Aki tulajdonos a Kft.-ben és egyben dolgozik is benne szerződés nélkül.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  411. G. Levente írta:

   Kedves Beáta!

   Származhat-e egy EVÁs egyéni vállalkozónak bármilyen hátránya abból ha egy megbízó KFTben kisebbségi tulajdont szerez? Ki lehet tulajdonszerző, ő mint magánszemély, vagy ő mint egyéni vállalkozó? Van-e vmi hatása az EVÁs státuszára? Mint egyéni vállalkozó továbbra is bedolgozhat a KFTnek?

   Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

  412. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt G. Levente!
   Komoly problémákat okozhat ez a tranzakció, nem javasoljuk.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  413. H. Robi írta:

   Kedves Beáta,

   két kérdésem volna, egy egyszerübb meg egy - talán - bonyolultabb:
   1. láttam jónéhány helyen az interneten - most mikor a témában keresgéltem - hogy a cégnevekbe mellé kivan írva, hogy “xy egyszemélyes Kft”. Azaz egyszemélyes KFT-nél így ki kell írni a névbe ezt a szót?
   2. igazából nem biztos, hogy a kft volna nekem a legmegfelelőbb forma: egy olyan cégben gondolkodom (csak 1edül lennék benne)ami honlapot üzemeltetne (és építene is) az üzemeltetett honlap éves díjjal működne amolyan céges közösségi portálként, illetve akár be lehetne venni pályázatírást is a profilba. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy ha egyszemélyes kft-t választanék hozzá - mellékállásként - akkor kvázi mi volna a fizetnivaló utána százalékosan? (gondolok itt: havi adók, járulékokra) és mi van akkor, ha adott hónapban nincs forgalom?

  414. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt H. Robi!
   A Kft. cégformát javaslom. A többit bízza az ügyvédjére.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft

  415. Erzsébet írta:

   Kedves Beáta!
   9 éve vagyok ügyvezetője egy Kft-nek, melynek alapítója egy alapítvány. Az alapítvány kuratóriuma 17 éve sikeresen működött. Alapítójuk egy test-vérekből,rokonságból álló önkormányzati képviselő testület
   2008. szeptemberében szinte indok nélkül visszahívta az 5 fős kuratóriumot és helyette 3 fős új kuratóriumot hozott létre úgy, hogy erről senkit nem értesített. Alapítónk régi kuratóriuma mit sem sejtve dolgozott tovább ez év májusában elkészítette a közhasznúsági jelentést, beszámolót, erre a gyűlésre meghívta alapítójának képviselőjét a polgármestert is, még ekkor sem szóltak, hogy már ők nem dolgozhatnak, mert le vannak váltva. Nekem, mint ügyvezetőnek a kuratórium elnöke a munkáltatóm. Ez évben társaságiszerződ.módosítás történt,amit a régi kuratórium elnöke írt alá, mint alapító, mint ahogy az én munkaszerződésem módosítását és egyebeket is, hiszen nem tudhatta, hogy már nem ő a kuratórium elnöke.Érvényesek e az aláírások? Kérem megnyugtató válaszát!

  416. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Erzsébet!
   Ez egy meglehetősen bonyolult jogi üggyé vált. Javaslom, hogy a cégbíróságtól kérjenek állásfoglalást.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  417. Aradi Tamásné írta:

   Üdvözlöm! Én kereskedelmi végzettséggel rendelkezem.Öt hónapja munkanélküli lettem.Szeretnék egy Kft-t létre hozni,mert egy kis vegyesboltot nyitnék a férjemmel.Ön szerint hozhatok-e létre Kft-t ha munkanélküli vagyok?Ha igen akkor mit kell tennem?Válaszát előre is köszönöm.üdv:Aradiné

  418. turoczi edit írta:

   Tisztelt Szerkesztőség Én egyéni vállalkozó vagyok mint fodrász az lenne a kérdésem, hogy járulék tartozásom van az APEH felé és vissza szeretném adni a vállalkozásomat alapithatok e KFt-t? egyszemélyes KFT-t? Valamint az 500ezer ft csak készpénzben ,vagy tárgyieszközökben is megfelel?pl,szolárium stb Köszönettel turoczi edit

  419. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Aradi Tamásné!
   El kellene mennie az Önhöz legközelebb eső ügyvédhez.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  420. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Turoczi Edit!
   Igen alapíthat Kft.-t és elfogadható tárgyi eszköz is jegyzett tőkeként.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  421. Andris írta:

   Kedves Beáta!

   Jelenleg felsőoktatási intézmény hallgatója (főiskola) vagyok, és emellett egyéni vállalkozó. Jelenleg a járulékfizetési kötelezettségem nem számottevő (eho).

   Egy KFT-t szeretnék alapítani egy társammal(aki szintén felsőoktatási hallgató), a tulajdonhányadok még nincsenek tisztázva, illetve a betöltendő pozíciók.

   Kérdésem, hogy hogyan érdemes meghatározni a tisztségeket, pozíciókat, hogy a járulékfizetési kötelezettség minimális legyen.

   Felsőoktatási hallgatóként milyen fizetési/járulék/egyéb kötelezettségekre számíthatok ha én vagyok a tulajdonos és/vagy ügyvezető ???

   A cég olyan informatikai tevékenységet is végezne, amihez kell egy adott végzettség. Végezhető-e úgy a tevékenység, ha a szükséges végzettséggel rendelkező az alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozna???

  422. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Andris!
   Járulékot az ügyvető után kell majd fizetniük.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  423. Mátyás Katalin írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretném megtudni,hogy milyen jogaim vannak egy újonnan alapított kft-ben mint 30% nem aktív tulajdonosként.
   Milyen időközönkén kérhetem az osztalékot?
   Köszönette:Mátyás Katalin

  424. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mátyás Katalin!
   Taggyűlés összehívását kezdeményezheti, ahol előterjesztheti javaslatait.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  425. Ladányi Krisztina írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretném tudni,hogy ha munkanélküli járadékot kapok alapíthatok e közben kft-t és ha megalapítottam kaphatom e továbbra is a járadékot.Vagyis az lenne a kérdésem,hogy munkanélküliként lehetek e kft tulajdonos?

   Előre is köszönöm a segítséget!

  426. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ladányi Krisztina!
   Attól, hogy tulajdonos egy Kft.-ben még lehet munkanélküli.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  427. Novák Norbert írta:

   Üdvözlöm.

   Egy webáruház üzemeltetésével foglakozó egyszemélyes Kft-t szeretnék alapítani.
   Kérdésem: Milyen végzettség kell az alapításhoz?
   Jelenleg egy családi gazdaság vezetője vagyok. Lehetek-e, egy Kft alapítója, ügyvezetője? A jövedelem tekintetében van-e %-os kikötés? (Pl. min 50% családi gazdaságból.)
   Köszönöm válaszát!

  428. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Novák Norbert!
   Semmi akadálya a Kft. alapításának.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  429. Gyuri írta:

   Kedves Beáta!

   Kérdésem a következő.Feleségemmel családi vállalkozást szeretnénk nyitni,fitness termet.Milyen formában tegyem:bt,kft egyéni vállalkozó….és van-e valami támogatás,pályázat ilyen vállalkozásra.Elöre is köszönöm Szép napot!

  430. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt anonymus!
   Javaslom, hogy forduljon adószakértőhöz, mert itt speciális a szabályozás.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  431. anonymus írta:

   Kedves Beáta!

   Kérdésem SOS lenne ha lehetséges.
   Vállalkozásom megvásárolna egy ipari ingatlan telkét. Szeretnénk helyesen eljárni. Áfás vagy áfa mentes számlát kell hogy kapjak??
   Köszönettel veszem válaszát

   a telek 15 millio forint lene

  432. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyuri!
   Kft. alapítását javaslom.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  433. Kiss Melinda írta:

   Kedves Beáta!

   Jelenleg se főállásom, se egyéb státuszom (nemrégen szűnt meg a - külföldon végzett egyetem kapcsán - a diákstátuszom). A jövőben kb. 10 000 EUR/év biztos bevételre számíthatok kutatási munkákon keresztül, Brüsszelből. Az összeg után az összes adó engem terhel. Ha továbbra sem vállalok főállást, mit érdemes alapítani? Kft, egyszemélyes Bt, egyéni vállalkozás? Ha ebből én ‘fizetést’ szeretnék kapni (amellett hogy mondjuk egy KFt alapköltségei havi szinten 30-50e Ft), hogyan lehet megoldani?

   (A korábbi hozzászólások és válaszok nagyobb részét elolvastam, gratulálok!)

   Üdvözlettel:

   KM

  434. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kiss Melinda!
   Javaslom Kft. alapítását és vagy fizetésként vagy osztalékként tud jövedelemhez jutni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  435. Andi írta:

   Szeretném megkérdezni, hogy a társaság bejegyzését követően, milyen nyomtatványokat kell benyújtani az Apeh és az Oep felé.
   Köszönöm előre is
   Andi

  436. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Andi!
   Amennyiben fedezet nincs, akkor kicsi az esély a hitelhez jutáshoz.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  437. Tóth Szilvia írta:

   Szeretném megkérdezni,hogy ha fagyizót szeretnék nyitni kötelező-e a cukrász végzettség vagy elég lenne a kereskedő-boltvezető szakma?mik a feltételek?
   Köszönöm

  438. O. Sándor írta:

   Azt szeretném megkérdezni hogy ha egy családi vállalkozásban alapítunk egy KFT-t akkor jár-e valamilyen adókedvezmény? Másik kérdésem az hogy ha egy szolgáltatással is foglalkozó KFT (autó villamosssági szerelés javítás) szakképzett alkalmazottjának kell-e gyakorlati időt igazolnia e tevékenység folytatásához?

  439. M.B. írta:

   Érdeklődnék, hogyha valaki szeretne Bt-t alapítani, de van egy kb. 250eFt adótartozása, akkor ez megoldható vagy sem? Köszönöm!

  440. Jenő írta:

   Kedves Beáta!

   Kft-t alapítanánk, használt számítástechnikai alkatrész adás-vétel profillal.
   Kérdésem:
   Kell-e valami nemű szakmai képzettség hozzá?

  441. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt O. Sándor!
   Adókedvezményről nincs tudomásunk ilyen esetben. Gyakorlati időt nem kell igazolni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  442. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt M.B.!
   Az adótartozás és a Bt. alapítás között nincs összefüggés.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  443. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Jenő!
   Tudomásom szerint nem.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  444. Sándor írta:

   Érdeklődnék, hogy két magánszemélynek mindenféleképp kell lennie saját pénznek ahhoz, hogy kft-je lehessen, vagy a bankok már tudnak olyan hiteleket adni amiből el lehet indulni?

   Várom válaszát!

   Köszönöm!

  445. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sándor!
   Vállalkozás indításához tőkével kell rendelkezni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  446. Nóra írta:

   Azért szeretnék segítséget kérni,mert nem tudom,hogy egy étterem esetében egy vagy kétszemélyes Kft.alapítása a kedvezőbb nekem adózási szempontból?
   Válaszát köszönöm!

  447. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sándor!
   Vállalkozás indításához tőkével kell rendelkezni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  448. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nóra!
   A több tagból álló Kft. esetében kisebb a kockázat.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  449. Alscherné Sztrapati Éva írta:

   Tisztelt Beáta!
   Az lenne a kérdésem,hogy szeretnénk kft-t alapítani,de én GYED-en vagyok.Lehetek alapító,vagy tag?

  450. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Alscherné Sztrapati Éva!
   Véleményünk szerint enne semmi akadálya.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  451. drahoslászló írta:

   A kft tökéje lehet-e berendezés és forgo eszköz.

  452. P.Andi írta:

   Üdvözlöm!

   A kérdésem az lenne,hogy mennyibe kerül kft esetében egy újabb telephely bejegyzése?
   Jelenleg 2 telephely van bejegyezve alapitás óta.Ügyvéden kivül kell -e máshová is mennem?

  453. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt drahoslászló!
   Igen.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  454. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P.Andi!
   Az ügyvédje tudja a telephelybejegyzést elintézni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  455. O. Gergely írta:

   Tisztelt Cím!

   Kft-t szeretnénk alapítani, 50-50% tulajdoni jogviszonyban, ketten. Mindkettőnknek főállása van, amit szeretnénk (egyenlőre) megtartani. A tevékenység: szállásközvetítés.
   A kérdésem az lenne, hogy milyen módon lehetne a legkevesebb személyi költséggel működtetni a vállalkozást? Lehetünk mindketten tulajdonosok, mentesülve így minden járulék és egyéb fizetési kötelezettségtől, vagy valamelyikünknek munkaviszonyt kell létesíteni?

   Válaszukat várva tisztelettel:

   O. Gergely

  456. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt O. Gergely!
   Közreműködő tagként üzemeltethetik a vállalkozást. Amennyiben van főállásuk nem kel járulékot fizetni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  457. Sipos Csaba írta:

   Tisztelt Szerkesztőség.
   Nekem az lenne a kérdésem, hogy szeretnék egy úgynevezett Egészségmegőrző centrumot nyitni, ami abból állna, hogy lenne benne edzőterem, fitnessterem, szauna, szolárium, pedikűr,-manikűr, kozmetika, és egy kis bár (alkohol nélkül).
   Nos az lenne a kérdésem, hogy milyen engedélyekre lenne szükségem illetve hogyan érdemes hozzá fogni? Előre is köszönöm.

  458. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sipos Csaba!
   Működési engedély kell szereznie az önkormányzattól.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  459. any írta:

   Kedves Beáta!
   Munkaügyi kérdésem lenne.
   Lenne egy nyugíjas dolgozóm megbízási szerződéssel, havi br.10.000 ft-ért, lenne egy főállású anya dolgozóm megbízási szerződéssel br.10.000 ft-ért és 2 fő 4 órában br.36750 ft.ért. mennyi járulékot kellene igy fizetnem? Van-e különbség a megbízási szerződéssel foglalkoztatott ill ha bejelentett br.10000 ft között??

   Megköszönném válaszát:

  460. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt any!
   Ugyanazokat a járulékokat kell fizetni mindkét esetben.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  461. KISSNÉ írta:

   TISZTELT ÜGYINTÉZŐ
   ÉRDEKLŐDNI SZERETNÉK KFT ALAPÍTANÁK ÉRDEKELNE AZ ALAPÍTÁSI MUNKADÍJ A CÉGBEJEGYZÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSI ILLETÉK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGEK?KÖSZÖNETTEL KISSNÉ

  462. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt KISSNÉ!
   Megközelítőleg 100.000 Ft egy Kft. alapítása.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  463. Adrienn írta:

   Tisztelt Cím!

   Olyan kérdésem lenne,hogy most alapított Kft-nél igénybe lehet venni a Start kártyát?

  464. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Adrienn!
   Igen.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  465. Gaál Zoltán írta:

   Tisztelt Cím!

   Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg a kft-nek nincs bevétele akár egy évig is, hogy akkor van e valamilyen kötelezettségem, (ha nekem van főállásom más cégnél és a tagognak is) mint például jelenteni az APEH-nak vagy ilyesmi?

  466. Kocsis Tibor írta:

   Építő ipari KFT-én gondolkodunk.Kérdésem az,hogy szakipari végzettség kell-e hozzá.Előre is köszönöm a segítségét.

  467. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kocsis Tibor!
   Tudomásom szerint nem kell.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft

  468. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gaál Zoltán!
   Jelentéstételi kötelezettség mindenképpen van.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  469. andi1128 írta:

   Tisztelt Cím!

   Kft alapításkor a tözstőkének minimum 500 e Ft-nak kell lennie. Kérdésem az lenne, hogy van e további feltöltési kötelezettség? és ha van, mi annak az alapítástól számított határideje? Úgy hallottam, hogy egy éven belül, fel kell tölteni 3 millió Ft-ra, mert KFT. Mi a törvényi előírás, és mikortól? Válaszát köszönöm!
   e-mail címem: andi1128@t-online.hu

  470. Forrás Centrum írta:

   Kedves andi1128!

   A törzstőke legkisebb, minimális mértéke 500.000,- Ft.
   Ha több személyes a Kft. akkor 250.000,- Ft, illetve egyszemélyes Kft. esetén 100.000,- Ft
   amit a kft rendelkezésére kell bocsátani minimum. A fennmaradó törzstőke részt elegendő a társaság cégbejegyzésétől számított 1 éven belül befizetni.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  471. Kitty írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Kft-t készülünk alapítani egy húsbolt nyitására és üzemeltetésére. Üzlettársunk készpénzben adná az üzletrészt, mi pedig az induló árukészletet vinnénk be apportként, egy részben. Másrészt az lenne a kérdésem, hogy a párom - aki tulajdonos is lenne - fő állásban lenne az üzletvezető, és az ő szakmai tapasztalata, tudása (több, mint 10 év) bevihető-e szintén apportként, mint “szellemi tőke”, ha ebbe a tulajdonostárs is beleegyezik.
   köszönettel: Kitty

  472. Kitty írta:

   Tisztel Forrás Centrum!
   Elnézést, lenne még egy kérdésem. Az apportként bevitelre kerülő, induló árukészletre vonatkozó számlának a tulajdonos nevére (aki apportként beviszi) kell szólnia ugye?
   köszönettel:
   Kitty

  473. Dezső írta:

   Üdvözlöm!Kft-ét szeretnék alapítani,fatelepet szeretnék nyitni.Értelem szerűen fával kereskedni.Az lenne a kérdésem hogy ahhoz kell valamilyen,iskola végzetség???A válaszát előre is köszönöm.

  474. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Dezső!

   A vállalkozáshoz kereskedelmi végzettség/üzletvezetői végzettség kell .

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  475. Tildi írta:

   Tisztelt Forrás Centrum.
   Azt szeretném megkérdezni, ha egy kft alapító tag kiszáll a kft-ből, mi a menete ennek. Mit kell aláírnia, ügyvéd szükséges-e? Létezik az ,hogy a kft alapító tag nem tud arról, hogy “kijelentették a KFt-ből? Vagy csak szerettek volna megvezetni? Köszönöm a választ.

  476. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tildi,
   Ügyvéd mindenképpen szükséges hozzá.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  477. Kozenkainé Kelemen Klaudia írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Azt szeretném kérdezni,hogy Bt beltagja lehet-e Kft. tulajdonosa?

  478. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kozenkainé Kelemen Klaudia!
   Igen semmi akadálya ennek.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum kft.

  479. pásztó sándor írta:

   faipari technikus végzettségű vagyok,1991.-ben asztalos egyéni vállalkozó
   belsőépítészeti,asztalosiparikft-t
   szeretnék létrehozni
   rendelkezem telephellyel
   mik a feltételek?

  480. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Pásztó Sándor!
   A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján nincs akadálya, hogy Kft.-t alapítson.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  481. K Timi írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Kérdésem a következő: a Kft. egyik tagja rendelkezik ingatlanközvetítő- értékbecslő végzettséggel, alkalmazottként a Kft-be nincs bejelentve. A Kft. végezheti-e a tevékenységet így? Köszönettel

  482. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt K. Timi,
   Mivel közreműködő tagként részt vehet a vállalkozás munkájában a Kft. végezhet ilyen tevékenységet.
   Tisztelettel: Forrás Centrum kft.

  483. Éva57 írta:

   Tisztelt Forrás Szerkesztősége!

   Kérdésem a következő: tartalékállományú köztisztviselő vagyok.
   Szeretnék 1 személyes Kft alapítani, lehetséges-e ez számomra.
   Továbbá, ha ügyvezető igazgató lennék, megbízási szerződéssel,vagy munkaszerződéssel, és mennyi járulékot kell utánam a Kft-nek fizetni.

  484. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Éva57!
   Ismereteim szerint köztisztviselőként bejelentési kötelezettsége van a vezetők felé Kft. alapítás, vagy ügyvezetés esetén. A járulékokat ugyanúgy kell fizetni, mint a normál munkavállalók esetében.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  485. Zsolt írta:

   Üdv!

   A kérdésem a közvetkező:
   Ital nagykereskedelmi üzletet szeretnék nyitni, hazai italáru beszerzésével, de kizárólag export értékesítéssel. Milyen végzettséggel kell ehhez rendelkeznem. Úgy tudom nagykerhez, illetve webshophoz semmilyen képesítés nem kell. Igaz ez?

  486. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zsolt,
   Az italáru kereskedelem engedélyezése meglehetősen bonyolult, mivel jövedéki termékről van szó.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  487. Réthy Arnold írta:

   Üdvözletem!
   Az a kérdésem,hogy KFT-t szeretnék indítani,ehhez milyen anyagi -vállalkozói kedvezmény lenne,min t kezdő vállalkozónak.Édesanyámnak van egy saját tulajdonú üzlete,azt átadná nekem.Ha ajándékozná,akkor kevesebb illetéket kell-e rá fizetni,mintha eladná nekem.Köszönöm válaszukat,tisztelettel:R.A

  488. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Réthy Arnold,
   Sajnos nincs ilyen jellegű kedvezmény induló vállalkozásoknak.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  489. Alice írta:

   Tisztelt Csókási Beáta !
   Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy már megalakult 1 személyes Kft.-nél az ügyvezető dolgozhat-e munkaviszonyban (pl.: heti 20 óra) és az ügyvezetést elláthatja-e díjazás nélkül. A Kft- tagja (tulajdonosa) egy angol cég.

  490. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Alice,
   Igen ügyvezető dolgozhat munkaviszonyban, ebben az esetben munkabért kell fizetni a részére.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  491. Zsolt írta:

   Kedves Beáta!

   Oktatási, képzési tevékenységet végző KFT-t indítanék, mellékállásban egyenlőre. Érdemes-e non-profit Kft-ként indítani, vagy jobb a hagyományos?

   Milyen gyakorlati előnyei lennének a non-profit kft-nek? És hátrányai?

   Köszönöm!

   Zsolt

  492. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zsolt,
   A kérdés inkább az, hogy mi a cél az dönti el, hogy milyen formát kellene választania. Amennyiben profit szerzése a cél, akkor értelemszerűen „rendes” kft.-t kell alapítani.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  493. Éva írta:

   Kedves Beáta!
   Egy reklámtevékenységgel foglalkozó 1 személyes kft. tulajdonosa tartozik nekem 300.000 Ft-tal.Semmilyen más vagyona nincs.Ráterhelhető a Kft.-jére az adósság és mikor látok belőle pénzt?Ha terhelhető-milyen jogok illetnek meg a Kft.-ben?Köszönöm!
   Éva.

  494. Győri Veronika írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   A kérdésem az lenne, hogy a párommal szeretnénk egy baba bizományi kereskedést nyitni viszont nem tudjuk hogy milyen vállalkozási forma lenne érdemes. Mindkettőnknek van főállása. Valamint az lenne még a kérdésem, hogy kell e ehhez vmilyen képzettség, nekem külker. végzetsségem van az jó e? Van e valamilyen külön szabályozás a bizományi értékesítésre? Mennyi alaptőke kell hozzá? Válaszodat előre is köszönöm!

  495. Forrás Centrum írta:

   Kedves Éva! Igen ráterhelhető, de ezt bírósági, jogi úton lehet érvényesíteni, ügyvéd által! Tisztelettel. Forrás Centrum Kft.

  496. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Győri Veronika,
   Kft. alapítását javasoljuk, mert a vállalkozási kockázat ekkor mérsékelhető a leginkább.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum

  497. Kasza Mónika írta:

   Üdvözletem!
   Jelenleg gyesen vagyok egy építő ipari Kft-ét szeretnék alapítani milyen feltételekkel tehetem, hogy a gyesem is meg maradjon?
   A másik kérdésem apportként bevihetem e az építési telkem és a saját Kft-ém fel építhet e rá egy irodát?
   Válaszukat előre is köszönöm!

  498. Eszter írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Háziorvosi tevékenységem elkezdéséhez szükséges egy vállalkozás megalapítása.Melyik lenne jobb: az egyéni vállalkozás,vagy a kft? És az utóbbi közül az egyszemélyes vagy a kettő?
   Üdvözlettel: Eszter

  499. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Eszter! A két vagy többszemélyes kft-t javaslom! Tisztelettel: Forrás Centrum Kft!

  500. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kasza Mónika,
   Tulajdonos lehet a Kft.-ben ez nem veszélyezteti a juttatást. Apportként bevihető az építési telek.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  501. Éva írta:

   Egy KFT. megvásárolhat-e egy KFT. -t 100%-os tulajdonban.

  502. Forrás Centrum írta:

   Kedves Éva! Igen megvásárolhat! Tisztelettel: Forrás Centrum Kft!

  503. Gyuri írta:

   Kedves Beáta!

   Szeretnék 1 éven belül egy vendéglátó helységet(kávézó) nyitni.Minden olyan információt megköszönnék ,ami az alapításához szükséges.Mire figyeljek oda az elején.Nem szeretnék sok tanulópénzt megfizetni.Fordulhatok-e valahova (pályázási lehetőségem van-e)?Adózással ,cégalapítással kapcsolatos kérdéseimet, akár neten akár személyesen hol tehetem meg?

   Köszönettel

  504. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyuri,
   Egy ilyen projekt beindítása sok pénzt és komoly szakértelmet igényel és jóval összetettebb, minthogy jelen blog keretein belül meg lehessen vitatni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  505. Csaba írta:

   Üdvözlet!

   A kérdésem a következő. Szeretnék alapítani egy Kft-ét. Pék árú eladásával foglalkoznék. Szeretném tudni, hogy milyen feltételei vannak mind papírban ill. anyagilag.
   köszönöm

  506. Tamás irta írta:

   Én egy kft alapitás előt álok és az lenne a kédésem hogy adomány gyüjtéssel foglalkoznánk ez ez lehet -e a fő tevékenységi kőr vagy kell még más is előre is köszönöm.

  507. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Csaba,
   Egy olyan alkalmazottat kell felvenni, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  508. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tamás,
   Az adománygyűjtés non-profit tevékenység. Ennek megfelelően ilyen formában kellene majd létrehozni a szervezetet.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  509. Szabina írta:

   Helló! Mi is alapítanánk KFT-t, a kérdésem pedig,a számítógépes bolt nyitásához kell-e valamilyen végzettség!?
   Előre is köszi a választ!

  510. Forrás Centrum írta:

   Kedves Szabina! Legalább egy üzletvezetői végzettség kell! Tisztelettel: Forrás Centrum Kft!

  511. Csizmadia Zsolt írta:

   jo napot!
   olyan kérdésem van hogy vagyonvédelmi kft-nek ha nincs profitja csak két alapito tag
   akkor kell esetleg valami járulékot adot fizetni stb.??
   válaszát elöre is köszönöm

  512. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Csizmadia Zsolt,

   Sajnos nem világos a kérdése. Javaslom, hogy keressen meg egy könyvelőirodát, mivel a vállalkozás könyvélését egyébként is csak mérlegképes könyvelő végezheti.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  513. Brigitta írta:

   Szép napot!
   Meg szeretném kérdezni, hogy férjemmel Kft.-t szeretnénk alapítani, melynek fő tevékenysége hobbi termékek árusítása lenne. Szakmám szerin Élelmiszer és vegyiáru kereskedő vagyok érettségivel, boltvezetőivel és pénztárgépkezelőivel. Viszont gépi hímzést is vállalnék, és nem tudom, hogy lehetne e.
   köszönettel: Brigi

  514. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Brigitta!
   Igen lehetséges hímzés tevékenységi kört felvenni.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft!

  515. gyuri75 írta:

   jó napot kívánok!
   Már nem alanyi adómentes,viszont áfás vagyok. Szeretnék átnyergelni valamilyen más,kedvezőbb cégformába, ahol az adó nem 30%.Van -e erre lehetőségem,és Ön milyen cégformát ajánlana?

  516. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt gyuri75!
   A cégforma általában nem befolyásolja az adózást. Így ennyi információból nem tudok tanácsot adni.

   Üdvözlettel. Forrás Centrum Kft!

  517. M&M írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Több kérdéssel is fordulok most Önökhöz.
   Az lenne az első kérdésem, hogy egy Kft alapításakor lehet-e áfa körön kívüli vagy csak lezárt üzleti évet követően kérheti. Ha csak lezárt üzleti évet követően akkor 1 vagy 2 lezárt üzleti év után lehet.
   A másik kérdésem, hogy ha a kft a taxizást szeretné felvenni a tevékenységi körök közé akkor ennek kell lennie a fő tevékenységnek vagy nem.
   Ha a cég lakás bérbeadásával is akar foglalkozni akkor a lakástulajdonostól vagy tulajdonosoktól kell-e befogadó nyilatkozat ahhoz hogy a Kft a lakást kiadhassa. A kft-t csak a férj alapítja ő lenne a tulajdonos és egyben az ügyvezető a feleség pedig alkalmazott lenne. 3 lakásról van szó abból az egyik lenne a székhely ami kettőjük nevén van a másik két lakást szeretnék kiadni amelyekben már nem közösen tulajdonosok hanem az egyik lakás a férj nevén van a másik a felesége nevén van. Ha a cégbe bevisznek autót annak milyen kiadásai költségei vannak amik elszámolhatók.

   Köszönettel:
   M&M

  518. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt M&M!
   Ha azonnal kéri akkor a cég automatikusan ÁFA körön kívüli lesz. Jellemzően az a fő tevékenység, amivel a cég foglalkozik. Egyébként bármilyen tevékenységet fel lehet venni, ami nem engedélyköteles. Természetesen kell valamilyen megállapodás, hogy a cég adhassa ki a lakásokat.
   Üdvözlettel. Forrás Centrum Kft!

  519. István írta:

   Tisztelt Szerkesztők!

   Másodállásban szeretnék internetes boltot nyitni. Ehhez számlaképesnek kell lennem, és segéderőben is gondolkodom.
   Mit javasol,mire kell odafigyelni, milyen formáját válasszam a vállalkozásnak?

   Üdvözlettel István

  520. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt István!
   Mindenképpen Kft. alapítását javaslom.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  521. Kornél írta:

   üdvözlöm
   Egyszemélyes Kft alapításán gondolkozom, de mellette főállásban dolgozom alkalmazottként egy cégnél. Ilyen esetben, milyen járulékos költségem lennének a saját cégemben? Kell-e magamnak fizetést adnom, stb. Magyarul mennyi a kft 1 havi költsége, a könyvelőt leszámítva!?
   köszönettel:
   Kornél

  522. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kornél!
   Amennyiben van legalább 8 órás munkaviszonya, akkor közreműködő tagként dolgozhat a cégben és nem kell fizetést adnia magának.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  523. Zoltán írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Egy 1db kisbuszból álló személyszállító kft-t szeretnék létrehozni a feleségemmel. Ezzel kapcsolatosan lenne néhány kérdésem:
   1. Ha a buszt még cégalapítás előtt megvásárlom a saját nevemre íratva, akkor az bevihető-e a kft-be, és ha igen, akkor muszáj-e átírni a kft nevére?
   2. Én lennék az ügyvezető, de én végezném a napi munkát is, én vezetném a buszt. Ebben az esetben magamat kell bejelenteni alkalmazottnak, vagy ügyvezetőként végezhetem ezt?
   3. Feleségem főállásban dolgozik máshol, ő nem venne részt a napi munkában, ez esetben Őt nem kell bejelentenem?
   4. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy így mindent összevetve mennyibe kerül egy kft havi költsége(csak a járulékokra gondolok)?
   Elnézést a sok kérdésért, válaszukat előre is köszönöm!
   Üdvözlettel:
   Zoltán

  524. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zoltán!
   1. Igen bevihető a Kft.-be vagy akár bérelheti is a cég. Amennyiben a cég tulajdonává válik a busz, akkor természetesen át kell íratni.
   2. Igen, be kell jelenteni.
   3. Ebben az esetben közreműködő tag lesz a felesége és nem kell bejelenteni.
   4. Megközelítőleg 50.000-150.000 Ft összegig terjedhet.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft!

  525. Körmendy László írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Következő év januárjától előrehozott öregségi nyugdíjas leszek,szeretnék tovább dolgozni jelenlegi munkahelyemen/egészségügy,vmilyen vállalkozás formájában.Nyugdíjamat érinti-e ez és viszont.
   köszönettel:
   László

  526. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Körmendy János!
   Sajnos a nyugdíjjal kapcsolatos szabályok elég gyakran módosulnak, így ebben nem tudunk segítni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  527. Anikó írta:

   T. Szakértő!
   Szeretném megtudni, hogy egy magyar KFT, ha burkolást vállal Bécsben (alkalmazottakat is vinne), mi a teendője, hogy hivatalosan menjen minden. A szerződést már megkötötte az osztrák céggel, aki megbízta a munkával.
   Köszönettel:
   Anikó

  528. Forrás Centrum írta:

   Kedves Anikó!
   Amennyiben rendelkezik VAT számmal, akkor nyugodtan végezheti a munkát. A VAT számot a könyvelő tudja igényelni az APEH-től.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  529. Limado írta:

   T. Tanácsadó!
   Kérem, szíveskedjen tájékoztatni szociális szövetkezet mekkora tőkével alapítható ill. jellemzően mekkora az ügyvédi és cégbírósági bejegyzési költség?
   Kérem, szíveskedjen arra is válaszolni van-e arra lehetőség, hogy az alapításhoz kötelezően előírt hét alapító tagból csak egy vagy két személy dolgozzon főállásban, illetve nagykorú de nappali tagozaton tanuló diák (főiskola ill. okj-s képzés) lehet - e alapító tag.
   Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel
   Limado

  530. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Limado!
   Legalább hét alapító tag, részjegy jegyzésének kötelezettségével alapítható szövetkezet. A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  531. Sz Gábor írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   November 1-től nyugdíjjogosultságot szereztem és november 4-i dátummal cégbíróság által bejegyzett kft-t alapítottam a feleségemmel. Kérdésem az lenne, hogy érinti-e a nyugdíjjam folyósítását a cégalapítás?

  532. Forrás Centrum Kft írta:

   Tisztelt Sz. Gábor !
   A korhatár előtti nyugdíjasok esetében van a keresetkorlát
   2010. január 1-jétől kezdődően megváltoztak az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek keresőtevékenységére vonatkozó szabályok. Ezek alapján a nyugdíj melletti korlátozás 2010. január 1-jétől kizárólag a 2008. január 1-jétől megállapított nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjban részesülőkre terjed ki, egészen addig, míg be nem töltik öregségi nyugdíjkorhatárukat. Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1952. január 1. előtt születettek esetében a betöltött 62. életév, ami az 1952-es születési évjárattól kezdődően évente 183 nappal emelkedik a 65. életévig. Mindazok esetében, akikre a fentiek alapján a korlátozás kiterjed, amennyiben biztosítással járó jogviszonyban állnak, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak, és az általuk fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező minimálbér havi összegének 18-szorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjbiztosítási szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. Fontos változás az is, hogy az érintett keresőtevékenységet folytató nyugdíjast az előírt keresetkorlát elérésekor a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé 10 munkanapon belül bejelentési kötelezettség terheli. A 2008. január 1. előtt megállapított nyugellátásban részesülő öregségi nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató személy – életkorától függetlenül – változatlanul kereseti korlátozás nélkül dolgozhat.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  533. Szabó Szilveszter írta:

   Kérdésem lenne, hogy a Kft érdekvédelmi funkciókat működtetheti-e vagyis annak jellege érdekvédelem lehet-e. Részletesebb információ hol taláható meg? A segítséget előre is szépen megköszönöm!

  534. Kovács Pál írta:

   Kérdésem, Kft-t alapítottam, melyben lakóhelyem a székhelyem és a fióktelepem egy másik városban bérelt ingatlanban található bolt, melyre nem kapunk működési engedélyt.
   Nem tudjuk használni a fióktelepet, mi a teendő és mennyibe kerül?

  535. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kovács Pál!
   Sajnos nem értjük a kérdését.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  536. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Szabó Szilveszter!
   Igen van lehetőség, ha a KFT. , kifejezetten erre a célra specializálódik. TEÁOR száma :9412 - Szakmai érdekképviselet.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  537. Anna 67 írta:

   Tisztelt Beáta!
   A közeljövőben tervezünk megvásárolni egy KFT-t,melynek
   tevékenységi köre vendéglátás.
   Egyenlőre 45-45%-ban lennénk tulajdonosok a férjemmel,5-5%-ban a jelenlegi tulajdonosok maradnának,hogy még egy évig járulékfizetési kötelezettség nélkül dolgozhassanak a cégben.Majd az egy év letelte után az 5-5% is a mienk lenne.Én jelenleg egyéni vállalkozó vagyok,a férjem Ausztriában alkalmazott. Sem én, sem a férjem nem akarjuk a munkánkat feladni.Egyikünknek sincs vendéglátói végzettsége.A jelenlegi tulajdonosok,:a testvérem és elvált felesége. A kérdéseim a következők:
   -Milyen és mennyi költséggel jár majd a megvétel?
   -Az egy év eltelte után, az 5-5% megvétele után újra felmerülhetnek költségek, vagy ezt már az elején tisztázni lehet?
   -Kell-e valamelyikünknek végzettséget szerezni,vagy elég ha van az alkalmazottnak,vagy talán még neki sem feltétlenül szükséges?
   -Adózás szempontjából mi lenne a legelőnyösebb,ki milyen pozíciót töltsön be a KFT-ben,ha mindketten szeretnénk ténylegesen dolgozni is,ha ahelyzet ezt megkívánja?
   -Nagykorú gyermek dolgozhat-e a KFT-be a
   lkalmankén végzettség nélkül,ha nem tulajdonos,és milyen járulékot kell ezért fizetnie?
   Elnézést a sok kérdésért,előre is köszönöm válaszát.

  538. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Anna67!
   -Milyen és mennyi költséggel jár majd a megvétel?
   Az ügyvédi költséggel és a cégbírósági eljárás díjával kell számolni kb. 150000 Ft.
   -Az egy év eltelte után, az 5-5% megvétele után újra felmerülhetnek költségek, vagy ezt már az elején tisztázni lehet?
   Sajnos ismét költségük lesz vele.
   -Kell-e valamelyikünknek végzettséget szerezni,vagy elég ha van az alkalmazottnak,vagy talán még neki sem feltétlenül szükséges?
   Elég ha van az alkalmazottnak.
   -Adózás szempontjából mi lenne a legelőnyösebb,ki milyen pozíciót töltsön be a KFT-ben,ha mindketten szeretnénk ténylegesen dolgozni is,ha ahelyzet ezt megkívánja?
   Közreműködő tagként tudnak adó szempontjából a Kft. életében részt venni.
   -Nagykorú gyermek dolgozhat-e a KFT-be a
   lkalmankén végzettség nélkül,ha nem tulajdonos,és milyen járulékot kell ezért fizetnie?
   A nagykorú gyermek fogalmat nem értem.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  539. János írta:

   Egyszemélyes KFT Ügyvezetője Start-kártyás lehet-e? Tehát a Kft, mint Önálló jogi személy alkalmazza az Ügyvezetőt mint Start kártyás munkavállalót? Lehetséges ez a megoldás?

   Válaszát előre is köszönöm.

  540. János írta:

   2006. évi IV. törvény 22.§ (3)szerint: A vezető tisztséget - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.

  541. Brigitta0322 írta:

   Tisztelt Beáta!

   Abban kérnék segítséget, hogy 12 hónapig tartósan álláskereső voltam. Úgy alakult, hogy egy Kft-t alapítok, 2 személyest, s én leszek az ügyvezető.
   A kérdésem az lenne, hogy igénybe vehetem-e a Start Plusz kártya kedvezményeit, mint ügyvezető?

   A válaszát előre is köszönöm!

  542. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Brigitta032!
   Természetesen igénybe lehet venni ezt a szolgáltatást, mivel a kft. tekintetében nem azonos a munkáltató és munkavállaló személye. Vagyis a kft munkaviszonyban alkalmazza önt, mint munkavállalót.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  543. karizsu írta:

   Az lenne a kérdésem, hogy GYED mellett alapítanánk egy kft-t és tulajdonos lennék 50%-ban. Ilyenkor megszűnik a GYED?
   Válaszát köszönöm!!!

  544. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt karizsu!
   Ha csak tulajdonos a Kft.-ben, akkor ennek a GYED szempontjából nincs jelentősége.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  545. Márton írta:

   Az a lenne a kérdésem, hogy ha kereskedelmi tevékenységre alakítok kft-t, milyen végzettségre van szükség.
   Válaszát előre is köszönöm

  546. marianna sztano írta:

   Az lenne a kérdésem ,feltételesen én magam jövő héten kedden kapom meg a vállalkozási engedélyemet ,az-az5 nap múlva,igazság szerint piacozásba kezdek,és így mennyi esélyem van a kezdő vállalkozási hitelre?

  547. balance írta:

   Kérdésem a következő: bt kényszer végelszámoláshoz megbízást elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatra lenne szükségem, de sehol nem találok mintát, nagyon megköszönöm a segítségüket.

  548. Döndy írta:

   Szeretnék segítséget kérni abban,hogy Magyarországon újjonan alakuló Kft mennyi idő után vállalhat külföldön munkát? Köszönöm segítségüket.

  549. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Döndy!
   Ismereteim szerint nincs időkorlát.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  550. Petra írta:

   Szeretném megtudni,ha külföldi állampolgár Mo.-on alapít Kft-t,és magyar munkaerőt alkalmaz,kell-e,és ha igen,kinek kell szakirányú képesítéssel rendelkezni?köszönöm válaszát!

  551. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Petra!

   Elegendő, ha egy alkalmazott vagy az ügyvezető rendelkezik a szükséges végzettséggel.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft

  552. Tímea írta:

   Abban kérném segítségét, hogy amennyiben 4 órában van munkaviszonyom(távmunka)egy kft-ben(férjemmel ketten alapítanánk, neki van 8 órás mviszonya)milyen jogviszonnyal szerpelhetek és milyen munkaidővel.Járulékokat kell fizenem a kft-ben?

   köszönöm válaszát előre is!

  553. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tímea,

   Sajnos a 4 órás munkaviszony az kevés, így kell járulékokat fizetnie még ha nem is kap jövedelmet, még ha közreműködő tagként dolgozik is.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  554. László írta:

   Tisztelt Forrás Centrum Kft.!

   Használtautó-kereskedést és vele együtt autóalkatrész boltot szeretnék nyitni. Ehhez elég a szakirányú közlekedésmérnöki diplomám, vagy kötelező elvégeznem a kereskedelmi OKJ képzést? Előre is köszönöm válaszát!

   Üdv.
   Nagy László

  555. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy László!

   Véleményem szerint elegendő elehet a végzettsége.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  556. tavasz írta:

   Kérdésem a következő: Férjemmel 50-50 %-ban vagyunk tulajdonosai a kft-nknek, férjem az ügyvezető és egyben bejelentett alkalmazott. Igaz-e, ha én is ügyvezető lennék, akkor nyugodtan dolgozhatnék én is a vendéglátó egységünkben jelképes megbízási díjért, és elég ha csak egyikőnk után fizetjük meg a járulékokat, tehát utánam nem kellene. Előre is köszönöm a választ.

  557. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt tavasz!
   Ez attól függ, hogy Önnek van-e bejelentett állása más vállalkozásban. A férje státusza nem befolyásolja az Ön után fizetendő járulékokat.
   Üdvözlettel:Forrás Centrum Kft.

  558. Edina írta:

   Tisztelt szakértő

   Szeretnék egy egyszemélyes Kft-ét,ruházati üzletben gondolkodok,kérdésem az lenne kell e hozzá szakképzettség ha egyedül szeretnék lenni az üzletben…Sajnos az nekem nincs de jártas vagyok benne….mit tanácsol?Válaszát előre is köszönöm

  559. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Edina!
   Az üzletben, kell dolgoznia egy olyan embernek, akinek van legalább üzletvezetői engedélye.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  560. Gyulai Györgyné írta:

   Tisztelt Cim! Kérem válaszát arra, hogy a KFT tagjának van-e joga az ügyvezetőt számon kérni, atársaság könyvelésébe ,pénzforgalmába betekinteni,és ha igen milyen módon teheti ezt meg? üdv.Ilona

  561. dradri írta:

   Tisztelt Forrás Centrum Kft.!

   Én is egyszemélyes Kft. szeretnék alapítani, olyat amely pszichológiai tancsáadással, kezeléssel foglalkozik. Én lennék a tulajdonos és az ügyvezető, és megbízási szerződéssel pszichológus szakemberek látnák el ezeket a kezeléseket. Nekem nincs ilyen végzettségem. Az alapításhoz kell-e ilyen jellegű képesítés? ha igen, ezt hogy tudom megoldani? illetve GYED vagy GYES vagy TGYÁS mellett csinálhatom-e ezt igy ahogy leirtam?
   nagyon köszönöm..

  562. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyulai Györgyné,
   A tulajdonosnak természetesen van iratbetekintési joga és számon is kérheti az ügyvezetőt. Amennyiben ennek a jogának nem tud érvényt szerezni, akkor törvényességi felügyeleti eljárást kell kezdeményeznie a cégbíróságon.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  563. Ruzsik Csaba írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!Kétszemélyes kft-t megvehet e egy személy, amiből nonprofit kft.t akar létrehozni.Köszönettel csaba

  564. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Ruzsik Csaba,
   Elvileg nincs akadálya, de egy elég költséges műveletnek tűnik.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  565. Kálazi Rózsa írta:

   Tisztelt Szakértő!

   Kérdésem az lenne, hogy akinek van Apeh felé tartozása , az is alapíthat egyszemélyes kft-t?
   Köszönettel:Rózsa

  566. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kálazi Rózsa,
   Az Apeh tartozás nem befolyásolja a cégalapítási lehetőséget.

   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  567. Végi Szabina írta:

   Tisztelt Cím!
   Kérdésem az lenne, hogy bejelentett munkahelyem mellett, alapíthatok e egyszemélyes Kft, és ha igen, ehhez szükséges e a munkáltatóm engedélye, ha ezt a munkaszerződésem nem szabályozza? Előre is köszönöm. Tisztelettel. Végi Szabina

  568. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Végi Szabina,
   Nincs semmi akadály, hogy alapítson Kft.-t.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft!

  569. Krisztina írta:

   Tisztelt tanácsadó!

   Egyéni vállalkozásként üzemeltetek egy lovardát.
   Szezonális jellege miatt csak nyáron van jelentős bevételem. Költségem, munkám(állatok ellátása)éven át. A megemelkedett járulékok miatt, nem működhet így tovább.
   A vállakozás szüneltetésén, vagy megszüntetésén kívül nincsen más lehetőség -elsősorban cégforma váltására gondolok(egyesület,alapítvány,stb.) - arra, hogy a járulékok mértéke kevesebb legyen, de éven át is fogadhassak vendégeket, tarthassak edzéseket?
   Gyerekeknek, lovaknak is fontos lenne, hogy év közben is legyen erre lehetőség, de az anyagi oldalát nézve az érné meg, ha csak 2 hónapig működtetném, nyári iskolaszünetben.

   Válaszát előre is köszönöm!

   Tisztelettel, Krisztina

  570. Máté írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Érdeklődni szeretnék, hogy “utazási tanácsadói céget” milyen feltételekkel lehet alapítani ?
   Effektíve utazási irodát ha jól tudom elég komoly anyagi feltételekkel lehet csak, így valamilyen alternatív megoldás érdekelne, ahol lehetne utazásokat szervezni (utazás+szállás), és erről számlát kiadni.
   Van erre valamilyen olyan lehetőség, hogy én csak mint “tanácsadó” lépek fel, és erről a tanácsadásról kap számlát az ügyfél ?

   Válaszát előre is köszönöm !

  571. P.István írta:

   Tisztelt Forrás Centrum Kft!
   Milyen szankciókat alkalmazhat az APEH abban az esetben, ha egy cég megalakulását követően semmit sem termelt (betegség miatt) de még a járulékait sem tudta befizetni, könyvelője felmondott alakulást követően, 1,5 után pedig az APEH vizsgálja a céget, de bizonyos okok miatt a tulajdonos fizetésképtelenné vált.Még szeretném hozzátenni, a törzstöke sem lett betéve, a cég semmit nem csinált ,nem számlázott stb.Üdvözlettel P. István

  572. Varga Enikő írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Egy Bt beltag alapíthat-e egyszemélyes KFT-t?

   Válaszát előre is köszönöm.

   Varga Enikő

  573. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt P. István!
   Amennyiben az említett cég rendelkezik beltaggal, úgy őt terheli az egyetemeleges felelősség.
   Üdvözlettel,
   Forrás Centrum Kft.

  574. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Varga Enikő!
   Mivel a Bt. beltag felelőssége korlátlan és egyetemleges, és az egyszemélyes Kft.-n belüli felelőssége is korlátlan és egyetemleges, ezért a kettő egyszerre nem működtethető.
   Üdvözlettel,
   Forrás Centrum Kft.

  575. Verebélyi Kálmán írta:

   Ha egy kft 4000000 ft törzstőkével alakul, az a pénz letétbe kerül vagy megy a házipénztárba ? Megszüntetéskor visszakapom-e (ha nincs adósság) vagy elveszik ?

  576. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Verebélyi Kálmán!
   A Kft. törzstőkéje megszüntetéskor, ha a vállalatnak nincs fennálló tartozása, a tulajdonosok számára kifizetendő a tulajdonosi hányadok arányában.
   Üdvözlettel,
   Forrás Centrum Kft.

  577. Karesz írta:

   Szép napot!
   A feleségem szinkron színész és több stúdióban nem fogadják el a 7-es adószámot. Így magánvállalkozói címre vagy Kft-re lenne szüksége a számlázás miatt. Van egy Kft, amit átvenne. Ugyanakkor egy másik cégnél már van bejelentett munkaviszonya, így a saját Kft-t egyenlőre kizárólag számlaadásra használná. Kérdésem lenne hogy ilyen esetben milyen kötelezettségek, járulékok vannak? Valamint érdeklődnék hogy pályázati vagy egyéb adókedvezmény lehetőségek léteznek e, tekintettel arra, hogy a szinkronszínészet, művészeti tevékenység, illetve hogy kedvesem egyetemi hallgató (20éves) valamint kismama is. Köszönöm

  578. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Karesz!
   A Kft. átvételével kapcsolatban az ügyvédi díjak, illetve illetékek merülnek fel költségként, illetve kötelezettségként jelenik meg az NAVH felé való bejelentés, valamit a Cégbíróságon való bejelentés.

   Üdvözlettel,
   Forrás Centrum Kft.

  579. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Róbert,
   Egy éve van rá, hogy befizesse a törzstőkét. Valószínűleg törölni fogják a cégnyilvántartásból. Persze ez az Ön esetében negatív megítélést jelent majd, ha hitelt vagy egyéb forrást szeretne.
   Üdvözlettel:
   Forrás Centrum Kft.

  580. 574. Róbert írta: írta:

   2010. márciusában alapítottam egy Kft.-t, befizettem kp.-ben 250 ezer Ft-t. A remélt üzlet nem realizálódott, ezért a törzstőke második részét már nem fizettem meg. Mi ilyenkor a jogi helyzet:
   -a Kft. automatikusan megszűnt,
   - valamilyen időn belül - akár valamilyen pótdíjjal - a hátralékot befizethetem.

  581. Panyik Toth Ildiko írta:

   Tisztelt Forras Centrum!

   Az lenne a kerdesem, hogy divatekszer gyartasahoz -ha mar a tevekenysegi korben benne van, bar nem ez a kft fo tevekenysege- milyen engedelyek szuksegesek,ill. vegzettseghez kotott tevekenyseg-e? Koszonom

  582. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Panyik Toth Ildikó,
   Amennyiben rendelkezik a megfelelő végzettséggel, akkor tevékenységet be kell jelentenie az illetékes önkormányzatnál.
   Üdvözlettel:
   Forrás Centrum Kft.

  583. zolabajnok írta:

   Üdvözlöm!!ÉN most alapítottam egy egyszemélyes kft-ét,érdeklődnék hogy aktív BÁRos létemre bírok e valamilyen kezdő hitelt felvenni a cégre.KÖszönöm

  584. zola81 írta:

   Üdvözlöm!!ÉN most alapítottam egy egyszemélyes kft-ét,érdeklődnék hogy aktív BÁRos létemre bírok e valamilyen kezdő hitelt felvenni a cégre.KÖszönöm

  585. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zolabajnok!
   Ha ön jelenleg aktív BÁR listás, abban az esetben elesik a pályázati úton igénybevehető támogatásoktól és kedvezményes hiteltől is.
   Üdvözlettel,
   Forrás centrum Kft.

  586. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Zola!
   Mivel egyszemélyes Kft-ről van szó, ebben az esetben a BAR lista miatt elesik a pályázati lehetőségektől is.
   Üdvözlettel:
   Forrás Centrum Kft.

  587. OBL írta:

   érdeklődnék, hogy egyszemélyes kft ügyvezetőjeként muszáj bejelentenem magam bizonyos munkaidőre ahhoz h végezhessek bármilyen tevékenységet? vagy lehet az is halkalmazott nélkül dolgozik a cég? vagy alkalmazottal ami ugye én lennék, de úgy h ne kelljen fizetni járulékot stb.

  588. Forrás Centrum Kft. írta:

   Tisztelt OBL!
   Az alkalmazottat mindenféleképpen be kell jelenteni, az ügyvezetőt abban az esetben nem kötelező, ha másik cégnél van bejelentve.
   Üdvözlettel:
   Forrás Centrum Kft.

  589. sibik írta:

   Kft alapítóként dolgozhatom-e a saját Kft-ben bejelentett teljes vagy részmunkaidős állásban?

  590. zsadányi istván írta:

   űdvözlöm ! Egy kereskedelmi kft-t szeretnék megvásárolni mire kell figyelnem ! válaszát köszönöm

  591. Erika írta:

   Nekem egyszemélyes Kft-m van, az egyik kérdésem, hogy most vállalnék egy 8 órás bejelentett közalkalmazotti munkát (óvodai dajka), a közalkalmazotti törvény ezt nem tiltja? Nem voltak egyértelműek a leírások, amiket találtam erre vonatkozóan.
   A másik, hogy akkor járulékot ugye nem kellene fizetnem, mert azt megfizetik utánam a fő állásomban?
   Harmadik kérdésem még, hogy van-e valami hátrány vagy kötelezettség, bármi, ha mondjuk közben hónapokig nem folytatok tevékenységet vagy csak nagyon keveset a Kft-ben? (Még nem tudom, mennyit tudok vele foglalkozni a fő állásom mellett, de egyelőre nem szeretném megszüntetni).
   Köszönöm a segítséget!

  592. Mihi írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Érdeklődnék, hogy Kft.-ben lehet-e tulajdonos egy másik cég?
   Köszönöm segítségüket!

  593. Bodorné Claudia írta:

   Tisztelt Forrás Centrum Kft!

   Szeretném megkérdezni hogy a Kft tagja (nyugdíjas) milyen feltételekkel dolgozhat a Kft-ben (bőrdíszmű üzlet)illetve milyen adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségek vonatkoznak rá?
   Köszönettel
   Bodorné Claudia

  594. paládi istván írta:

   Tisztelettel szeretném kérdezni hogy az egyszemélyes kft is csak a törsztőkével tartozik felelőségel vagy ,mint a bt -nél teljes vagyonával.előre is köszönöm válaszukat.Paládi István

  595. Ákos írta:

   Kérdésem a következő.Úgy hallottam,hogy 2009 októbere óta,nem szükséges szakképesítés virágüzlet üzemeltetéséhez.Így “szakképzett minimálbér”után sem kell járulékokat fizetni.Mi a száma ennek a törvény módosításnak,ha van ilyen egyáltalán?
   Elöre is köszönöm válaszát!

  596. Marietta írta:

   Egy fuvarozó cég ügyvezetője vagyok, jelenleg még főállású anya.Kiváltom a START kártyát. Pályázhatok-e közalkalmazotti állásra és ha igen, ott érvényesíthetik-e a START kártyámat?

  597. Csonka Zoltán írta:

   Üdvözlöm!
   Egy építőipari Kft.ügyvezetőjeként kérdezem, hogy ha egy megrendelő az elvégzett munka után az utolsó részlet kifizetése helyett kártérítést követel.Milyen jogi procedúrára kell számítani? Mint ügyvezető mit követelhetnek rajtam?Sajnos emiatt úgy néz ki, hogy nem tudunk tovább működni, ha csődöt jelentek akkor mi történik?Tisztelettel várom mielőbbi válaszát.
   köszönettel: Zoltán

  598. Horváthné M. írta:

   Tisztelt Cím,
   Falusi turizmust szeretnék indítani a tulajdonomban levő tanyámon, melyen banki jelzálog
   van. Érdeklődnék milyen lehetőségeim vannak és milyen támogatásokat vehetek igénybe?
   Tisztelettel,

   Horváthné

  599. F.Viktória írta:

   Üdvözlöm!
   Gyeden lévő kismama vagyok.A kisfiam Decemberben lesz egy éves.Most alapítanánk Kft .Lehetek-e tag,ügyvezető?Nem szeretném elveszíteni a Gyedet.Köszömöm!
   Várom a válaszát!
   Viktória

  600. K. Z.-né Eda írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Regisztrált munkanélküli vagyok.Pénzt már nem kapok,mert lejárt a fél év.Érdeklődnék,ha Kft.-t.alapítanánk a húgommal kapnék v.milyen támogatást?Hitelem nincs,nem tartozom egyik banknak sem.Az apukámnak van a bankban kb.500 e forintja.

  601. U. Beáta írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Nem régen alapitottunk egy Kft.
   3 tulajdonossal rendelkezik mind 3 nak 33.3% a része van egy ügyintézőnk természetesen.
   Az ügyintéző és a 3 tagból egy ember az akik jobra balra mennek ügyet intézni regisztálni a kft.
   Szeretnék érdeklődni , hogy mint cég tulajdonos mik a szabályok a többi cégtulajdonossal szemben ill. arra lennék kiváncsi hogy ha nekem mint tulajnak nem szólnak mikor merre hogy halad a cég mert ki hagynak belőle van e erre szoló törvény és kötelesek e megosztani minden cégtulajdonossal hogy mikor kinél regisztrálják a Kft-t és hol áll a maga a cég.?
   Üdvüzlettel: Bea

  602. Papp Szabolcs írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Azt szeretném kérdezni hogy ha
   “Bejegyzés dátuma: 2010.04.16
   Gazdasági forma: Korlátolt felelősségű társaság”
   Akkor mikortól működhetett jogosan?
   Üdvözlettel Szabolcs!

  603. Kinizsi Oti írta:

   Tisztelt Illetékes!

   Egy kft-t szeretnék alapítani a párommal, aminek a tevékenységi köre a TEÁOR 1812-es pontjának felel meg. Digitális nyomdát nyitnánk, névjegyeket,szórólapokat, plakátokat nyomtatnánk.A kérdésem az lenne, hol, kinél lehet utánajárni, hogy milyen végzettség szükséges hozzá, van-e valamilyen követelmény?
   Üdv.: Ottó

  604. Kiss Ernő írta:

   Kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vagyok. Gyermskem megkért, alpítsak egy egyszemélyes kft-t, amely vállalkozásnak az ügyvezetője is lennék. Kérdésem, az alpítás költségein kívűl a müködés során milyen bejelentési kötelezettség és járulék fizetési kötelezettség terhelné személyemet?
   Válaszát köszönöm.
   Üdv.: Kiss Ernő

  605. Kiss Ernő írta:

   Kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vagyok. Gyermskem megkért, alpítsak egy egyszemélyes kft-t, amely vállalkozásnak az ügyvezetője is lennék. Kérdésem, az alpítás költségein kívűl a müködés során milyen bejelentési kötelezettség és járulék fizetési kötelezettség terhelné személyemet?
   Válaszát köszönöm.
   Üdv.: Kiss Ernő

  606. Szűcs írta:

   Édesanyám egy kft-ben 100 %-os tulajdonos. Az ügyvezető a lánya (testvérem). Édesanyám rokkantsági nyugdíjas. A kérdésem, hogy előfordulhat e olyan eset, gond, ami az ő nyugdíját veszélyeztetné? Vagy ez a tulajdonosi viszonytól teljesen független? Felel ő a Kft. bármilyen ügyéért? Köszönettel Szűcsné

  607. Erika írta:

   Új Kft alapítunk.szeretném megkérdezni, hogyha megadom a saját lakcímemet telephelyként a cég székhelyeként elveszíthetem e a házam?Mert mikor Bt-nk volt akkor igen,ezért is szeretnénk váltani.Ha Apeh eljárás lenne tartozások miatt akkor csak szerszámokat,gépeket,létrát veszítenénk el Kft belül,vagy mást is?

  608. Zsolt írta:

   Tisztelt Cím! Azt szeretném megkérdezni, hogy most szeretnék alapitani egy 2 személyes Kft. Kereskedelmi és Szolgáltatásal foglalkoznánk (Teárkód: Bútor gyártás ) pontosabban Corián megmunkálásával, pultokat és bútorokat gyártanánk. Sajnos nincs elég tőkénk a műhely bérlésre, szerszámokra és az anyagra. Tudnak abban segíteni, hogy juthatunk kedvező hitelhez ( sajnos fedezetként nem tudunk ingatlant felajánlani)vagy valami pályázaton részt tudunk e venni mint kezdő válalkozás?

   Segítségüket előre is köszönöm!

  609. István írta:

   Kedves Beáta!

   Egyszemèlyes Kft-t szeretnek alapitani! Ugyanakkor a regi egyeni vallalkozadombol jelentos NAV tartozasom van. Alapithatok- e kft-t? Ha igen, az apeh a tartozast foghatja a kft penzebol?

   Valaszat elore is koszonom…

  610. Hubert András írta:

   Kedves Beáta!
   Kft. szeretnénk alaptani. Földmunka végzés lenne a fő tevékenységi köröm. A kérdésem az lenne ha én be akarok vinni a cégbe teherautót, akkor annak rendelkezni kell e tachográffal, fuvarozási engedéllyel ill. más okmányokkal? Jelenleg birtokomban van 3 teherauto, amik tachográfmentesek. Válaszát előre is köszönöm!

  611. oláh ginet írta:

   hello szeretnék a nevemre egy céget alapitani és szügségemlene néhány jo tanácsra h..müködik ez a dolog a választ elöre is köszönöm

  612. ForrasCentrum írta:

   Tisztelt Oláh Ginet!

   Cégalapítással kapcsolatban érdemes felkeresni egy ügyvédet, aki minden, ezzel kapcsolatos ügyintézést elvégez, és felvilágosítja Önt minden teendőről és tudnivalóról.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  613. Mari írta:

   A kérdésem a következő lenne.
   EV voltam 89-től. Idén Kft-t alapítottam. Van 2 teherautóm amelyek már több mint 5 éve vannak a tulajdonomban. Ha,be szeretném vinni a Kft-be, akkor elég, ha csak üzembentartóként jegyeztetem be, vagy át kell íratnom. Forgalmi eng. szerint a saját nevemen szerepelnek az autók.

  614. ForrasCentrum írta:

   Tisztelt Mari!

   Amennyiben be szeretné vinni a társaságba a gépjárműveket, valahol mindenképpen meg kell jelennie a cégnek az eszközök papírjain. Javaslom, hogy kérje ebben az ügyben egy ügyvéd, vagy könyvelő segítségét.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  615. Kovács Irén írta:

   Tisztelt Szakértő!
   Szeretném tudni, hogy van egy egyszemélyes Kft., a Kft tulajdonos tárolja a cég konténereit a saját ingatlanán. Most a Kft-t szeretné átalakítani Rt-nek és bevinné a cégbe a teljes vagyonát. Helyes ez így? Gondolom ha ezt megteszi, akkor viszont a cégtől veszi bérbe az ingatlant. Ez nekem valahol összeférhetetlen. Üdvözlettel: Irén

  616. Adrienn írta:

   Tisztelt Szakértő!

   Érdeklődnék,hogy milyen felelősséggel jár ha én egy Kft.-ben tag ként szerepelek???
   Válaszát előre is köszönöm
   Üdvözlettel: Adrienn

  617. ForrasCentrum írta:

   Tisztelt Kovács Irén!

   Amennyiben az ingatlan a cég tulajdonába kerül, és ő, mint magánszemély szeretne benne lakni, valóban a cégtől fogja bérelni az ingatlant, azonban ennek a jogi vonatkozásairól egy ügyvéd felkeresését javaslom.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  618. ForrasCentrum írta:

   Kedves Adrienn!

   Korlátolt Felelősségű Társaság esetén, ha Ön tulajdonosként szerepel, akkor a Társaságba bevitt vagyonáig felelős a cégért.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  619. Szilvi írta:

   Üdvözletem!

   Újonnan induló kft beltagja lennék. Viszont ez nekem nem jelentene rendszeres jövedelmet a cégből. Az lenne a kérdésem, hogy lenne e nekem ebből bármiféle hátrányom pl. a rendszeres gyermekvédelmi támogatás során, vagy az emelt családi pótlékkal kapcsolatban?
   Válaszát előre is köszönöm!
   Üdvözlettel!

  620. Kiss Csabáné írta:

   Üdvözletem!
   A kérdésem az lenne, hogy fagyizóban dolgozóknak kötelező végzettség van-e és ki ellenőrzi, vagy diákot tudunk alkalmazni nyári szezonra?

   Köszönettel: Jutka

  621. ForrasCentrum írta:

   Kedves Szilvi!

   Ezzel kapcsolatban a támogatást folyósító szervezetnél kellene érdeklődni, mivel a támogatás jövedelemmel kapcsolatos részletes kritériumait ők ismerik pontosan.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  622. ForrasCentrum írta:

   Tisztelt Kiss Csabáné!

   Ezt a kérdést egy munkaügyi jogásznak, vagy a munkaügyi központban kellene feltenni.

   Üdvözlettel,

   Forrás Centrum Kft.

  623. Susan Wealth írta:

   Szüksége van egy kényelmes kölcsön az Ön elégedettségére? Kínálunk megfizethető hitel 2% -os kamatláb áll rendelkezésre a helyi és nemzetközi hitelfelvevők. Mi tanúsított, megbízható, megbízható, hatékony, gyors és dinamikus, és együttműködünk. hosszú távú hitelt adunk ki két-ötven évig.
   vegye fel velünk a kapcsolatot: susanwealthloancompany@gmail.com

   ADATOK ALKALMAZÁSA

   1) Név:
   2) Ország:
   3) Hitelösszeg:
   4) havi jövedelem:
   5) Hitelezési időtartam
   6) Családi állapot:
   7) Foglalkozás:
   8) Telefonszám:
   9) Születési idő:

   Tehát, ha bármilyen típusú kölcsönt szeretne 2% -ig, kérem, vegye fel a kapcsolatot (SUSAN WEALTH LOAN COMPANY LTD) e-mailen: susanwealthloancompany@gmail.com

  624. JOHN ROYSTER írta:

   Helló
   Ez azt jelenti, hogy tájékoztatjuk az általános közvéleményt arról, hogy Keresztény szervezet vagyunk, amely segítséget nyújt a segítséget igénylő emberek számára, például pénzügyi támogatásban. Tehát ha pénzügyi nehézségekbe ütközik, vagy pénzügyi problémái vannak, és Önnek szüksége van a saját vállalkozás megkezdésére, vagy fizetnie kell a számláitól, hosszú és rövid időtartamú, alacsony kamatláb mellett 2% törölni magánszemélyek és cégek számára. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címre: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) A Biblia azt mondja (Lukács 11:10). az, aki keres, talál; és aki kopog, az ajtó kinyílik. Tehát ne hagyja ki ezt a lehetőséget, mert Jézus ugyanaz tegnap, ma és örökre. Kérlek, ez komolyan gondolkodik, és Isten fél az emberektől Szívélyes üdvözletet kap a keresztény szervezetektől. Lépjen kapcsolatba velünk e-mailen keresztül: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
   Mobilspecifikus telefonszámunk: +2349023462855

  Szóljon hozzá

  Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.